Idi na sadržaj

Istinomjer: U posljednja 4 mjeseca vlast je ozbiljnije radila na samo 8 od 1569 obećanja!

18 12 predstavnicki dom parlamenta bih 16 SSU posljednjem kvartalu 2013. godine, nisu zabilježene značajne promjene u dinamici ispunjavanja predizbornih obećanja partija na vlasti na državnom i entitetskim nivoima.

adobe acrobat reader download

Podsjetimo da su do septembra 2013. godine, sve partije na vlasti uspjele ostvariti značajniji napredak u ispunjavanju svojih predizbornih obećanja u tek 4,1% datih obećanja. U kategoriji djelimičnog napretka našlo se 25,4% obećanja, dok je čak 70,4% predizbornih obećanja ostalo sa malom ili nikakvom šansom da će biti ispunjena do kraja mandata. Od septembra do decembra 2013. godine, nije se mnogo promijenilo: od ukupno 1.569 predizbornih obećanja, do kraja decembra 2013. godine, svega 53 obećanja je promijenilo status u odnosu na septembar iste godine, od čega je 39 obećanja dobilo bolju ocjenu, dok je u 14 slučajeva došlo do nazadovanja ili stagnacije u ispunjavanju obećanja u odnosu na stanje iz septembra 2013.

Među 39 pozitivnih ocjena, svega ih je 8 koje se mogu smatrati iole značajnim napretkom u ispunjavanju obećanja, dok je kod 31 obećanja zabilježen tek djelomičan napredak, ili tek započinjanje aktivnosti na ispunjavanju obećanja. Posmatrano u procentima, to znači da je za četiri mjeseca zabilježen bilo kakav napredak u tek 2.5% ukupnog broja obećanja, dok je značajniji napredak zabilježen u samo 0,5% obećanja.

Kod obećanja koja su dobila negativne ocjene, u šest slučajeva radi se o zaustavljanju aktivnosti koje su prethodno poduzimane u vezi sa ispunjavanjem ovih obećanja, četiri obećanja ocijenjena su neispunjenim, a još četiri obećanja su prekršena, to jest urađeno je suprotno od onoga što je obećanjem najavljeno. Procentualno, to znači da je za četiri mjeseca došlo do stagniranja ili nazadovanja u ispunjavanju 0,9% obećanja.

Posmatrano u odnosu na partije čija se obećanja prate, najviše promjena ocjena zabilježeno je u obećanjima SDA, čijih 20 obećanja je promijenilo ocjene, pri čemu je 16 obećanja dobilo više, a 4 niže ocjene od prethodnih. Od 11 obećanja SDP-a, 9 ocjena je dobilo više, a 2 niže ocjene, dok je od 7 obećanja SP RS pozitivne ocjene dobilo 5, a negativne 2 obećanja. SBBBiH je dobio 6 novih ocjena (3 pozitivne i 3 negativne), dok je NSRzB dobila 4 nove ocjene (2 pozitivne i 2 negativne). SNSD je zabilježio promjene u ocjenama svega 4 obećanja, od čega su u dva slučaja ocjene povećane, a u dva je ocjena smanjena. Najmanji broj novih ocjena dobio je DNS, koji je zabilježio novu ocjenu u samo jednom obećanju, koje je ocijenjeno kao započeto.

 Aktivnosti koje su dovele do promjene ocjena obećanja praćene su u radu izvršnih i zakonodavnih vlasti na državnom i entitetskim nivoima.

Vlada Federacije BiH je u junu utvrdila Prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina, koji je u Parlamentu usvojen u septembru prošle godine. Ovim je djelimično ispunjeno obećanje SDA o zakonskoj regulativi za istraživanje mineralnih resursa, ali ne u onom dijelu kojim je obećano da će se prihodi od koncesione naknade prioritetno usmjeravati u istraživanja, budući da ovaj zakon predviđa tek 2% prihoda za te svrhe. Sa druge strane, obećanje iste stranke o usaglašavanjupropisa za iz oblasti istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina je usvajanjem ovog zakona, kao i donošenjem drugih odluka vezanih za istraživanje i eksploataciju nafte, dobilo ocjenu “u progresu”.

U novembru 2013, Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije, koji je u Parlamentu usvojen u decembru. U istom mjesecu, Vlada FBiH je donijela odluku o osnivanju Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, tijela koje će biti zaduženo za provođenje ovog zakona, dok je 12. decembra utvrdila i Nacrt zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost FBiH. Ovim aktivnostima promijenjene su ocjene više obećanja koja se odnose na obnovljivu i “zelenu” energiju, poput obećanja SDP-a o ojačavanju postojećih i formiranju novih tijela i institucija za regulaciju i nadzor nad prirodnim bogatstvima, te nekoliko obećanja SDA koja se odnose na očuvanje okoliša. Mali napredak zabilježen je i u radu na Zakonu o javno-privatnom partnerstvu, čiji je prednacrt pripreman još krajem 2012. godine, ali se do oktobra 2013. nalazio u zastoju. Nacrt ovog zakona konačno je utvrđen na 84. sjednici Vlade Federacije BiH, čime je i započet rad na obećanju SDA o donošenju ovog zakona.

Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, na kome je federalna Vlada počela raditi još 2011. godine, a koji se dvije godine nalazio u parlamentarnoj proceduri, konačno je usvojen na 19.sjednici Doma naroda, 16.12.2013. godine. Usvajanjem ovog zakona, obećanje SDP-a o uspostavljanju zakonskog sistema za tretiranje maloljetnih prestupnika prešlo je iz ocjene “zaustavljeno” u ocjenu “u progresu”. U oblasti pravne države, utvrđivanjem Prijedloga zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, Prijedloga zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine u Federaciji Bosne i Hercegovine, te usvajanjem Nacrta zakona o oduzimanju imovine stečene najtežim oblicima krivičnih djela i prekršajima u Parlamentu FBiH, započet je rad na obećanjima SDP i SDA o borbi protiv korupcije. Sa druge strane, umjesto Zakona o zabrani nošenja i upotreba oružja koji je obećala SDA, usvojen je Zakon o amnestiji za nedopušteno držanje minsko-eksplozivnih sredstava i oružja, čime je ovo obećanje prekršeno.

Usvajanjem Nacrta zakona o komasaciji u Vladi i Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, započet je rad na obećanjima SDA o transformaciji poljoprivrednih domaćinstava u komercijalnu proizvodnju, te obećanju SDP o racionalnoj upotrebi zemljišta.

U oblasti socijalne politike, posljednje tromjesečje 2013. godine obilježilo je usvajanje dugo najavljivane Strategije reforme penzionog sistema u FBiH. Ovim potezom, započet je rad na obećanju SDP-a o usvajanju reformskih smjernica u oblasti penziono-invalidskog osiguranja, ali su također i smanjene ocjene u nekoliko obećanja koja su se odnosila na uvođenje dva ili tri stuba penzijsko-invalidskog osiguranja, budući da je u Strategiji, kao osnovnoj smjernici za reformu sistema PIO, zaključeno da za tako nešto ne postoje fiskalni preduvjeti, što je u suprotnosti sa obećanjima koja su dale sve stranke čiji se programi prate na federalnom nivou – NSRzB, SDA iSDP. U oblasti socijalne politike, značajan je i potez koji je Vlada FBiH povukla početkom decembra 2013. godine, kada je osnovala Ured Vlade FBiH za pitanja invaliditeta, zadužen da obezbijedi praćenje, implementaciju i eventualnu reviziju Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u FBiH 2011.-2015. godina, koja se do sada veoma slabo provodila u praksi. Spora i neadekvatna implementacija ove strategije razlog je što su pet obećanja SDP-a i dva obećanja SDA koja se odnose na pitanja osoba sa invaliditetom, bila ocijenjena kao “zaustavljena”, da bi ocjene ovim potezom Vlade FBiH bile promijenjene u “započeto”. Koliko će novoosnovani ured zaista doprinijeti implementaciji strategije i poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom, ostaje da se vidi do kraja aktuelnog mandata Vlade FBiH.

U aktivnostima Vijeća ministara nije se našlo mnogo toga što je bitno uticalo na promjenu statusa obećanja partija koje učestvuju u njegovom radu. Može se izdvojiti uspostavljanje novog antikorupcionog sistema nazvanog “Etička linija” u Ministarstvu odbrane i OS BiH početkom decembra 2013. godine, čime je započet rad na obećanju SBBBiH o  transparentnosti aktivnosti u oblasti odbrane. Još jedno obećanje ove stranke, o saradnji u oblasti kontrole naoružanja, dobilo je višu ocjenu kao rezultat aktivnosti Ministarstva sigurnosti – konkretno, donošenja Odluke o imenovanju Koordinacijskog odbora za kontrolu malog i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini, sa zadatkom da provede ciljeve iz Strategije za kontrolu malog i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini (2013. – 2016.). Pored ovoga, ostvarivana je i kontinuirana saradnja sa susjednim i drugim zemljama u oblasti kontrole naoružanja, te intenzivirana regionalna i međunarodna saradnja u krivično-pravnim pitanjima, što je također jedno od obećanja SBBBiH koje je dobilo višu ocjenu na kraju 2013. godine.

Sa druge strane, tri obećanja iste partije u oblasti kulture prešla su iz ocjene “započeto” u ocjenu “zaustavljeno”, zbog kontinuiranog odbijanja Ministarstva civilnih poslova BiH da se pozabavi pitanjem finansiranja institucija kulture od značaja za BiH, čak i nakon što je federalna Vlada pokušala na različite načine pomoći u rješavanju ovog pitanja. Još jedan negativan doprinos ovoj situaciji dala je i činjenica da je Vijeće ministara na 72. sjednici, održanoj krajem novembra 2013, odgodilo izjašnjavanje ne samo o sufinansiranju projekata institucija kulture u BiH, već i o dodjeli sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti međunarodne kulturne saradnje.

Jedna od gorućih tema u Vijeću ministara u proteklom periodu, smjena Mirka Šarovića i dvoje zamjenika ministara iz redova SDS-a, direktno je vezana i za obećanje SNSD-a o saradnji sa svim partijama iz Republike Srpske “na pitanjima od opšteg interesa”. SNSD, koji je pokrenuo smjenu Mirka Šarovića, nije krio da je ovaj potez povučen kao rezultat razlaza sa SDS-om i raskidanja sporazuma SNSD-a o saradnji sa ovom partijom na državnom nivou vlasti, te je ovo obećanje ocijenjeno kao zaustavljeno.

Ova stranka je, pak, u oblasti ekonomije na državnom nivou zabilježila pozitivan pomak u obećanju o deblokiranju sredstava Elektroprenosa BiH, koje je, nakon višegodišnjeg zastoja, konačno započeto održavanjem sastanka Upravnog odbora i imenovanjem direktora ove kompanije.

Na nivou Republike Srpske također nije bilo značajnijih promjena u progresu ispunjavanja obećanja partija na vlasti. Izuzetak je oblast lokalne samouprave, u kojoj je došlo do usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je Vlada RS utvrdila na 31. sjednici, održanoj 18.10.2013. godine, dok je u Narodnoj skupštini RS ovaj zakon usvojen već 31.10.2013. godine. Rezultati usvajanja ovog zakona najviše su se odrazili na obećanja SP RS, koji je nekoliko obećanja posvetio temi jačanja lokalne samopurave, ali im usvajanje novog zakona nije donijelo samo pozitivne, već i negativne ocjene. U pogledu usklađivanja Zаkona o lokаlnoj sаmouprаvi sа Evropskom poveljom o lokаlnoj sаmouprаvi, ovo obećanje SP RS višu ocjenu, s obzirom da se izmjene zakona u velikoj mjeri podudaraju sa smjenicama iz Evropske povelje. Ocjenu “započeto” ova partija dobila je i za obećanja o stvaranju zakonskih uslova za veću decentralizaciju, te većufinansijsku samostalnost lokalne samouprave. Sa druge strane, dva obećanja ove partije dobila su negativne ocjene, budući da izmjenama zakona nisu ojačane institucije direktne demokratije kako je obećala SP RS, već su u izvjesnoj mjeri oslabljene, kao što je i donekle otežano neposredno organizovanje nižih oblika lokalne samouprave, to jest uspostavljanje novih mjesnih zajednica, koje je SP RS obećala da će poticati, no izmjene i dopune ovog zakona tome nisu doprinijele.

U oblasti socijalne politike, nekoliko obećanja koja se odnose na visinu prosječne penzije u RS prešla su iz ocjene “prekršeno” u ocjenu “započeto” kada je Vlada RS donijela Odluku o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija i Odluku o određivanju iznosa najniže penzije. Ovim odlukama, opšti bod za 2013. godinu povećan je za 3,5 %, da bi novom odlukom, donesenom krajem decembra 2013. godine, bio povećan za još 2%. Tako je prvi put u aktuelnom mandatu došlo do dugo obećavanog, iako minimalnog, rasta penzija, koji su obećale i SNSD i DNS, te su ocjene ovih obećanja promijenjene iz “prekršeno” u “započeto”.

U oblasti pravne države, značajno je usvajanje Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj, koju je Vlada RS utvrdila u novembru, a Narodna skupština RS usvojila u decembru 2013. godine. Usvajanjem ove strategije, SP RS zabilježila je još jednu pozitivnu ocjenu za obećanje o uvođenjuantikorupcionih mjera u državnim institucijama, koje korespondira sa mjerama definiranim u Strategiji borbe protiv korupcije u RS.

Jedno od obećanja koje je promijenilo ocjenu je i obećanje SNSD-a o pronalasku strateškog partnera za aerodrom u Trebinju. Budući da je preduzeće “Aerodrom Trebinje” i zvanično prestalo da postoji od 1. januara 2014. godine, ovo obećanje je ocijenjeno neispunjenim, premda ova promjena ne utiče na dosadašnji rezultat SNSD-a u ispunjavanju obećanja, s obzirom da rad na ovom obećanju nikada zapravo i nije započet, s obzirom da ni samo preduzeće “Aerodrom Trebinje” nikada nije ni poslovalo. No, njegovim formalnim gašenjem, definitivno je stavljena tačka na planove o nalaženju partnera za izgradnju aerodroma u Trebinju.

U prethodnom mandatu, “Istinomjer” je pratio ispunjavanje svega 367 obećanja na državnom nivou vlasti, dok rad entitetskih vlada nije bio praćen. Uključivanje novih nivoa vlasti u monitoring, kao i uključivanje novih partija, te znatno veći broj obećanja koje su partije dale u aktuelnom mandatu nisu, kako se čini, nimalo doprinjelo ostvarivanju pozitivnijeg rezultata u ispunjavanju predizbornih obećanja.

Ukoliko se ispunjavanje obećanja nastavi istim tempom do kraja mandata kao u prethodna četiri mjeseca (kada je ukupno 0,5% obećanja zabilježilo značajniji napredak), u najboljem slučaju tek 5,2% od 1569 obećanja ima velike šanse da će biti ispunjeno do oktobra 2014. godine. Ovaj rezultat tek se neznatno razlikuje od rezultata koji su postigle partije koje su učestvovale u radu Vijeća ministara u mandatu od 2006. do 2010. godine, koje su tada uspjele ispuniti ukupno 5% predizbornih obećanja. Sa druge strane, ako se nastavi isti trend usporavanja ili zaustavljanja rada na onim obećanjima kod kojih je prethodno zabilježen neki napredak, do oktobra 2014. godine može se očekivati da će čak 73.3% datih obećanja ostati neispunjeno, što je znatno više od 64% neispunjenih obećanja, koliko su imale partije u prethodnom mandatu.

(istinomjer.ba)