Glasometar

Glasometar je projekat UG „Zašto ne“ koji je prvenstveno usmjeren na predizborno vrijeme i na podršku potencijalnim glasačima/icama u njihovim odlukama vezanim za izbore. Glasometar na zanimljiv način kombinira stavove političkih partija, politički ideološki spektar, te nove tehnologije u funkcionalnu online alatku.

Glasometar je računarska aplikacija za provjeru glasačkih preferencija birača koja je prvi put testirana za Opće/opšte izbore 2010. godine u BiH. Glasometar je dizajniran tako da su građani/ke, odgovarajući na 48 u punoj verziji, odnosno 30 pitanja (kraća verzija) upitnika, podijeljenih u 8 oblasti, mogli provjeriti stepen slaganja svoga mišljenja sa mišljenjem političkih partija u BiH.

Ekspertska grupa koje je radila na izboru najvažnijih oblasti, odnosno izboru pratećih najbitnijih pitanja iz tih oblasti, odlučila se za 8 oblasti koje prave potpun presjek svih životnih, socijalnih, ekonomskih i drugih bitnih aspekata života u BiH, a one su:

  • Zdravstvena politika, zapošljavanje, socijalna, boračka i izbjeglička politika
  • Pravda, politički sistem, samouprava, vanjska politika, integracije
  • Energetika, okoliš i razvoj
  • Obrazovanje, kultura, religija, mladi, sport, mediji
  • Monetarna, finansijska i poreska politika
  • Policija i vojska
  • Ekonomska politika, trgovina
  • Kolektivna i individualna prava, civilno društvo

Sa druge strane, pitanja koja prate navedene oblasti kreirana su tako da tretiraju najvažnije pojedine teme iz ovih oblasti, odnosno teme i probleme koje se nameću kao najvažnije, kako u smislu života građana, tako i u smislu pravilne ocjene rada političkih partija i njihovih stavova, ali i generalne razdjelnice koje se tiču opštih mjesta u političkim ideologijama.

Glasometar je prva online računarska aplikacija za provjeru biračkih preferencija na izborima ikada napravljna u BiH i jedina ove vrste koja tretira političku i društvenu zbilju u BiH. Glasometar je kreiran da pomogne građanima/kama da se što bolje upoznaju sa mišljenjima političkih partija, odnosno stavovima političkih partija o najvažnijim temama u BiH. Upravo zbog ove činjenice smatamo da će ova aplikacija pomoći i dati dodatnu asistenciju građanima/kama u BiH da pravilno ocijene političke partije u BiH i da pracizno znaju zašto će glasati, odnosno zašto neće glasati za neku partiju i na budućim izborima u BiH.

Preko 20.000 ljudi je koristilo Glasometar u okviru izbora 2010. godine, a oni su dolazili iz preko 100 opština/općina širom BiH. Također, preovladavali su mladi korisnici do 35 godina, iako je značajan broj starijih također učestvovao u ispitivanju. Osim ovoga, značajno je reći da je od 19 poslanih upitnika 17 partija odgovorilo na isti, a dvije su odbile da daju odgovore. Nakon pokretanja aplikacije, dodatno se na vlastiti zahtjev uključila još jedna partija.