Idi na sadržaj

Federacija BiH treba dobiti nove zakone o prostornom planiranju i infrastrukturi prostornih podataka

Alisa Karović

Javnarasprava.ba je web platforma na kojoj građani/ke imaju mogućnost da direktno učestvuju u procesima donošenja odluka u BiH kao i priliku da komuniciraju sa onima koji te odluke i donose. Putem ove stranice može se saznati više o procesu donošenja zakona u BiH i radu zakonodavnih tijela na državnom i entitetskim nivoima; uključiti se u raspravu o prijedlozima zakona koji se nalaze u proceduri; komunicirati sa izabranim parlamentarcima ili pokrenuti peticiju ili inicijativu koja će biti upućena odgovornim.

S tim u vezi, portal javnarasprava.ba provodi kampanju promovisanja zakona  kojima se legislativa Bosne i Hercegovine, na svim nivoima vlasti, usklađuje sa EU legislativom.

Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i Nacrt Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine propisi su, koji zbog svoje važnosti, trebaju biti promovisani odnosno biti tema šire javne diskusije o njima.

Okrugli sto na ovu temu, a na koji su pozvane relevantne institucije, zastupnici/ce u Parlamentu Federacije BiH, kao i predstavnici međunarodnih organizacija koje se bave ovom problematikom organizovan je 13. januara ove godine u Sarajevu.

Uvodničarka, i jedna od govornica na jučerašnjem okruglom stolu, bila je Nasiha Pozder, zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. O tome koliko su pomenuti zakon i nacrt zakona neusklađeni sa EU legislativom govorio je Rasim Ibrahimagić, program koordinator EU monitoringa/SOC i Denis Čarkadžić, magistar europskih integracija.

Učesnici okruglog stola bili su i zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Nijaz Helez i Miomirka Mila Melank te predstavnici JP Ceste Federacije BiH, Federalnog geodetskog zavoda, Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, UNDP i dr.

U toku uvodnih izlaganja prezentovani su i stavovi o tome s kojim problemima se susreće struka kada je upitanju Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH.

Zakon o prostornom uređenju, koji daje mogućnost transparentnog, demokratskog pristupa informacijama i obavezuje da se javnost „pita“ za intervencije u prostoru, biva poništen Zakonom o samoupravi, koji daje mogućnost stavljanja AMANDMANA na svaki planski dokument, ukoliko za to postoji dovoljna većina. A nažalost, najčešće postoji. Primjer iz prakse: tokom izrade planskog dokumenta, opetovano se daju zahtjevi pojedinaca, fizičkih ili pravnih lica, da se planiraju elementi u prostoru, za koje izrađivač smatra da su stručno neopravdani i prostorno nemogući, a o čemu se svaki put i pismeno očituje.

Andrea Pavlović, AABiH, 13.01.2020.

U toku diskusije konstatovano je da bi se “trebalo mijenjati oko 60%” trenutno važećeg Zakona o prostornom planiranju FBiH, odnosno pristupiti izradi novog zakona, a uočen je i niz drugih nedostataka, s naglaskom na nepostojanje planskih dokumenata.

U Federaciji Bosne i Hercegovine područje Infrastrukture prostornih podataka regulisano je Uredbom o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 85/14), što je također bilo tema tokom diskusije.

Uzimajući u obzir značaj infrastrukture prostornih podataka za privredni razvoj Federacije Bosne i Hercegovine i proces pristupanja EU, postoji potreba da se i ovo područje reguliše propisom zakonske snage. Naime, kroz Nacrt zakona o infrastrukturi prostornih podataka transponira se Direktiva 2007/2/EC Evropskog parlamenta i Vijeća od 14. marta 2007. godine kojom se uspostavlja Infrastruktura prostornih podataka u EU (INSPIRE). INSPIRE direktiva stupila je na snagu 15. maja 2007. godine i bit će realizovana u različitim fazama, uz obaveznu punu primjenu do 2021. godine.

Navedena Direktiva ima za cilj uspostavljanje infrastrukture prostornih podataka i odnosi se na prostorne podatke koje posjeduju organi uprave i druge pravne osobe. Infrastruktura prostornih podataka treba osigurati čuvanje podataka o prostoru, njihovu dostupnost i održavanje na odgovarajućem nivou, odnosno mogućnost dosljednog kombinovanja prostornih podataka iz raznih izvora širom EU i njihovu razmjenu, mogućnost razmjene prostornih podataka prikupljenih na različitim nivoima javne vlasti, lako pronalaženje raspoloživih podataka, procjenu njihove podobnosti za određenu svrhu i poznavanje važećih uslova za njihovo korištenje. Infrastruktura prostornih podataka podrazumjeva metapodatke, skupove prostornih podataka i servise prostornih podataka, mrežne servise i tehnologije, sporazume o razmjeni, pristupu i upotrebi, kao i mehanizme koordinacije i nadzora, procese i procedure, uspostavljene, vođene ili stavljene na raspolaganje u skladu sa navedenom EU direktivom. Nacrtom zakona također se kreira pravni okvir zа uprаvljаnje i rаzmjenu prostornih informаcijа koji sаdrži prаvilа zа postizаnje tehničke interoperаbilnosti u cilju dijeljenjа podataka u elektronskoj formi između nаdležnih institucijа putem mrežnih servisa.

Učesnici okruglog stola su se usaglasili da su Nacrtom zakona o infrastrukturi prostornih podataka kreirana  osnovna pravila koja se odnose na uspostаvljаnje infrаstrukture prostornih podataka, ali da je potrebna i dalja dorada kako bi se stručni pojmovi koji se koriste u zakonu pojasnili, a s ciljem da ovaj Nacrt bude razumljiv i građanima/kama a ne samo struci. Nakon provedene diskusije doneseni su sljedeći zaključci:

  • Zadužuju se Nasiha Pozder i Nijaz Helez da u formi zastupničkog pitanja traže informaciju od Federalnog ministarstva prostornog uređenja u kojoj je fazi izrada Izmjena i dopuna Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta te do kakvih su zaključka analizom trenutnog Zakona (Sl novine 02/06) došli u pogledu obima očekivanih izmjena i dopuna;
  • Uputiti inicijativu na Dom Naroda FBiH za vraćanje u proceduru i stavljanje na dnevni red Nacrta prostornog plana FBiH 2008-2028.
  • Inicirati uključivanje stručne javnosti u izradu amandmana na Zakon o infrastrukturi prostornih podataka – Nacrt;
  • Insistirati na olakšavanju procesa proglašenja zaštićenih područja, te u tu svrhu organizovati okrugli stol na temu izmjena i dopuna zakonskih i podzakonskih akata, koji tretiraju ovu oblast.
  • Inicirati uključenje stručne javnosti u procese pokretanja izmjena Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja te izrade neophodnih pravilnika, koji bi pratili izradu, usvajanje i implementaciju prostorno-planske dokumentacije.
  • Insistirati na poštivanju važećih zakona te obaveznom usklađivanju detaljnih, provedbenih prostorno-planskih dokumenata kantona sa onim na federalnom nivou i posebno uskladiti tretman bespravne gradnje i njene legalizacije“.

Ovaj projekat se provodi uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH.