Idi na sadržaj

Glasometar: Analiza rezultata ispitivanja

glasometarGlasometar je računarska aplikacija za provjeru glasačkih preferencija birača/ica na Općim/opštim izborima 2010. godine u BiH. Glasometar je dizajniran tako da građani/ke, odgovarajući na 48 u punoj verziji, odnosno 30 pitanja u kraćoj verziji upitnika, podijeljenih u 8 oblasti, za sebe provjere stepen slaganja svoga mišljenja sa mišljenjem političkih partija u BiH. Sva pitanja su definirana od strane ekspertne grupe kao bitne razdjelnice u dnevnopolitičkom i ideološkom smislu na društveno-političkoj sceni u BiH i svijetu.

Preko 13 hiljada građana/ki BiH je do sada ispunilo aplikaciju Glasometar, pri čemu su ostavili preko 370 hiljada odgovora na 48 pitanja iz upitnika. Svaki od korisnika je mogao uporediti svoje odgovore sa odgovorima partija, dok je veliki broj njih koristio i sve druge mogućnosti koje aplikacija pruža.
Kada govorimo o karakteristikama građana/ki koji su pristupili ispunjavanju aplikacije „Glasometar“, najviše ih je u dobnoj grupi 26-35 godina (40%), zatim od 17 do 25 (38%), od 36 do 45 (13%), dok je u starosnim kategorijama preko 45 godina taj broj jako mali (9%).

GLASOMETAR – Starosna struktura 

Aplikaciju je ispunilo više muškaraca (68%) nego žena (32%), a odgovori na aplikaciju su stizali iz 109 različitih opština iz BiH, pri čemu najveći broj učesnika imamo iz Sarajeva, Banja Luke, Tuzle, Mostara, Bihaća i Zenice.
Podaci dobijeni iz ovih 360 hiljada odgovora, koji će biti i povećani do kraja predizborne kampanje, osim približavanja mišljenja partija građanima/kama, nam mogu dati i veoma jasnu sliku šta su to prioriteti građana/ki u narednom periodu i čime bi se, ko bude u mogućnosti da obnaša vlast, trebao i morao raditi.
Prema odgovorima građana/ki, najviše su im bitne oblasti koje obuhvataju obrazovanje, kulturu, religiju, mlade, sport i medije, kao i oblasti koje obuhvataju zdravstvenu politiku, zapošljavanje, te socijalnu, boračku i izbjegličku politiku, ekonomsku politiku i trgovinu. Najmanje bitna oblast je politika i vojska, dok ostale oblasti imaju umjeren značaj.

GLASOMETAR – Preferencije po oblastima

Kada govorimo o konkretnim preferencijama, možemo izdvojiti nekoliko stvari u kojima se ispitanici najviše slažu, te za koje se nameće zaključak da bi novoformirana vlast prvo trebala da se pozabavi time kao prioritetima. Tu izdvajamo sljedeće:
– Skoro jednoglasno (čak 94 posto ispitanika) se svi slažu da je potrebno uvesti nultu stopu PDV-a na hranu, lijekove i knjige, te da država mora oduzeti svu imovinu za koju ne postoji dokaz o legalnom porijeklu (89 posto ispitanika se slaže sa ovim);
– U sličnom omjeru, ispitanici podržavaju i diferencijaciju stope poreza po osnovi visine prihoda (87 posto ih se slaže u potpunosti ili djelomično), više poreze za cigarete, alkoholna pića i ostalu luksuznu robu (88 procentno slaganje), te misle da je domaće investitore potrebno jednako stimulirati kao i strane (87 procenata slaganja);
– Velika većina ispitanika smatra da je pod hitno potrebno izvršiti i reviziju privatizacije (85 posto ispitanika), kao i onemogućiti zaduživanje države za pokrivanje tekućih troškova i socijalnih davanja (92 procenta od ukupnog broja odgovora);
– Na kraju, moguće je uočiti podršku zaštiti ljudskih prava i građanskih sloboda, što se posebno ističe u bezrezervnoj podršci uvođenju instituta direktne demokratije u legislativu u BiH (87-postotna podrška ovim mjerama), kao i zahtjev za stavljanje van snage svih zakonskih akata koji su u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima (87 posto ispitanika smatra ovo prioritetom).
Sa druge strane, građani/ke smatraju da se interesi poslodavaca ne smiju stavljati ispred interesa radnika (84 procenta), te da je nosiocima javnih funkcija potrebno smanjiti primanja u skladu sa standardom građana/ki (75 procenata ispitanika se slaže sa ovim).

„Preko 13 hiljada ljudi iz preko 110 opština u BiH daje veliki značaj istraživanju koje smo proveli uz pomoć Glasometra. Ovi rezultati daju jasnu poruku predstavnicima političkih partija čime se trebaju baviti u narednom periodu, ali i svima nama šta trebamo tražiti u izjavama i programima političkih partija, kao i u analizi učinaka vladajućih partija, te da svi moraju preuzeti odgovornost za svoju ulogu u društvu, ukoliko ne želimo da izađemo iz agonije u kojoj se nalazimo“, poručuju iz UG Zašto ne.