Koalicija Jednakost

Koalicija protiv ustavne diskriminacije “Jednakost” nastala je u decembru 2012. godine, sa ciljem da okupi organizacije civilnog društva, formalne i neformalne grupe, te pojedince i pojedinke koji/e žele zajedničkim naporima raditi na ukidanju svih ustavnih diskriminacija u BiH koje počivaju na etničkom principu.

Trenutno Koaliciju “Jednakost” čini 21 organizacija civilnog društva koje su se okupile oko ove zajedničke ideje. U Bosni i Hercegovini postoji značajna i brzo rastuća populacija koja se ne identifikuje sa aktuelnim diskriminatorskim uređenjem, baziranim na etničkom ekskluzivitetu i dominaciji konstitutivnih naroda, i koja se protivi diskriminaciji koja je u našoj državi, nažalost, priznata kao jedan od ustavnih principa.  Koalicija “Jednakost” nastala je, između ostalog, iz potrebe da veliki broj građana i građanki koji pripada upravo toj grupi ljudi, dobije jedan artikulisan glas koji će se boriti za njihove interese, naročito u kontekstu predstojećeg popisa stanovništva u BiH, oko kojeg je Koalicija “Jednakost” pokrenula i svoju prvu javnu kampanju.

Koalicija “Jednakost” za konačni cilj ima ukidanje svih ustavnih i zakonskih diskriminacija u Bosni i Hercegovini baziranih na etničkoj pripadnosti, uz izjednačavanje prava svih grupacija koje se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narodi sa pravima konstitutivnih naroda, kao i izjednačavanje prava svih pripadnika/ca konstitutivnih naroda na cijeloj teritoriji BiH. Ukratko, cilj Koalicije “Jednakost” jeste potpuna jednakopravnost svih građana/ki BiH na cijeloj teritoriji BiH.

Zahtjevi Koalicije “Jednakost” su:

  • Promjena ustava na svim nivoima vlasti u BiH, kao i svih onih zakona koji u sebi imaju elemente diskriminacije na etničkoj osnovi
  • Zahtijevane promjene moraju donijeti suštinsku jednakost i potpuno izjednačavanje prava građana i građanki BiH koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda sa konstitutivnim narodima u svakom pogledu
  • Nijedna promjena koja se odnosi na etnička prava u BiH ne smije unositi nove diskriminacije ili rješavati postojeće tako da nije u potpunosti ispoštovan princip potpune ravnopravnosti
  • Sve ovakve promjene se moraju u potpunosti primjeniti u praksi na nediskriminatoran način

Koaliciju “Jednakost” čine: