Inicijativa za monitoring EU integracija BiH

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine je neformalna koalicija trideset organizacija civilnog društva koja doprinosi praćenju reformi i nadgleda primjenu politika, prava i standarda Evropske unije, fokusirajući se na pitanja demokratizacije, vladavine prava, te ljudskih i manjinskih prava.

Inicijativa za monitoring EU integracija u BiH je prepoznata kao važan treći faktor u procesu EU integracija BiH i ima aktivnu ulogu u kreiranju politika i zahtjeva koje doprinose demokratskom procesu i vladavini prava.

Inicijativa je oformljena početkom 2013. godine s ciljem praćenja procesa evropskih integracija na transparentan, stručan i nestranački način. Organizacije civilnog društva uključene u rad Inicijative dijele vrijednosti koje su utemeljene na postulatima ljudskih prava, vladavine prava, jednakosti i demokratije. Misija na kojoj zasnivaju svoje djelovanje u različitim političkim i pravnim domenima jeste uređenje društva na ravnopravnim osnovama.
Rad Inicijative počiva na sljedećim principima:

Antidiskriminacija – U okviru djelovanja Inicijative i njenih članica zabranjen je bilo koji oblik diskriminacije na osnovu dobi, rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, nacionalnog ili socijalnog porijekla, veze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanja, društvenog položaja i spola, spolnog izražavanja, rodnog identiteta ili seksualne orijentacije i/ili na osnovu bilo kojeg drugog razlikovanja, a u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije BiH;
Jednakost – Promovišemo jednakost i osuđujemo sve oblike nacionalizma, a naročito diskriminaciju, zločine iz mržnje i govor mržnje na osnovu vjerske, etničke i nacionalne pripadnosti. Promovišemo slobodu (ne)identifikacije na osnovu vjerske, etničke i nacionalne pripadnosti;
Nezavisnost i nepristrasnost – punopravne i pridružene članice kao i sva druga tijela i pojedinci/ke koji su dio Inicijative u svom djelovanju i obraćanju su neovisni u svom radu i imaju za obavezu izražavati nepristrasan stav i težiti vrijednostima definisanim u platformi;
Objektivnost – kroz pisanje i izvještavanje članice su dužne predstavljati svoje izvještaje, podneske, članke i druge pisane dokumente kao i usmeno obraćanje u duhu odgovornosti vlasti prema javnosti i vršiti monitoring rada predstavnika vlasti, političkih partija kao i drugih učesnika/ca odgovornih u procesu vođenja društava;
Oblast djelovanja:

  • Monitoring, dokumentiranje i izvještavanje;
  • Istraživanja (sistemski pristup različitim pitanjima, pregled i monitoring rada institucija, istraživanje u oblasti struktura i procesa, izrada i promocija izvještaja o stanju napretka BiH u EU integracijama);
  • Izgradnja kapaciteta članica (okupljanje i primanje u članstvo organizacija civilnog društva, kao i drugih zainteresiranih pojedinaca/ki koje rade na promociji vladavine prava, izgradnji demokratskog društva kao i zagovaranju ljudskih prava);
  • Zagovaranje (politika, reformi političkog/pravnog sistema, prava na jednak pristup pravdi svim građanima/kama);
  • Promovisanje rada Inicijative, odnosno njenih članica, putem web portala, društvenih mreža, medija;
  • Edukacija (istraživača/ica, predstavnika/ca vlasti, organizacija civilnog društva, šire javnosti).