Idi na sadržaj

Dalio Sijah, editor portala Istinomjer

BiH1-565x375Možete li nam najprije predstaviti Istinomjer, o kakvoj se inicijativi radi?

„Istinomjer“ se bavi promocijom političke odgovornosti u BiH. Pod time podrazumijevamo odgovornsot nosilaca javnih funkcija prema građanima i građankama BiH, kao i odgovornost partija na vlasti. Ono što mi radimo jeste praćenje ispunjenosti predizbornih obećanja partija koje participiraju u vlasti, ali i ocjenjivanje istinitosti i dosljednosti izjava političkih aktera u BiH, te ispunjavanja obećanja koja oni daju sa pozicija koje obnašaju. Istinomjer se realizuje putem web stranice www.istinomjer.ba na kojoj se može pratiti progres u ispunjavanju predizbornih obećanja partija koje čine vlast na državnom i entitetskim nivoima. Također, na stranici se objavljuju i sadržaji poput periodičnih izvještaja o ispunjenosti predizbornih obećanja na tri nivoa vlasti u BiH, analize izjava političara/ki, kao i analize aktuelnih tema sa aspekta odgovornosti političkih aktera/ki i institucija izvršne i zakonodavne vlasti.

Koji je cilj Istinomjera?

Osnovni cilj je uspostavljanje kulture političke odgovornosti u BiH, koja je, nažalost, vrlo slaba u našim političkim strukturama, ali i u široj javnosti. Konstantnim nadgledanjem ispunjavanja predizbornih obećanja vladajućih partija želimo doprinjeti prvenstveno tome da same partije počnu svoje izborne programe shvatati ozbiljno, kao „ugovor“ koji potpisuju sa svojim biračima i koji su dužni ispuniti kada osvoje vlast. Istovremeno, želimo potaći i same građane i građanke da svoje glasove na izborima daju na osnovu rezultata koje su partije postigle u vlasti i ponuditi im sveobuhvatan pregled tih rezultata. Izborni programi su nešto što se ovdje lako zaboravlja čim se završi predizborna kampanja, a naš je cilj da se takva praksa promijeni, jer je to jedini način da se izabrani predstavnici natjeraju da svoj posao obavljaju ozbiljno i odgovorno. Također, javni diskurs na političkoj sceni Bosne i Hercegovine je prepun izjava političkih funkcionera koje se ne temelje na činjenicama, velikih obećanja koja se slabo ili nikako ne ispunjavaju i to je nešto što također želimo promijeniti kroz ispitivanje istinitosti, dosljednosti i utemeljenosti onoga što izjavljuju i obećavaju nosioci vlasti. U najkraćem, želimo podstaći građane i građanke da zahtjevaju odgovornost od ljudi koje su izabrali na izborima.

Na koji način pratite političare u BiH i njihova obećanja? Koliko ljudi radi na ovoj inicijativi?

Realizaciju obećanja političkih stranaka koje učestvuju u vlasti na entitetskim i državnom nivou prati istraživački tim od pet ljudi, koji svakodnevno prate aktivnosti zakonodavne i izvršne vlasti, te na taj način stiču uvid u aktivnosti koje su povezane sa onim ciljevima koje su same partije na vlasti postavile u svojim izbornim programima. Njihova obećanja su predstavljena na našoj web-stranici, uz podatke o tome koje su aktivnosti u aktuelnom mandatu preduzete na ostvarivanju tih obećanja, te ocjene progresa u njihovom ispunjavanju. Na taj način možemo kreirati periodični izvještaj o statusu svakog pojedinačnog obećanja koje je dato, te imati uvid u sve aktivnosti koje su poduzimane u vezi sa njegovom realizacijom. Istinomjer svakodnevno prati i medijske istupe predstavnika/ca izvršne i zakonodavne vlasti u medijima, te se bavi njihovim ocjenjivanjem u pogledu istinitosti, dosljednosti i ispunjenosti. Princip kojim se vodimo jeste da izjava koju ocjenjujemo mora biti relevantna za politički i društveni kontekst u BiH, da mora biti dokumentovana, to jest objavljena u medijima ili zvaničnim dokumentima poput transkripta sjednica parlamenta, te da se ocjena izjave mora bazirati na provjerljivim činjenicama. Izjave ili aktivnosti nosioca vlasti koje jesu relevantne za kontekst uspostavljanja političke odgovornosti, ali se ne uklapaju u metodologiju ocjenjivanja po principima dosljednosti, istinitosti i ispunjavanja obećanja, često obrađujemo kroz detaljnije analize koje također uključuju „fact-checking“ pristup, ali bez ocjenjivanja kakvo primjenjujemo na pojedinačne izjave ili partijske programe.

Koliko analiza ste do sada uradili?

U pogledu praćenja isunjavanja predizbornih obećanja, prva analiza koju smo uradili odnosila se na mandat od 2006-2010. godine, kada smo istraživali koliko je obećanja ispunilo 5 partija koje su formirale državni nivo vlasti u prošlom mandatu. Nakon toga smo u monitoring uključili i entitetske nivoe, koje, zajedno sa državnim, pratimo u kontinuitetu od 2010. godine, što podrazumijeva praćenje 1569 predizbornih obećanja na svim ovim nivoima. Do sada smo objavili po 4 periodična izvještaja o progresu za enitetske nivoe vlasti od 2011. godine, te 2 izvještaja koja se odnose na partije koje učestvuju u radu Vijeća ministara. Ono što dosta otežava rad, što je naročito bio slučaj sa državnim nivoom vlasti, jesu kašnjenja sa formiranjem tijela izvršnih vlasti, njihove česte rekonstrukcije, izmjene sastava Vijeća ministara i sl, zbog čega je nekad jako teško utvrditi neke precizne vremenske razmake u kojima se može „podvući crta“ o tome koliko je jedna partija uspjela postići na jednom nivou vlasti u ispunjavanju svojih obećanja. Također smo objavili i izvještaj o ispunjavanju obećanja na lokalnom nivou, za mandat 2008-2012. godine, kada smo u 10 bh. opština pratili koliko su predizbornih obećanja ispunili njihovi načelnici.

Što se tiče analiza izjava i analitičkih tekstova koje objavljujemo na stranici „Istinomjera“, njih ima nekoliko stotina, teško je odrediti tačan broj.

Kako su građani BiH prihvatili Istinomjer, imaju li možda oni neke prijedloge, sugestije?

Komentari koje dobijama od građana/ki uglavnom pokazuju strahovitu revoltiranost radom političara i stranaka u BiH. Čini se da ih više iznenađuje kada neka osoba na javnoj funkciji dobije pozitivnu ocjenu za održano obećanje, dosljedan stav ili istinitu izjavu, nego kada pročitaju negativan izvještaj ili članak o nekoj izgovorenoj neistini. Čitajući njihove komentare, stiče se utisak da su loši rezultati i neodgovoran stav prema svom poslu nešto što su građani već počeli da podrazumijevaju kada se govori o politici i političarima i da je malo onih koje građani percipiraju kao odgovorne, vrijedne i poštene političare. Nažalost, rezultati do kojih mi dolazimo to uglavnom i potvrđuju. Tako da od građana nemamo toliko sugestija koje se odnose na naš rad, koliko komentara koji se odnose na loš rad političara na vlasti.

Kada su u pitanju oblasti pratite ekonomiju, državno uređenje, kulturu i sport, pravnu državu, zdravstvo, spoljnu politiku i socijalnu politiku. U kojoj oblasti političari, tj.partije daju najviše obećanja?

Ekonomija je oblast u kojoj se „tradicionalno“ daje najviše obećanja, na svim nivoima vlasti i od strane svih partija. To je bio slučaj i u prošlom i u akuelnom mandatu. Recimo, partije koje učestvuju na državnom nivou vlasti su iz ove oblasti dale 127 (oko 28%) od ukupnog broja obećanja na ovom nivou vlasti; na nivou FBiH oko trećina obećanja je također data iz ove oblasti (njih 240), dok je na nivou RS dato 170 obećanja iz oblasti ekonomije, što je skoro polovina (43%) od ukupnog broja praćenih obećanja na nivou ovog entiteta. Nakon ekonomije, najviše obećanja se daje iz oblasti socijalne politike. Porazno je što ni u jednoj od ove dvije oblasti partije ne ostvaruju dobre rezultate što se tiče ispunjavanja datih obećanja.