Kampanja za smanjivanje javne potrošnje

Kampanja za smanjivanje javne potrošnje je bila jedan od projekata organizacije u domenu odgovornosti vlasti koji smo implementirali u saradnji sa organizacijom Centar za Humanu Politiku iz Doboja.

Kampanja je implemetirana u toku 2008. godine i za cilj je imala podizanje svijesti javnosti o potrebama i nacinima za smanjivanje javne potrošnje.

UG Zašto ne je bila odgovorna za javnu kampanju koja je implemetirana u preko 10 gradova u BiH kroz ulične akcije, podjelu promotivnih materijala, kao i javne nastupe i direktni kontakt sa građanima/kama BiH.

Centar za Humanu Politiku je imao ulogu kontekstualne podrske i istraživanja o javnoj potrošnji i načinima smanjivanja iste u pojedinim sektorima i tipovima troška, kao i o ulozi procesa revizije u procesu racionalizacije javne potrosnje.