Istinomjer monitoring Vlade FBiH i Vijeća ministara BiH: Dvije godine mandata, ispunjena četiri obećanja

Na polovini mandata Vlade FBiH, 9% obećanja vladajućih stranaka ima veliku vjerovatnoću za ispunjenost do kraja mandata. Sličan je rezultat stranaka koje čine Vijeće ministara BiH, gdje se u ovoj kategoriji nalazi 10% obećanja. Do sada su svega 4 obećanja u potpunosti ispunjena – tri na državnom i jedno na entitetskom nivou.

Stranke koje su formirale vlast na nivou FBiH ukupno su dale 364 obećanja na izborima 2014. godine, od čega je čak 263 obećanja u prve dvije godine mandata ostalo nezapočeto, a značajan napredak postignut je u radu na 33 obećanja. Na nivou BiH, nakon ulaska SBB u Vijeće ministara ukupno je praćeno 144 obećanja, od čega se u kategoriji slabe vjerovatnoće i dalje nalazi čak 115 obećanja.

Najviše obećanja od svih stranaka dala je SDA (54 na državnom i 218 na entitetskom nivou), dok je najmanje obećanja imao PDP (15). Na nivou BiH, SDA ima najviše obećanja u kategoriji velike vjerovatnoće za ispunjenost (8 od 54, ili 15%), dok je to na federalnom nivou (8 od 53, također 15%). Gledajući pojedinačne oblasti djelovanja izvršne vlasti, najviše pozitivno ocijenjenih obećanja na državnom nivou je u spoljnoj politici (20% obećanja, ili 8 od 41). Najlošija je oblast pravne države, u kojoj se nijedno od 19 obećanja ne nalazi u ovoj kategoriji. Na entitetskom nivou, najveći procenat uspješno realiziranih obećanja je u oblasti socijalne politike (25%), a najmanji u oblasti ekonomije (2%).

U oblasti ekonomije data je skoro polovina ukupnog broja obećanja na nivou FBiH (167 od 364), od čega je značajniji rezultat postignut tek u 3 obećanja, a u 118 nije bilo nikakvog napretka. Među obećanjima na kojima je započet rad nalaze se obećanja SDA o aktivnostima na izgradnji tehnoloških parkova i jačanju finansijske discipline; HDZ-ovo obećanje o lakšem pokretanju poslovanja, te su konačno učinjeni prvi konkretni koraci ka usvajanju dugo najavljivanog Zakona o šumama. Sa druge strane, u oblasti poljoprivrede zabilježeno je i nekoliko obećanja na kojima je rad u drugoj godini mandata zaustavljen – izostalo je formiranje sektora za poljoprivredno zemljište, nisu povećana sredstva za otkup domaćih proizvoda Direkciji za robne rezerve, i sl. Zanimljivo je da je na nivou BiH postignut bolji rezultat u oblasti ekonomije, gdje je 15% (6 od 39) obećanja pozitivno ocijenjeno, od čega najviše u oblasti infrastrukture, gdje je SDA zabilježila i drugo ispunjeno obećanje (usvajanje politike i strategija saobraćaja BiH). Na nivou FBiH je, pak, došlo do zastoja u brojnim obećanjima ove stranke koja se odnose na cestogradnju, željeznički saobraćaj i izgradnju novih energetskih postrojenja.

U oblasti socijalne politike, od ukupno 93 obećanja u FBiH, bilježi se značajniji progres u ispunjavanju 22, što je napredak u odnosu na prošlu godinu, iako je veći dio datih obećanja (54) i dalje bez napretka. U progresu su obećanja sve tri partije vezane za reformu penzionog sistema, za koju je potrebno još da se usvoji novi Zakon o PIO, a nedavnim usvajanjem Zakona o hraniteljstvu napravljen je i progres u obećanjima HDZ i SDA o alternativnom smještaju za djecu bez roditelja. Pozitivnim ocjenama su ocijenjena i obećanja vezana za porast zaposlenosti i smanjenje nezaposlenosti, a ispunjeno je i jedno obećanje SDA u ovoj oblasti – o uspostavi registra branitelja. Započet je rad na zakonima o porezu na dohodak i doprinosima, ali se može desiti da će se time i prekršiti obećanja SDA o smanjenju poreskih opterećenja na plate, u zavisnosti od toga koji će se od ponuđenih modela zakona usvojiti.

Državno uređenje na nivou Federacije BiH je oblast u kojoj, na polovini mandata aktuelne Vlade, nema nijedne pozitivne ocjene. Od 15 obećanja koja su dale stranke na vlasti, na 12 nije ni započet rad, dok su prekršena 3 obećanja SDA i HDZ-a, koja se odnose na troškove, plate i naknade u administraciji, koji su u protekloj godini porasli. Na državnom nivou je 21 od 26 obećanja ostalo nezapočeto, uključujući i goruća pitanja poput izmjena Izbornog zakona, statusa Grada Mostara, te presude “Sejdić i Finci”.

U oblasti pravne države na nivou FBiH, nabolje se promijenila ocjena samo jednog od 23 data obećanja, jer je u protekloj godini započet rad na reviziji privatizacije kompanija poput Dite, Feroelektra, hotela Holiday Sarajevo, Vranice, itd. Na nivou BiH, od ukupno 19 započet je rad na samo 3 obećanja vezanih za realizaciju državne Strategije za rad na predmetima ratnih zločina. Progres je napravljen kada je u decembru 2016. godine potpisan ugovor sa Delegacijom EU u BiH, kojim je osigurana podrška u vrijednosti od 7,5 miliona eura za procesuiranje ovih predmeta. U ostalim obećanjima, na oba nivoa vlasti nije bilo napretka u odnosu na prvu godinu mandata.

Na oblasti zdravstva u FBiH se također nije radilo u posljednjih godinu dana, te je 15 od 16 obećanja ostalo bez ikakvog napretka, uključujući i pitanja poput reforme zdravstvenog sektora i obezbjeđivanja pokrivenosti zdravstvenom zaštitom za sve građane/ke. U progresu je samo obećanje o kontinuiranoj reviziji esencijalne liste lijekova. Jedino obećanje u ovoj oblasti na državnom nivou, o osnivanju državnog ministarstva zdravstva, i dalje je nezapočeto.

U oblasti spoljne politike sve partije su dale obećanja o približavanju BiH Evropskoj uniji, te je 8 ovakvih obećanja, od ukupno 41, dobilo ocjenu “u progresu” nakon aplikacije i dobijanja upitnika Europske komisije  za azliku od obećanja o približavanju Bosne i Hercegovine NATO-u, gdje nije bilo progresa.

U oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i mladih, od ukupno 59 obećanja datih na oba nivoa vlasti, u ovom izvještajnom periodu započet je rad na njih 6, a značajniji napredak zabilježen je u njih 5, uključujući omogućavanje pripravničkoga staža i zapošljavanje mladih kroz Uredbu o poticanju zapošljavanja Vlade FBiH. Zaustavljen je rad na obećanom obaveznom srednjoškolskom obrazovanju u FBiH, jer od početka 2016. godine, kada je Vlada usvojila “Informaciju o mogućnosti uvođenja obaveznog dvogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja”, više nije rađeno na ovom pitanju.

Sveukupno, iako sam po sebi skroman, u drugoj godini mandata je napravljen određeni napredak u odnosu na prvu. Na nivou BiH, udio pozitivno ocijenjenih obećanja porastao je sa  3% na 10%, dok je udio najlošije ocijenjenih obećanja porastao sa 79% na 80%. U FBiH, udio obećanja u kategoriji velike vjerovatnoće za ispunjenost porastao je sa 2% na 9%, dok su obećanja sa slabom šansom za ispunjenost smanjena sa 81% na 72%.

 

 

(istinomjer.ba)

Bez značajnijeg napretka u otvorenosti institucija izvršne i zakonodavne vlasti u BiH tokom 2022. godine

Regionalni indeks otvorenosti već sedam godina mjeri koliko su institucije izvršne i zakonodavne vlasti otvorene prema...

Amina Izmirlić

U. G. “Zašto ne” zapošljava asistenta/icu za administraciju i finansije

U.G. “Zašto ne” zapošljava novog/u kolegu/icu specijalizovanog/u za administraciju i finansije, koji/a će nam pomoći da što kvalitetnije upotpunimo naš tim finansija i računovodstva.  U.G....

Amina Izmirlić

Poziv za dostavljanje ponuda za izradu komunikacijske strategije za regionalnu SEE Check mrežu

SEE Check mreža sastoji se od šest organizacija za provjeru činjenica iz pet zemalja jugoistočne Evrope, koje se fokusiraju na identifikaciju i razotkrivanje dezinformacija i promoviranje medijske...

Sofija Tovarovic