Zašto ne

UG Zašto ne je organizacija koja se bavi stvaranjem sigurnog, zdravog, aktivnog, efikasnog i odgovornog BiH društva u cjelini, kako u smislu predstavnika vlasti, tako u smislu civilnog društva i građana/ki, kroz promociju i uspostavu mehanizama političke odgovornosti, jačanje i izgradnju građanskog aktivizma, te korištenje novih medija i tehnologija, a sve to zajedno sa drugim organizacijama civilnog društva, institucijama i pojedincima.

Udruženje građana „Zašto ne“ je registrovan pravni subjekt upisan u registar građanskih udruženja kod Ministarstva pravde FBiH od 09. 01. 2001. godine, pod brojem 56, knjiga 1 registra, sa registracijskim brojem 03-054-992/97-2.

Organizacija je osnovana kao omladinska mirovna organizacija sa ciljem rada na demilitarizaciji BiH društva i uspostavljanja prava na prigovor savjesti u Bosni i Hercegovini, no u toku rada je misija organizacije proširena, te je trenutno prilagođena trenutnim željama i vrijednostima naših osnivača/ica i članova.

Organizacija radi u BiH i ima partnere u većini lokalnih zajednica. U radu organizacije, koja trenutno broji 8 aktivista/ica, učestvuje i još 10 spoljašnjih saradnika/ca, 2 inostranih volontera/ki, kao i preko 200 volontera/ki koji/e podržavaju naš rad. U naš rad je, kroz različite zajedničke inicijative, uključeno nekoliko stotina ljudi. Uglavnom radimo sa mladima od 16 do 35 godina, ali i sa drugim ciljnim grupama kao što su radnici/e, penzioneri/ke, žene, korisnici/e interneta, novinari/ke i dr. grupe prema kojima su usmereni naši projekti.

Ciljevi naše organizacije su grupisani u pet glavnih programskih oblasti:

I Odgovornost vlasti  jačanje uloge civilnog društva u podizanju nivoa odgovornosti vlasti, te kreiranje alata i javnih kampanja predstavljanja odgovornosti vlasti ka javnosti, kao i proizvodnja različitih medijskih i drugih izvještaja i monitoring rada predstavnika vlasti, političkih partija, kao i drugih učesnika odgovornih u procesu vođenja društva

II Korištenje novih tehnologija od strane civilnog društva, građana/ki i institucija vlasti – podizanje svijesti i kapaciteta, kao i kreiranje alata za korištenje novih tehnologija, prvenstveno interneta i mobilnih telefona, za jačanje rada civilnog društva, odgovorne participacije građana/ki u društvenim procesima, kao i odgovornog i efikasnog funkcionisanja institucija vlasti

III Građanski aktivizam – podizanje svjesti građana/ki i interesnih grupa o potrebi za aktivnim angažmanom i učešćem u procesu odlučivanja i društvenim procesima, te rad na izgradnji svjesti o potrebi da se građani/ke i civilno društvo uključe u proces donošenja odluka, kao i stvaranje preduslova za jačanje odgovornosti vlasti i nosioca javnih funkcija u BiH

IV Regionalna demilitarizacija i stvaranje mirnih i sigurnih društava – rad u BiH, Hrvatskoj, Srbiji i Makedoniji, kroz regionalnu mrežu „Prigovor za mir”, na stvaranju uslova za demilitarizaciju društava u regionu i podizanje svjesti o potrebi za pacifikacijom u regionu

V Podrška nezavisnoj kulturi – pružanje podrške nezavisnoj kulturi i razvoju nezavisne kulturne scene u BiH.

Organizacija ima značajna iskustva u sljedećim poljima: nove tehnologije i upotreba istih u procesima jačanja transparentnosti i odgovornosti vlasti; novi mediji; odgovornost vlasti i političkih partija; istraživanje u svim oblastima političkih programa i djelovanja; istraživanja i pisanje javnih politika; političke partije i političke ideologije; izbori, izborni proces i izborni rezultati; kampanje informisanja i javnog zagovaranja; ustav i ustavna diskriminacija; popis stanovništva; obrazovanje i obrazovni procesi.

U našem dosadašnjem radu organizovali smo preko 3000 različitih aktivnosti (ulične akcije, javne debate, okrugli stolovi, seminari, predavanja, konerti, info-štandovi, simbolične akcije, protesti, kampanje, itd.), koji su bili ispraćeni sa nekoliko hiljada medijskih izvještaja u toku protekle 4 godina (zajedno sa partnerima, koalicijama i drugim grupama, ovaj broj je znatno veći).

Osnivači smo regionalne mreže za korištenje novih tehnologija od strane civilnog društva u regionu Jugoistočne Evrope, te smo članovi i Koalicije 143 za lokalnu samoupravu, te raznih drugih ad-hoc koalicija. Članovi smo i World Youth Movement for Democracy, Alliance of Youth Movements i Young Leaders Forum. Članovi smo i osnivači Regionalne mreže za demilitarizaciju „Prigovor za mir”, koja je organizovala brojne aktivnosti u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Grčkoj, SAD i Njemačkoj. Članovi smo i „War Resisters International” i „European Board for Conscientious Objection“, svjetskih i evropskih pacifističkih mreža. Pored ovoga, bili smo članovi i jedni od osnivača koalicije za ekonomski razvoj i koalicije „Odgovornost”, koja se bavila odgovornošću vlasti, koalicije „Građanska koordinacija“ koja je uključivala predstavnike sindikata, građanskih pokreta, udruženja penzionera, invalida, te mnogih drugih nevladinih organizacija.