Istinomjer

Istinomjer je inicijativa koja u svom fokusu ima promociju odgovornosti političkih partija koje participiraju u izvršnoj vlasti, kao i nosioca javnih funkcija koji imaju odgovornost prema građanima/kama BiH. Istinomjer ima cilj da politički i javni diskurs u BiH što više usmjeri ka promociji političke odgovornosti kao temeljnog principa demokratije.

Prvi i osnovni alat kojim se projekat koristi je portal Istinomjer, koji se bavi analizom i ocjenjivanjem političke odgovornosti, te informiranjem građana/ki o rezultatima ovih analiza. Istinomjer “mjeri” izjave nosioca javnih funkcija u smislu njihove dosljednosti, istinitosti i ispunjenosti obećanja koja daju u svojim javnim istupima. Pored toga, Istinomjer prati ispunjenje predizbornih obećanja iz izbornih programa političkih partija koje su dobile mandat da obnašaju vlast na lokalnom, entitetskim i državnom nivou.

Naša prva analiza je objavljena 2010. godine i predstavila je rezultate istraživanja i mjerenja stepena ispunjenosti predizbornih obećanja 5 političkih partija koje su u mandatu 2006 – 2010. godine obnašale vlast na nivou BiH.

Nakon Opštih izbora 2010. godine, tim Istinomjera koji radi u sklopu UG “Zašto ne”, započeo je kontinuirani monitoring ispunjavanja predizbornih obećanja partija na vlasti u BiH. Rezultati monitoringa objavljuju se u šestomjesečnim izvještajima o napretku u ispunjavanju predizbornih obećanja, za one partije koje su formirale entitetske vlade. Ovo je redovna aktivnost Istinomjera, koja će se nastaviti do narednih Opštih/Općih izbora, to jest do kraja aktuelnog mandata 2012-2014, zajedno sa svakodnevnim praćenjem i ocjenjivanjem učinkovitosti, te istinitosti i dosljednosti izjava nosioca javnih funkcija u BiH. Pored redovnog izvještavanja javnosti o rezultatima monitoringa i objavljivanje nalaza na našoj web-stranici, Istinomjer je tokom 2011/2012. godine svoje analize i priloge objavljivao i u okviru redovne rubrike “Istinomjer” u sedmičnom magazinu “BH Dani”.

Uoči lokalnih izbora 2012. godine, Istinomjer tim predstavio je rezultate pilot-istraživanja odgovornosti vlasti na lokalnom nivou u sklopu projekta “Lokalni Istinomjer“. Istraživanje je obuhvatilo 10 bosanskohercegovačkih opština, to jest ispunjenost predizbornih obećanja koja su načelnici ovih općina dali na lokalnim izborima 2008. godine.

Pored primarnih aktivnosti Istinomjera, koje podrazumijevaju praćenje i ocjenjivanje ispunjenosti predizbornih obećanja partija i izjava političkih aktera u BiH, tim Istinomjera realizirao je i nekoliko projekata koji su nastali kao logičan nastavak naših osnovnih aktivnosti.

Zajedno sa Udruženjem za političke nauke u BiH, organizovali smo konferenciju “Politička odgovornost u BiH: teorijski i praktični pristupi”, na kojoj su učestvovali predstavnici/e akademske zajednice i civilnog društva, sa ciljem približavanja akademskih i aktivističkih perspektiva i pristupa proučavanju i promovisanju političke odgovornosti u BiH. Istinomjer je, također, na osnovu svoje baze izbornih programa i politika partija na vlasti, pokrenuo i kampanju javnog zagovaranja “Obećali su“, sa ciljem da podstakne partije na vlasti na ispunjavanje sopstvenih predizbornih obećanja u oblastima politika za mlade, zapošljavanja, ušteda u javnoj potrošnji i borbi protiv korupcije. Kroz ovu kampanju i policy dokumente kojima su predstavljena najvažnija obećanja partija na vlasti iz ove četiri oblasti, vladajuće partije smo “podsjetili” na obećanja koja su dale građanima i građankama u BiH i predstavili im ekspertske preporuke za efikasnu implementaciju datih obećanja.

Istinomjer je, također, posvećen saradnji sa sličnim inicijativama u regionu. Do sada smo pružili podršku i učestvovali u razvijanju “istinomjerskih” platformi u Makedoniji (Vistinomer.mk koji je pokrenula fondacija “Metamorphosis”) i Crnoj Gori (Istinomjer.me koji je pokrenuo Centar za demokratsku tranziciju), a uskoro će sa radom početi i albanska verzija “Istinomjera”, koju, u saradnji sa našim timom, razvija aktivistički kolektiv Mjaft! iz Tirane. Među našim partnerima je i Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) iz Srbije, koji je pokrenuo prvi ovakav projekat u regionu (Istinomer.rs).

Sve naše aktivnosti usmjerene su na uspostavljanje odgovornijeg odnosa društva, javnosti, ali i samih političkih aktera/ki prema djelovanju partija na vlasti i nosioca javnih funkcija u BiH. Rezultate našeg rada prepoznajemo u sve prisutnijem adresiranju pitanja ispunjenosti predizbornih obećanja partija na vlasti, kojem, zahvaljujući istraživanju i analizama Istinomjera, bh. javnost pristupa sa sve više interesovanja, naročito u periodu predizbornih kampanja.  Iako smo kao društvo još uvijek daleko od istinski odgovornog pristupa izbornim procesima i političkoj odgovornosti, uvjereni smo da inicijative poput Istinomjera imaju potencijala da tu situaciju mijenjaju, kako u pravcu osnaživanja građana/građanki da zahtijevaju odgovornost onih kojima daju svoje glasove, tako i u pravcu prihvatanja odgovornosti od strane onih kojima je to povjerenje ukazano. U tome nas hrabri i činjenica da je online sadržaje koje nudi Istinomjer do sada vidjelo preko 40.000 građanki i građana BiH, kao i veoma pozitivne reakcije na koje smo nailazili širom BiH u direktnom kontaktu sa građanima i građankama.