Pozivamo vlade da hitno izvrše imenovanja za Savjetodavno vijeće Partnerstva za otvorenu vlast

Juče, 18. oktobra, održan je sastanak organizacija nevladinog sektora koje čine koaliciju u okviru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

ogp_sastanak

Organizacije su pozdravile Odluku o osnivanju Savjetodavnog vijeća inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“ koju je donijelo Vijeće Ministara BiH na prijedlog Ministarstva pravde BiH, a također su pozvale i vlade da hitno izvrše imenovanja za Savjetodavno vijeće Partnerstva za otvorenu vlast, kako bi se konačno poduzele i konkretne mjere.

Ciljevi ovog partnerstva jesu da se osigura konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada državnih institucija, uključenje i osnaživanje građana i civilnog društva kao i korištenje novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima.

Minimalni kriteriji koje jedna zemlja treba posjedovati kako bi mogla pristupiti partnerstvu jesu fiskalna transparentnost, pristup informacijama, javno dostupni imovinski kartoni dužnosnika, odnosno rukovodećih službenika i uključivanje građanstva.

Procedura pristupanja ovom Partnerstvu jeste usvajanje Deklaracije o otvorenoj vlasti, potom donošenje nacionalnog akcionog plana i obavezivanje na izvještavanje o implementaciji mjera. Bosna i Hercegovina je dugo bila jedina zemlja (osim Kosova) u regiji koja nije pristupila ovom Partnerstvu (Hrvatska, Makedonija, Albanija i Crna Gora pristupile su 2012; Srbija postaje članica 2014. godine). BiH je konačno potpisala zajedničku deklaraciju 2014. godine, no trenutno kasni sa donošenjem nacionalnog akcionog plana.

‘BiH je u septembru 2014. godine pristupila inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast u okviru koje treba da pripremi akcijski plan s ciljem osiguranja napretka u oblastima transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne uprave, uključivanja i osnaživanja građana i civilnog društva, borbe protiv korupcije, te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvaliteta usluga koje javna uprava pruža građanima. Imajući u vidu značajna kašnjenja, koalicija NVO apeluje na Ministarstvo pravde BiH da u što kraćem roku objavi javni poziv za učešće predstavnika nevladinih organizacija u radu Savjetodavnog vijeća BiH, te da zajedno sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave BiH osigura stručnu i administrativnu podršku cijelom procesu. Organizacije pozivaju entitetske vlade i Vladu Brčko distrikta BiH da prioritetno pristupe imenovanju predstavnika u Savjetodavno vijeće BiH kako bi započeo proces pripreme okvirnog akcijskog plana. – stoji u saopštenju koje možete pročitati ovdje

Potpisnici ovog saopštenja su:

Transparency International u BiH
Centar za istraživačko novinarstvo (CIN)
Centar za društvena istraživanja – Analitika
Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI)
UG Zašto ne
Omladinski resursni centar Tuzla

*Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership) je inicijativa pokrenuta 2011. godine, kao međunarodna platforma za domaće reformatore posvećene procesu otvaranja rada vlade, njenoj odgovornosti i prijemčivosti za građanke i građane. Od osam zemalja koliko je tada brojalo, Partnerstvo se proširilo na 64 zemlje učesnice i u svima njima, vlada i civilno društvo rade zajedno na razvijanju i implementaciji ambicioznih reformi za otvorenu vlast.

Istinomjer analiza: Načelnici na opštim izborima – nedosljednost koja je u skladu sa zakonom

Praksa da se načelnici opština i gradonačelnici koji su od strane građana dobili mandate na lokalnim izborima, još na...

Alisa Karović

Pravosudne institucije u BiH trebaju biti otvorenije prema građanima

Pravosudne institucije u BiH imaju nizak stepen otvorenosti prema građanima i zadovoljavaju tek oko 40% postavljenih indikatora u istraživanju koje je UG Zašto ne provelo za 2017. godinu u saradnji...

Alisa Karović

Ulična akcija “Fakat važno” – razgovarajmo o ekonomiji BiH!

U organizaciji Centra za politike i upravljanje (CPU) u Sarajevu je 26. septembra 2018. godine održana ulična akcija pod nazivom "Fakat važno!". Cilj ove aktivnosti je bio podizanje svijesti...

Alisa Karović