Zašto ne

UG Zašto ne je organizacija koja se bavi stvaranjem sigurnog, zdravog, aktivnog, efikasnog i odgovornog BiH društva u cjelini, kako u smislu predstavnika vlasti, tako u smislu civilnog društva i građana/ki, kroz promociju i uspostavu mehanizama političke odgovornosti, jačanje i izgradnju građanskog aktivizma, te korištenje novih medija i tehnologija, a sve to zajedno sa drugim organizacijama civilnog društva, institucijama i pojedincima.

Udruženje građana „Zašto ne“ je registrovan pravni subjekt upisan u registar građanskih udruženja kod Ministarstva pravde FBiH od 09. 01. 2001. godine, pod brojem 56, knjiga 1 registra, sa registracijskim brojem 03-054-992/97-2.

Organizacija je osnovana kao omladinska mirovna organizacija sa ciljem rada na demilitarizaciji BiH društva i uspostavljanja prava na prigovor savjesti u Bosni i Hercegovini, no u toku rada je misija organizacije proširena, te je trenutno prilagođena trenutnim željama i vrijednostima naših osnivača/ica i članova.

Organizacija radi u BiH i ima partnere u većini lokalnih zajednica. U radu organizacije, koja trenutno broji 8 aktivista/ica, učestvuje i još 10 spoljašnjih saradnika/ca, 2 inostranih volontera/ki, kao i preko 200 volontera/ki koji/e podržavaju naš rad. U naš rad je, kroz različite zajedničke inicijative, uključeno nekoliko stotina ljudi. Uglavnom radimo sa mladima od 16 do 35 godina, ali i sa drugim ciljnim grupama kao što su radnici/e, penzioneri/ke, žene, korisnici/e interneta, novinari/ke i dr. grupe prema kojima su usmereni naši projekti.

Ciljevi naše organizacije su grupisani u pet glavnih programskih oblasti:

I Odgovornost vlasti  jačanje uloge civilnog društva u podizanju nivoa odgovornosti vlasti, te kreiranje alata i javnih kampanja predstavljanja odgovornosti vlasti ka javnosti, kao i proizvodnja različitih medijskih i drugih izvještaja i monitoring rada predstavnika vlasti, političkih partija, kao i drugih učesnika odgovornih u procesu vođenja društva

II Korištenje novih tehnologija od strane civilnog društva, građana/ki i institucija vlasti – podizanje svijesti i kapaciteta, kao i kreiranje alata za korištenje novih tehnologija, prvenstveno interneta i mobilnih telefona, za jačanje rada civilnog društva, odgovorne participacije građana/ki u društvenim procesima, kao i odgovornog i efikasnog funkcionisanja institucija vlasti

III Građanski aktivizam – podizanje svjesti građana/ki i interesnih grupa o potrebi za aktivnim angažmanom i učešćem u procesu odlučivanja i društvenim procesima, te rad na izgradnji svjesti o potrebi da se građani/ke i civilno društvo uključe u proces donošenja odluka, kao i stvaranje preduslova za jačanje odgovornosti vlasti i nosioca javnih funkcija u BiH

IV Regionalna demilitarizacija i stvaranje mirnih i sigurnih društava – rad u BiH, Hrvatskoj, Srbiji i Makedoniji, kroz regionalnu mrežu „Prigovor za mir”, na stvaranju uslova za demilitarizaciju društava u regionu i podizanje svjesti o potrebi za pacifikacijom u regionu

V Podrška nezavisnoj kulturi – pružanje podrške nezavisnoj kulturi i razvoju nezavisne kulturne scene u BiH.

Organizacija ima značajna iskustva u sljedećim poljima: nove tehnologije i upotreba istih u procesima jačanja transparentnosti i odgovornosti vlasti; novi mediji; odgovornost vlasti i političkih partija; istraživanje u svim oblastima političkih programa i djelovanja; istraživanja i pisanje javnih politika; političke partije i političke ideologije; izbori, izborni proces i izborni rezultati; kampanje informisanja i javnog zagovaranja; ustav i ustavna diskriminacija; popis stanovništva; obrazovanje i obrazovni procesi.

U našem dosadašnjem radu organizovali smo preko 3000 različitih aktivnosti (ulične akcije, javne debate, okrugli stolovi, seminari, predavanja, konerti, info-štandovi, simbolične akcije, protesti, kampanje, itd.), koji su bili ispraćeni sa nekoliko hiljada medijskih izvještaja u toku protekle 4 godina (zajedno sa partnerima, koalicijama i drugim grupama, ovaj broj je znatno veći).

Osnivači smo regionalne mreže za korištenje novih tehnologija od strane civilnog društva u regionu Jugoistočne Evrope, te smo članovi i Koalicije 143 za lokalnu samoupravu, te raznih drugih ad-hoc koalicija. Članovi smo i World Youth Movement for Democracy, Alliance of Youth Movements i Young Leaders Forum. Članovi smo i osnivači Regionalne mreže za demilitarizaciju „Prigovor za mir”, koja je organizovala brojne aktivnosti u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Grčkoj, SAD i Njemačkoj. Članovi smo i „War Resisters International” i „European Board for Conscientious Objection“, svjetskih i evropskih pacifističkih mreža. Pored ovoga, bili smo članovi i jedni od osnivača koalicije za ekonomski razvoj i koalicije „Odgovornost”, koja se bavila odgovornošću vlasti, koalicije „Građanska koordinacija“ koja je uključivala predstavnike sindikata, građanskih pokreta, udruženja penzionera, invalida, te mnogih drugih nevladinih organizacija.

 

Buy Zithromax online
Where to buy viagra online