Ne zaustavljajte nas

Projekat «Ne zaUSTAVljajte nas!» je projekat UG „Zašto ne“ koji je zamišljen kao kampanja za uvođenje direktne demokratije u Ustav BiH i ostalu povezanu legislativu.

Ovaj projekat za cilj ima kreirati javnu diskusiju o pozitivnim načinima za promjenu Ustava, te zagovarati ustavna rješenja koja će osigurati uvođenje institucije direktne demokratije u Ustav BiH, kao i rješenja koja će eliminirati diskriminacije i kršenja ljudskih prava u okviru Ustava BiH.

Mladi u Bosni i Hercegovini, kao i većina građana i građanki, se nalaze u potpunosti na margini zbivanja, a nivo građanskog aktivizma u učešća u procesima donošenja odluka je minimalan. Po pitanjima reforme Ustava BiH situacija je identična: građani i građanke nisu dovoljno upoznati sa problemima koje ovo polje obuvata, a u isto vrijeme, iako su to pitanja od esencijalne važnosti za njih, ne žele da se uključe u ovaj proces.

Razloga za ovakvu apatiju je više – od činjenice da su ljudi zauzeti svakodnevnom borbom za opstanak, preko toga da na ovim prostorima ne postoji tradicija učešća civilnog društva u upravljanju državom, pa sve do činjenice da građani i građanke, osjećajući se obespravljenim od strane kako vladajućih struktura u BiH, tako i glomaznog političkog sistema, jednostavno ne osjećaju da bi njihovo učešće moglo donijeti bilo kakvu promjenu u društvu. Iako je prema statističkim podacima između 50-60% ljudi u BiH (UNDP – sistem ranog upozoravanja) spremno podržati ili učestvovati u građanskim protestima i štrajkovima, kad se isti dese, veoma mali broj ljudi učestvuje u istima, čak i u slučajevima da je podrška javnosti prema inicijativama koji ih organizuju veoma velika.

Jedan od problema koji posebno karakteriše pitanje reforme Ustava jeste taj da je ova reforma percipirana od strane javnosti kao reforma koja otvara pitanja nacionalnih interesa, podjele države i buktanja nacionalnih strasti, te uglavnom je percipirana kao tabu tema koju ne treba previše «dirati». Ono što građani i građanke, a posebno mladi, ne vide su moguće pozitivne promjene koje reforma Ustava može da donese, te kako će taj proces da bude koristan za njih i njihove živote. Također, nepoznavanje problematike i pitanja obuhvaćenih ustavom je još jedan bitan nedostatak u ovom procesu na koji je potrebno uticati edukativnim kampanjama, što bi isto tako moglo rezultirati pojačanim interesom građana i građanki za uključivanjem u proces.

Posebno, u tom smislu, apsolutno u javnosti nisu tretirane teme kao diskriminacije u okviru Ustava, kao ni moguća poboljšanja u smislu veće zaštite prava građana i građanki. Uglavnom se sva javna rasprava vezana za ustav zaustavlja na pitanjima unutrašnjeg uređenja države, dok se moguća pozitivna rješenja u ovom smislu i ne pominju.

Kampanja je krenula sa izradom studije, kao i publikacije o reformi Ustava BiH sa predloženih 5 amandmana za reformu ustava. Izradu publikacije i studije je koordinirao dr. Goran Marković, a ona uključuje analizu svjetske legislative po ovom pitanju, kao i legislativne pretpostavke i mogućnosti poboljšanja naše legislative.

U prvoj fazi realizacije kampanje, organizirano je preko 50 različitih promotivnih aktivnosti, aktivisti organizacije i drugih partnera su učestvovali u preko 30 medijskih nastupa, te je skupljeno 25.000 podrške građana/ki iz preko 15 gradova BiH za ovu inicijativu.

U narednoj fazi kampanje, UG „Zašto ne“ će krenuti u akcije zagovaranja ka predstavnicima vlasti za jačanje institucije direktne demokratije u BiH.

Publikacija Ne zaUSTAVljajte nas