Idi na sadržaj

Istinomjer: Tri godine Vijeća ministara i Vlade FBiH “Samo jedno novo ispunjeno obećanje u protekloj godini”

Alisa Karović

Vlast na federalnom i državnom nivou formirana je u isto vrijeme, prije tri godine. Na oba nivoa vlasti, protekla godina je obilježena stranačkim sukobima unutar vladajućih koalicija, što se odrazilo na progres u ispunjavanju predizbornih obećanja. 

Kako na državnom, tako i na entitetskom nivou, većina obećanja koje su dale stranke na vlasti ostala je nezapočeta do kraja treće godine mandata. Konkretno, u Federaciji BiH, od 362 obećanja započet je rad na 66, značajniji progres je zabilježen u 37, a nezapočeto ili prekršeno ostalo je 258 obećanja. U protekloj godini, zabilježeno je samo jedno novo ispunjeno obećanje na FBiH i nijedno na BiH nivou. Stranke koje su formirale Vijeće ministara BiH dale su ukupno 143 obećanja, od čega je započet rad na 14, kod 18 je postignut značajniji napredak, dok  kod 111 nije bilo nikakvih promjena.

U protekloj godini, stanje u većini oblasti ostalo je nepromijenjeno, te je ukupna vjerovatnoća ispunjenja obećanja neznatno porasla na oba nivoa vlasti. Broj obećanja sa velikom vjerovatnoćom za ispunjenost porastao je sa 10% na 12% na nivou BiH, dok je na nivou FBiH zabilježen tek rast sa 9% na 10%. Sa druge strane, broj obećanja sa slabom vjerovatnoćom za ispunjenost do kraja mandata smanjio se sa 80% na 78% na nivou BiH, a sa 72% na 71% na nivou FBiH. Ovo je znatno lošiji rezultat nego u drugoj godini mandata, tim prije što je ostalo svega pola godine do njegovog isteka.

U oblasti državnog uređenja, na nivou FBiH i dalje nije započet rad ni na jednom obećanju, a 3 od ukupno 15 su ocijenjena kao prekršena i odnose se na javnu administraciju, budući da se troškovi koji se izdvajaju za plaće i naknade zaposlenih nisu smanjili u aktuelnom mandatu. Većina obećanja iz ove oblasti se odnose na ustavno uređenje Federacije BiH, oblast u kojoj nije bilo nikakvih promjena. Slična je situacija i na državnom nivou, gdje takođe nije došlo do promjena u odnosu na kraj druge godine mandata i od 26 obećanja, 21 je i dalje nezapočeto. Iako su u parlament upućena dva prijedloga izmjena Izbornog zakona od strane HDZ i SDA, niti jedna od ovih izmjena nije tretirala presudu Sejdić-Finci, nije usaglašena u Vijeću ministara, niti prihvaćena u PSBiH, te ove aktivnosti nisu uticale na procenat ispunjenosti obećanja.

U oblasti spoljne politike na nivou BiH dato je 41 obećanje, od kojih je u 9 zabilježen značajniji napredak, a u 26 nema nikakvih promjena. Konkretno, pozitivne ocjene dobila su obećanja svih partija koja se odnose na EU integracije, nakon što je Vijeće ministara poslalo odgovore na Upitnik Evropske komisije. Ipak, treba naglasiti da je proces odgovaranja trajao značajno duže nego je predviđeno i da je upitno kakav će biti konačni rezultat ovakvih obećanja, budući da je do isteka mandata ostalo pola godine. Obećanja vezana za članstvo u NATO su negativno ocijenjena, jer nije završen proces knjiženja vojne imovine.

U oblasti socijalne politike, na nivou FBiH zabilježen je samo progres u vezi reforme penzionog sistema. Usvajanjem novog zakona o PIO zabilježeno je i jedino ispunjeno obećanje u protekloj godini, koje je dala SDA. Od ukupno 93 obećanja, 52 je nezapočeto, dok je započet rad na njih 10, a u 24 slučaja je zabilježen značajniji napredak. Pozitivno su ocijenjena obećanja koja se odnose na rast zaposlenosti i sa njom povezan veći obuhvat osoba koje plaćaju doprinose. Međutim, pored određenih pozitivnih rezultata, i dalje nije započet rad na više od pola obećanja iz ove oblasti, kao što su obećanja o usklađivanju naknada za sve porodilje ili obećanja o izjednačavnju prava svih osoba sa invaliditetom. U protekloj godini, obećanje o donošenju zakona iz oblasti boračkih prava je ocijenjeno kao zaustavljeno, budući da se po tom pitanju ništa ne dešava čak ni nakon višemjesečnih protesta boraca. Na nivou BiH, u ovoj oblasti i dalje nema nijednog započetog obećanja (ukupno 8).

U oblasti zdravstva, jedino obećanje na kojem je Vlada FBiH radila u proteklom periodu je dopuna i kontrola esencijalnih lista lijekova. Bitna obećanja koja su ostala nezapočeta (15 od ukupno 16) odnose se na osiguranje zdravstvene zaštite svim građanima Federacije BiH (SDA i HDZ). Nikakve promjene nije bilo ni u oblastima pravne države, obrazovanja, nauke i sporta – kako na federalnom, tako i na državnom nivou.

U oblasti ekonomije, u kojoj je dato 165 obećanja na nivou FBiH i 39 na nivou BiH, takođe nisu zabilježene značajne promjene. Usvajanje zakona o akcizama je “odblokiralo” mogućnost podizanja kredita za nove projekte, ali to još uvijek nema uticaja na obećanja kao što je “izgradnja novih 100 km autoputa i brzih cesta” u aktuelnom mandatu. Zastoj je prisutan i u izgradnji energetskih objekata, gdje je, od svih najavljenih projekata, započet samo rad na HE Vranduk, koji je zatim zaustavljen. U oblasti energetike na državnom nivou došlo je do pomaka na izradi Strategije energetike, koja, međutim, stoji u PSBiH još od avgusta mjeseca. U oblasti poljoprivrede, konačno je usvojen Strateški plan ruralnog razvoja, ali tek nakon roka koji je dala EU, te je upitno hoće li to dovesti do priliva IPA II sredstava. Isti je slučaj i sa prijedlogom Zakona o šumama na FBiH nivou, ali i sa strateškim dokumentima iz drugih privrednih oblasti (drvna industrija, građevinarstvo). U oblasti poboljšanja poslovne klime nije bilo značajnijih promjena, o čemu govori i činjenica da je procenat implementacije “Reformske agende” ostao isti kao prošle godine. Činjenica da se izmjene Zakona o administrativnim taksama takođe “zaglavljen” u parlamentarnoj proceduri takođe je uticala da nekoliko obećanja u ovoj oblasti dobije ocjenu “zaustavljeno”.

Simptomatično je da se u protekloj godini ponavlja situacija u kojoj se mnogi zakonski akti izrađeni od strane izvršne vlasti zadržavaju u parlamentu mjesecima, što je uticalo da neka od ocjenjenih obećanja pređu iz ocjene “započeto” u “zaustavljeno”. Politička kriza u vladajućoj koaliciji i posljedično nepostojanje parlamentarne većine na oba nivoa vlasti glavni su uzrok ovakvih trendova. S obzirom da slijedi period predizborne kampanje, teško je očekivati da će se stvari promijeniti nabolje, kako u međustranačim odnosima, tako i u radu na ispunjavanju obećanja.

Prezentacija dostupna na linku: Istinomjer monitoring: Tri godine Vijeća ministara i Vlade FBiH 

(istinomjer.ba)