Korištenje novih tehnologija

Korištenje novih tehnologija od strane civilnog društva, građana/ki i institucija vlasti je UG “Zašto ne” prepoznala kao jedan od najvažnijih faktora koji u ovom trenutku mogu uticati na efikasnije rješavanje problema u društvu, te je ovaj dio našeg angažmana izdvojen u poseban program. Cilj u okviru ovog programa bi bio podizanje svijesti i kapaciteta, kao i kreiranje alata za korištenje novih tehnologija, prvenstveno interneta i mobilnih telefona, za jačanje rada civilnog društva, odgovorne participacije građana/ki u društvenim procesima, kao i odgovornog i efikasnog funkcionisanja institucija vlasti.

Nove tehnologije, prije svega misleći na internet alate različitog tipa, kao i korištenje mobilnih tehnologija, je relativna novost u radu civilnog društva i tek u posljednje vrijeme, porastom penetracije interneta i mobilnih telefona u društvu, dobijaju na značaju i potencijalu efekta. Civilno društvo se pokazalo kao jako inventivno u kreiranju i implementaciji različitih inicijativa koje su bazirane na upotrebi novih tehnologija. UG “Zašto ne”, posebno zbog toga što u okviru svog najužeg članstva ima potencijal i potrebne vještine za razvoj ovih tehnologija, se strateški orjentiralo ka radu na razvoju alata koji će putem novih tehnologija pomoći razvoj civilnog društva, ali i demokratije uopšte.

Do sada smo razvili nekoliko alata koji su imali značajan uticaj u BiH društvu, a u narednom periodu planiramo razvoj dodatnih alata, što samostalno, što u saradnji sa drugim organizacijama i grupama, tako da je naša namjera da na ovom polju imamo značajan portfolio. Isto tako, ovaj program je podrška drugim programima organizacije, tako da većina projekata i alata realiziranih kroz ovaj program ima vezu u razvoju drugih programa organizacije.