Idi na sadržaj

Istinomjer: Izvještaj o radu Vlade RS za 6 mjeseci rada

Ovdje ćemo predstaviti rezultate Izvještaja o napretku u ispunjavanju obećanja partija na vlasti u Republici Srpskoj za 6 mjeseci rada Vlade RS u okviru inicijative Istinomjer koju vodi UG „Zašto ne“. Monitoring rada Narodne skupštine je vršen počevši od konstituisanja Narodne skupštine RS (15.11.2010.), dok je rad Vlade RS praćen od 31.01.2011, kada je Ustavni sud potvrdio  aktuelni sastav Vlade, do 31.07.2011.

Inicijativa Istinomjer u obzir uzima predizborne programe za Opšte/Opće izbore 2010 godine u BiH, onih stranaka koje su formirale vlast na entitetskom nivou u BiH, tj. stranaka koje su napravile koaliciju zaformiranje Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije BiH. Tako su u kontekstu ovog Izvještaja o napretku analizirani predizborni programi Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), Demokratskog narodnog saveza (DNS) i Socijalističke partije Republike Srpske (SP RS). Ovi programi imaju , prema nalazima Istinomjera, 447 obećanja, i to: SNSD 232 obećanja, SP RS 128 i DNS  87 obećanja. Od ukupnog broja obećanja, u okviru monitoringa prvih šest mjeseci rada Vlade RS, 82 obećanja je izostavljeno iz procesa monitoringa. Među ovakvim obećanjima nalaze se obećanja koja su neprecizno formulisana i kod kojih je zbog nepostojanja preciznih indikatora bilo otežano ili onemogućeno praćenje rada na njihovom ispunjenju, te obećanja koja se odnose na državni nivo vlasti, zbog čega su izostavljena iz analize rada entitetskih vlasti.

Svakom od obećanja, nakon istraživanja relevantnih izvora, data je ocjena koja se odnosi na progres u ispunjavanju ciljeva postavljenih tim obećanjem u toku prvih šest mjeseci  rada Vlade RS (31.01.2011. – 31.07.2011.). U procesu monitoringa, korištene su sljedeće kategorije izvora: medijski izvještaji o radu entitetskih institucija, uključujući izjave zvaničnika/ca; oficijelni dokumenti usvojeni ili predloženi od strane Vlade i ministarstava Republike Srpske, te Narodne skupštine Republike Srpske, podaci dobijeni od entitetskih institucija po upitima ili zahtjevima za pristup informacijama, podaci dobijeni od organizacija civilnog sektora, uključujući i strukovna i druga udruženja, te ekspertska mišljenja u pojedinim oblastima, kao i analize koje su rađene od strane organizacija civilnog sektora.

Metodologija ocjenjivanja obećanja

Ocjenjivanje ispunjenosti predizbornih obećanja u prvom šestomjesečnom periodu rada Vlade RS uključuje sljedeće ocjene:

– obećanje je dobilo ocjenu “nije započeto” ukoliko u periodu koji je pokriven monitoringom nije bilo aktivnosti koje bi dovele do realizacije ciljeva postavljenih obećanjem

– obećanje je dobilo ocjenu “započeto” ukoliko je u periodu koji je pokriven monitoringom započet rad na ostvarivanju ciljeva postavljenih obećanjem, na način da su ostvareni preduslovi za dalji rad na obećanju, ali se još ne može sa sigurnošću utvrditi da li će on dovesti do ostvarivanja ciljeva postavljenih obećanjem

– obećanje je dobilo ocjenu “u progresu” ukoliko je u periodu koji je pokriven monitoringom postignut značajniji napredak u radu na realizaciji ciljeva postavljenih obećanjem

– obećanje je dobilo ocjenu “zaustavljeno” ukoliko je u periodu koji je pokriven monitoringom došlo do stagnacije u radu na ostvarivanju ciljeva postavljenih obećanjem

– obećanje je dobilo ocjenu “ispunjeno” ukoliko su u periodu koji je pokriven monitoringom ostvareni ciljevi koji su postavljeni obećanjem, ili se preduzimaju mjere za ostvarenje cilja postavljenog obećanjem, na način kako je to obećanjem predviđeno

– obećanje je dobilo ocjenu “djelimično ispunjeno” ukoliko su u periodu koji je pokriven monitoringom djelimično ostvareni ciljevi koji su postavljeni obećanjem

– obećanje je dobilo ocjenu “nije ispunjeno” ukoliko je u periodu koji je pokriven monitoringom prošao rok da se ostvare ciljevi postavljeni obećanjem, a ti ciljevi nisu ostvareni; ovu ocjenu dobila su i ona obećanja kod kojih su preduzete mjere koje bi trebale dovesti do ispunjenja cilja, ali cilj i pored toga nije postignut.

– obećanje je dobilo ocjenu “prekršeno” ukoliko su u periodu koji je pokriven monitoringom preduzete aktivnosti koje su dovele do rezultata suprotnih ciljevima koji su postavljeni obećanjem

– obećanje je dobilo ocjenu “neutemeljeno” ukoliko su u toku procesa monitoringa otkrivene nove materijalne činjenice koje ukazuju na to da je obećanje nemoguće ispuniti u obliku u kom je dato u izbornom programu (za obećanja koja su već imala ocjenu “neutemeljeno”, objašnjenje ocjene pogledati http://istinomjer.ba/metodologija/)

Obećanja su nakon ocjenjivanja grupisana u sljedeće grupe, u zavisnosti od dobijene ocjene:

1. Obećanja koja su već ispunjena ili kod kojih postoji velika vjerovatnoća da će biti ispunjena do kraja aktuelnog mandata (uključuje obećanja koja su ocijenjena sa “ispunjeno” i “u progresu”).

2. Obećanja kod kojih postoji djelimična vjerovatnoća da će biti ispunjena do kraja aktuelnog mandata (uključuje obećanja ocijenjena sa “započeto” i “djelimično ispunjeno”).

3. Obećanja koja ne mogu biti ispunjena ili kod kojih postoji mala vjerovatnoća da će biti ispunjena do kraja mandata (obećanja ocijenjena sa “nije započeto”, “zaustavljeno”, “nije ispunjeno”, “prekršeno” i “neutemeljeno”).

Rezultati analize 

Od ukupnog broja analiziranih obećanja za sve tri stranke (365), 42 obećanja imaju veliku vjerovatnoću da će biti ispunjena do kraja mandata, za 120 obećanja postoji djelimična vjerovatnoća, dok se za 203 obećaja može reći da imaju slabu ili nikakvu vjerovatnoću da će njihovi ciljevi biti ostvareni do kraja aktuelnog mandata. Procentualno, rezultati za obećanja sve tri stranke izgledaju ovako:

U odnosu na ocjene koje su grupisane u gore prikazane kategorije, od ukupnog broja obećanja započet je rad na njih 118, a djelimično su ispunjena dva obećanja. Značajniji progres ostvaren je kod 30 obećanja, a do sada je ispunjeno 12 obećanja. Preostalih 203 obećanja, za koja postoji slaba ili nikakva vjerovatnoća da će biti ispunjena, prema ocjenama stoje ovako: nije započet rad na 106 obećanja, zaustavljen je rad na 2 obećanja, prekršeno ih je 18, nije ispunjeno 37, a broj neutemeljenih obećanja  je 40.

Rezultati prema partijama

U odnosu na obećanja partija, za obećanja SNSD-a, čiji je program bio i najobimniji i najkonkretniji, velika vjerovatnoća da će se ispuniti prisutna je kod 38 obećanja, djelimična kod 70, a slabu ili nikakvu vjerovatnoću da će biti ispunjeno ima 92 obećanja.
Procentualno, to izgleda ovako:

SPRS za sada bilježi samo 3 obećanja sa velikom vjerovatnoćom, 30 sa djelimičnom, a čak 73 sa slabom vjerovatnoćom za ispunjavanje do kraja mandata.

Rezultati u procentima:

DNS, čiji je program ujedno bio i najnekonkretniji, ima samo 1 obećanje za koje se sa velikom vjerovatnoćom može predvidjeti ispunjavanje do kraja mandata, za 20 obećanja ta je vjerovatnoća djelimična, a za 37 slaba ili nikakva.

Rezultati za DNS u procentima:

Rezultati po oblastima

1. Kultura, obrazovanje, mladi, nauka, sport

U ovim oblastima nije napravljen značajan progres.

Veliku vjerovatnoću da će biti ispunjena ima 10% obećanja iz ove oblasti, polovična je vjerovatnoća da će biti ispunjeno 43% obećanja, a 48% obećanja ima slabu vjerovatnoću da će biti ispunjena. Započet je rad na 18 obećanja, četiri su u progresu, dva su prekršena, a dva nisu ispunjena. Nije započeto 11 obećanja, neutemeljeno je pet, a devet obećanja zbog nekonkretnosti nije uzeto u obzir u ovoj fazi monitoringa.

U pogledu manjih cjelina unutar ove oblasti, ističe se obrazovanje, u kom je bilo i najviše obećanja. Od 18 obećanja u ovoj oblasti, započet je rad na njih 8, a kod 4 je ostvaren značajniji progres. Mali progres ostvaren je u ulaganju u izgradnju škola, razvoju javnih univerziteta, te stimulisanju nadarenih učenika. Nije započet rad na 3 obećanja, uključujući uvođenje obaveznog srednjeg obrazovanja, te dodjelu besplatnih udžbenika za svu djecu do četvrtog razreda osnovnih škola, gdje je situacija ostala nepromijenjena (udžbenici se obezbjeđuju za djecu do drugog razreda).

U sportu je ostvaren mali progres u oblasti podrške rada sa mladima, fizičkog vaspitanja i u oblasti sportske infrastrukture, ali nema obećanja sa velikom šansom da budu ispunjena. U oblasti privatizacije sportskih klubova nije ostvaren napredak.

Jedina stranka koja je imala obećanja iz oblasti nauke je DNS. U ovoj oblasti, 4 obećanja su izostavljena iz monitoringa zbog nekonkretnosti, a kod preostala dva nije zabilježen nikakav progres – jedno je prekršeno (budžetska izdavanja su smanjena, umjesto povećana), a rad na drugom nije započet.

U oblasti kulture nema nijednog obećanja sa velikom šansom da će biti ispunjeno. Započet je rad na četiri obećanja, uključujući podršku kulturnim manifestacijama i institucijama kulture, a nema nijednog obećanja kod kog je ostvaren značajan progres. Kao i u oblasti nauke, prekršeno je obećanje vezano za povećanje budžetskih izdvajanja za kulturu.

2. Ekonomija

Ekonomija zauzima centralno mjesto u programima svih partija i najviše obećanja dato je iz ove oblasti. Veliku vjerovatnoću da bude ispunjeno ima 11% obećanja, srednju vjerovatnoću za ispunjenje ima 36% obećanja, a slabu vjerovatnoću ima 53% obećanja. U prvih šest mjeseci rada Vlade, ispunjeno je šest obećanja, u progresu je 11, započeto je ispunjavanje 57 obećanja, jedno je djelomično ispunjeno, nisu ispunjena 24 obećanja, prekršeno je deset, zaustavljeno jedno, nije započet rad na ispunjavnaju 41 obećanja, neutemeljenih je osam, a 16 nedovoljno konkrentnih obećanja nije ušlo u proces monitoringa.

Obećanja koja se odnose na ekonomiju podijeljena su u procesu monitoringa na sljedeće uže oblasti – razvoj (investicije i zapošljavanje), saobraćaj i infrastruktura, poljoprivreda i razvoj sela, turizam, energetika, ekologija, industrija, trgovina, finansijska i fiskalna politika, privatizacija.

U oblasti investicija, podsticaja, zapošljavanja i zaštite domaće proizvodnje nije ostvaren značajniji napredak i male su šanse da bude. Najviše obećanja u ovoj oblasti imao je SPRS, ali sa malom šansom da budu ispunjena. Mali napredak ostvaren je u obećanjima vezanim za razvoj ekonomsko – socijalne komponente, u kreiranju novog razvojnog programa kao i u saradnji sa drugim državama. Nije ostvaren nikakav progres kada su u pitanju poreske olakšice i smanjenje nezaposlenosti.

U oblasti infrastrukture također nije ostvaren značajniji progres. Od ukupno 20 obećanja, samo u tri slučaja ostvaren je značajniji progres, a započet je rad na njih 5. U ovoj oblasti nalazi se i veliki broj obećanja koja su data i na prošlim izborima i koja su trebala biti ostvarena u prošlom mandatu, tako da se ovakav rezultat ne može smatrati zadovoljavajućim. Mali napredak je ostvaren u rekonstrukciji vodovodnih mreža, te donošenju planova za pokretanje velikih infrastrukturnih projekata, dok nikakvog napretka nije bilo u obećanjima koja se odnose na unapređenje i uređivanje željezničkog saobraćaja.

U oblasti ekologije, značajniji progres ostvaren je u oblasti izgradnje regionalnih deponija, dok u radu na ostalih 9 obećanja iz ove oblasti nije bilo značajnijeg progresa.

U oblasti trgovine ostvaren je mali progres u donošenju pravnih akata, ali nije ostvaren progres u najavljenoj zaštiti malih trgovačkih radnji.

U pogledu eneregetike, jedino je SNSD imao obećanja koja se vezuju za ovu oblast. Od 17 obećanja, započet je rad na njih 10, a u ovoj oblasti bilježi se i jedno ispunjeno obećanje (ugovor o snabdijevanju energijom sa Brčko Distriktom). Osim toga, nema obećanja u kojima je ostvaren značajniji progres.

Prilikom izrade studija o korištenju alternativnih izvora energije ostvaren je mali progres, dok prilikom izgradnje elektroenergetskih objekata nije ostvaren značajniji napredak. Treba istaći da je i ovde, kao i u oblasti saobraćaja i infrastruktura, nekoliko obećanja koja se odnose na izgradnju elektroenergetskih objekata ponovljeno iz izbornog programa za 2006. godinu.

U oblasti tržišta, finansijske i fiskalne politike također je najviše obećanja SNSD-a (13 od 21). U ovoj oblasti nije ostvaren značajniji napredak i male su šanse da bude. Ipak, ostvaren je mali napredak u oblasti donošenja zakona za privlačenje investicija, dok nije ostvaren napredak u oblasti ukidanja poreza za novozaposlene – štaviše, porezi i doprinosi su povećani za sve kategorije zaposlenih.

Stranke su posvetile malo pažnje industriji, s obzirom da su samo tri obećanja iz ove oblasti. U ovoj oblasti nije ostvaren značajniji napredak.

Oblasti poljoprivrede stranke su posvetile najviše pažnje i na ovu privrednu granu odnosi se ukupno 46 obećanja. No, u ovoj oblasti nije ostvaren značajan napredak. Započet je  rad na 11 obećanja, ali značajan progres ostvaren je samo u jednom slučaju. Smanjene su subvencije za poljoprivredu i razvoj sela u odnosu na prethodnu godinu, što je pogoršalo ukupno stanje u ovoj oblasti. Ostvaren je mali progres kad je u pitanju zakonodavstvo koje reguliše oblast poljoprivrednih zadruga.

U turizmu je ostvaren manji napredak kada je u pitanju zakonodavstvo iz ove oblasti, dolazak većeg broja turista i utvrđivanje turističkih ruta. Iako stranke nisu posvetile puno pažnje ovoj privrednoj grani, ona procentualno bolje stoji od ostalih ekonomskih oblasti – od 8 obećanja, započet je rad na njih 4, a jedno je u progresu.

U oblasti privatizacije nije ostvaren napredak, jer se nije desila nijedna privatizacija u prvih šest mjeseci aktuelne vlasti, iako je prema Planu privatizacije za 2011. godinu planirana prodaja državnog kapitala u 62 preduzeća.

3. Socijalna politika

Oblast socijalne politike nešto je ispod prosjeka u pogledu ostvarenog progresa u toku prvih šest mjeseci. Veliku šansu da budu ispunjena ima 8% obećanja iz ove oblasti, slabu ili nikakvu 60%, a polovičnu vjerovatnoću za ispunjenje ima 32% obećanja. Ispunjeno je jedno obećanje, dva su u progresu, 11 je započetih, nisu ispunjena tri, prekršena su četiri obećanja, nije započeto ispunjavanje 13 obećanja, neutemeljena su dva, a nedovoljno konkretnih je pet obećanja.

Nije ostvaren napredak u ostvarivanju dugoročne stabilnosti PIO fonda, niti su penzije rasle kao što je najavljeno. U oblasti boračkih pitanja samo su SNSD i DNS davali obećanja. Napravljen je mali progres kada su u pitanju stambeno zbrinjavanje boračke populacije.

U pogledu socijalne zaštite porodice, djece i mladih nije ostvaren značajniji napredak. Podrška rastu nataliteta i razvijanje novih programa zbrinjavanja porodica sa četvoro i više djece, nalaze se među onim obećanjima za koja je teško očekivati da će biti ispunjena. Mali progres je ostvaren prilikom stambenog zbrinjavanja mladih.

Pitanju povratka raseljenih jedino je SNSD posvetio pažnju. U ovoj oblasti ostvaren je mali napredak kada je u pitanju traženje finansijskih sredstava za povratnike.

Pomoći nezaposlenim nije posvećeno puno pažnje i samo se tri obećanja odnose na ovu problematiku. U ovoj oblasti nije ostvaren značajniji napredak. Ostvaren je manji napredak prilikom zapošljavanja pripravnika, ali nije ostvaren napredak kada je u pitanju donošenje novog zakona o socijalnoj zaštiti i formiranju fonda za isplatu zaostalih obaveza prema tehnološkim viškovima.

4. Zdravstvo

Oblast zdravstva se može svrstati među uspješnije u prvih šest mjeseci rada Vlade RS. Veliku vjerovatnoću za ispunjenje ima 21% obećanja, srednju vjerovatnoću za ispunjenje ima 50% obećanja, a slabu vjerovatnoću 29 posto. Ispunjena su tri obećanja, dva su u progresu, 12 je započetih, nije započeto šest, neutemeljeno je jedno, a nedovoljno konkretno je šest obećanja.

Započet je rad na izgradnji novih bolnica, jer je Narodna skupština RS odobrila kreditno zaduženje za izgradnju nove bolnice u Bijeljini i za novo krilo Kliničkog centra u Banja Luci. Ostvaren je i napredak u formiranju elektronske baze podataka, a radi se i na najavljenom uvođenju elektronskog zdravstvenog kartona. U proširenim pravima za pružanje zdravstvenih usluga ostvaren je značajan napredak, jer su nove kategorije uvrštene u besplatna prava za pružanje zdravstvenih usluga.

Nije ostvaren nikakav napredak kad je u pitanju školovanje medicinskih kadrova na poznatim svjetskim centrima, u otvaranju novih seoskih ambulanti i oslobađanju od participacije za plaćanje lijekova nezaposlenim licima.

5. Pravna država

U oblasti pravne države veliku vjerovatnoću za ispunjenje ima 18% obećanja, srednju vjerovatnoću ima 23%, a slabu vjerovatnoću da će biti ispunjeno ima 59% obećanja. Ispunjeno je jedno obećanje, u progresu je šest, započeto je devet, nije ispunjeno sedam, a prekršena su dva obećanja. Nije započeto sedam, neutemeljeno je sedam, a nedovoljno konkretno je devet obećanja.

U užoj oblasti pravosuđa, ostvaren je napredak u radu privrednih sudova, ali je prekršeno obećanje o provođenju Strategije pravosuđa, jer je Vlada pokušala provoditi politiku suprotnu odredbama Strategije.

U oblasti borbe protiv korupcije i revizije privatizacije nije ostvaren značajniji napredak. Prilikom revizije privatizacije uočene su brojne nedosljednosti i upućene su prijave nadležnim tužilaštvima, ali nije se desio nijedan raskid kupoprodajnog ugovora. U oblasti ljudskih prava samo je SPRS imao obećanja, ali u njoj nije ostvaren znapredak. Ovu oblast također karatkterizira i značajan broj nekonkretnih obećanja.

6. Politika

U okviru ove oblasti, u pogledu ustavnog uređenja nije ostvaren značajan napredak. Iako se najavljivalo vraćanje nadležnosti koje su prenesene sa entiteta na državu, od 2006. godine postoji status quo, jer nije bilo vraćanja ovlasti na Republiku Srpsku, ali ni prenošenja nadležnosti na državni nivo. Veliku vjerovatnoću za ispunjenje nema nijedno obećanje, srednju vjerovatnoću za ispunjenja ima 18% obećanja, a malu vjerovatnoću za ispunjenje ima 82% obećanja. Započeto je ispunjavanje osam obećanja, 20 nije započeto, 15 je neutemeljeno, a 29 je nedovoljno konkretno.

Nije ostvaren ni cilj uspostavljanja BiH kao konfederalne države, niti su vršene formalne aktivnosti na tom planu, izuzev javnih istupa pojedinih predstavnika RS-a.

Nisu vršene ni aktivnosti koje bi dovele do zatvaranja OHR-a, iako je to bilo jedno od obećanja SNSD-a. U oblasti uprave i javne samouprave nije ostvaren značajniji napredak. Iako je bilo najavljeno smanjenje administracije, desilo se suprotno uz povećanje troškova za plate u administraciji. Ostvaren je značajan napredak u smanjenju određenih materijalnih troškova, što je bilo jedno od obećanja SPRS-a. Nije ostvaren napredak u reformi lokalne samouprave, niti je izvršena najavljena decentralizacija.

7. Spoljna politika

U spoljnoj politici veliku vjerovatnoću za ispunjenje ima 30% obećanja, srednju vjerovatnoću 15% obećanja, a malu vjerovatnoću za ispunjenje ima 55% obećanja. Jedno je obećanje ispunjeno, pet je u progresu, a tri su započeta. Nije ispunjeno jedno obećanje, nije započeto ispunjenje osam obećanja, dva su neutemeljena, a osam nedovoljno konkretna.

U oblasti spoljne politike nije bilo značajnijeg napretka, jer se skoro sva obećanja odnose na državni nivo, na kom još uvijek nije formirana izvršna vlast. S obzirom da još nije formirano Vijeće ministara nisu ostvareni ciljevi kao što je podnošenje aplikacije za članstvo u EU i rješavanje pitanja vojne imovine. Nije ostvaren napredak ni u kreiranju baze podataka dijaspore, niti je ostvaren značajniji napredak u uvezivanju dijaspore. Progres je zabilježen u odnosu na obećanja koja tretiraju specijalne i paralelne veze RS sa Republikom Srbijom, te u odnosima sa Ruskom Federacijom.

Zaključak

Kada se posmatra prvih šest mjeseci rada Vlade Republike Srpske, može se zaključiti da dinamika rada na ispunjavanju predizbornih obećanja nije zadovoljavajuća, te da se, ukoliko se nastavi započetim tempom, neće ostvariti pozitivan rezultat na kraju mandata u odnosu na obećanja koja su vladajuće stranke dala u svojim izbornim programima. Sintagma “Vlada kontinuiteta”, koju predstavnici/e vlasti u Republici Srpskoj često koriste kako bi naglasili kontinuitet sa obnašanjem vlasti u prethodnom mandatu, potvrđuje se kroz programe partija koji se umnogome nadovezuju na prethodni mandat, ali se, nažalost, može ustvrditi da kontinuitet postoji i u nedovoljno efikasnom radu izvršne vlasti na ostvarivanju ciljeva koje je sebi postavila, a građanima/kama obećala, za aktuelni mandat. O ovome govori i veliki broj ponovljenih obećanja, naročito iz oblasti ekonomije, koja su trebala biti ispunjena u prethodnom mandatu, a čiji status još uvijek nije dostigao veliku vjerovatnoću da će se ispuniti u aktuelnom mandatu.  Nije ohrabrujući ni broj ispunjenih obećanja, kojih je tek 12 od ponuđenih 447, pri čemu se dobar dio njih ne odnosi na realna postignuća, već na obećano održavanje status quo-a u određenim oblastima.

Zaključak koji se nameće je taj da će partije koje učestvuju u vlasti u Republici Srpskoj, ukoliko žele ostvariti pozitivne rezultate na kraju aktuelnog mandata u odnosu na sopstvene izborne programe, morati svoje djelovanje u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti značajno unaprijediti u odnosu na protekli period, te se ozbiljnije i efikasnije pozabaviti radom na ispunjavanju ciljeva koje su sebi postavile pred Opšte/Opće izbore 2010 i značajno ubrzati tempo rada na ispunjavanju datih obećanja.