Idi na sadržaj

Istinomjer: U prvih 100 dana partije na vlasti u RS ispunile 2 obećanja

Alisa Karović

Od ukupno 217 obećanja partija koje su formirale Vladu Republike Srpske, u prvih 100 dana njenog rada  u potpunosti su ispunjena 2 obećanja, koja se odnose na povećanje plata prosvjetnim radnicima te potpisivanje Povelje o srpskom kulturnom prostoru. Započet je rad na ispunjavanju 63 obećanja, u progresu je rad na ispunjavanju 7 datih obećanja, prekršeno je jedno obećanje, a 5 ih je neutemeljeno. U slučaju 139 obećanja nije započet rad na njihovom ispunjavanju.

Istinomjer prati obećanja koja su u predizbornoj kampanji za Opće izbore 2018. godine dale partije koje čine Vladu RS (SNSD, DNS i SPRS, NDP i Ujedinjena Srpska), a u obzir su uzeti postojeći predizborni programi onih stranaka koje su imale svoje programske dokumente (DNS, NDP), ali i obećanja sa predizbornih skupova onih partija koje program nisu dostavile (SNSD, SPRS, Ujedinjena srpska). Najviše obećanja dao je DNS (70), dok su najmanje konkretnih obećanja imali u Ujedinjenoj Srpskoj, tako da Istinomjer prati tek 6 obećanja ove partije.

Najviše obećanja Istinomjer je evidentirao u oblasti ekonomije, njih 97, a nakon prvih 100 dana rada Vlade RS u ovoj oblasti ocjenu „nije započeto“ dobilo je 56 obećanja, dok je rad na ispunjavanju započet u slučaju  38 obećanja. Istinomjer je 2 obećanja u ovoj oblasti ocijenio kao „neutemeljena“.

Od 38 obećanja na čijem ispunjavanju je započet rad, mogu se izdvojiti projekti cestovne infrastrukture na Koridoru Vc, kao i brza cesta i autoput Sarajevo – Beograd. Važno je i usvajanje Programa javnih investicija RS 2019.-2022. gdje su sadržani projekti ukupne vrijednosti od oko 675,4 miliona KM, od čega je 64 miliona KM sredstava osigurano za ulaganje u projekte koji se odnose na razvoj saobraćaja i veza. Razvoj energetskog sektora također je doživio pomake kroz dodijeljivanje koncesije „Elektroprivredi Republike Srpske“ za izgradnju i korištenje HE „Foča“ i HE „Paunci“, te osiguranih 300,9 miliona KM sredstava za ulaganja u započete projekte vezane za industriju, energetiku i rudarstvo kroz Program javnih investicija u naredne tri godine. Također, na 8. Sjednici Vlade RS, utvrđen je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, u kojim se predviđa smanjenje poreske osnovice za 100% za kompanije koje budu reinvestirale svoja sredstva u opremu i postrojenja. Vrijedi izdvojiti i jedno prekršeno obećanje SPRSa, o razvoju metalskog sektora u okolini Pala, koje je prekršeno budući da Fabrika motora specijalne namjene odlazi u stečaj.

U oblasti socijalne politike Istinomjer prati 49 obećanja. Čak 35 obećanja dobilo je ocjenu ”nije započeto” u prvih 100 dana rada Vlade RS. Ocjenom ”u progresu” ocijenjeno je jedno obećanje, dok je ocjenom ”započeto” ocijenjeno 12 obećanja. Ispunjeno je obećanje SNSD-a o povećanju penzija, koje se desilo u februaru. Pozitivno su ocijenjena i obećanja vezana za povećanje broja radnih mjesta, te obećanja vezana za programe prekvalifikacije nezaposlenih osoba.

Iz oblasti spoljne politike data su tek dva obećanja. Jedno obećanje, koje je ocijenjeno sa ”nije započeto”, odnosi se na donošenje zakona o dijaspori, dok je kao ”započeto” ocijenjeno obećanje o međunarodnoj saradnji Republike Srpske.

U oblasti zdravstva, Istinomjer prati ukupno 9 obećanja koja su dali SNSD, DNS i NDP. U prvih 100 dana rada Vlade RS započete su neke aktivnosti na realizaciji tek 2 obećanja koja se odnose na gradnju bolnice u Doboju i renoviranje bolnice u Foči. Tako je sredinom marta 2019. godine potpisan ugovor o izgradnji i opremanju nove zgrade bolnice u Doboju, a u januaru 2019. godine raspisan je tender za realizaciju projekta “Modernizacija JZU Univerzitetske bolnice u Foči”.

U oblasti pravne države Istinomjer prati ukupno 13 obećanja, od čega 10 obećanja u prvih 100 dana rada Vlade  RS nije započeto. Jedno od tri obećanja na čijem ispunjenju je započet rad odnosilo se na nedavna imenovanja “Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu”, kao i imenovanja “Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji”.

Još dva obećanja koja su ocjenjena kao započeta, odnose se na Donošenje efikasnih programa i mjera za borbu protiv kriminala i korupcije i Sistemsku borbu protiv kriminala i korupcije. Naime, Vlada RS je u januaru 2019. godine donijela odluku o formiranju, organizaciji i nadležnostima Komisije za sprovođenje Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018. do 2022. godine sa ciljem sprovođenja Strategije u svim oblastima borbe protiv korupcije.

U oblasti obrazovanja Istinomjer prati ukupno 21 obećanje. Po brojnosti datih obećanja prednjači DNS sa 12 obećanja, dok ga slijede SNSD sa 5, NDP sa 3 i Ujedinjena Srpska sa samo 1 obećanjem iz ove oblasti.

U toj oblasti u prvih 100 dana Vlade RS ispunjena su 2 obećanja, 2 su u progresu, a određene aktivnosti su provedene na realizaciji 6 obećanja, koja su ocijenjena kao “započeta”.

Potpisivanje Povelje o srpskom kulturnom prostoru koju su ministar kulture i informisanja Srbije Vladan Vukosavljević i ministrica prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić potpisali u Sremskim Karlovcima 4. marta 2019. godine, uticalo je istovremeno na rezultat ispunjavanjnosti dva data obećanja. Slična je situacija i sa povećanjem plata prosvjetnim radnicima, koje se pominje također u dva obećanja data od strane SNSD-a i DNS-a.

U oblasti državnog uređenja Istinomjer prati 26 obećanja, a u ovoj oblasti nije započet rad na ispunjavanju 21 obećanja, dok su 3 obećanja ocijenjena ocjenom u progresu te dva kao započeta.

U progresu su obećanja koja se odnose na izgradnju trga i spomen sobe Vasi Pelagiću u Općini Pelagićevo, kao i izradu regulacionog plana Nove Topole.

Nakon prvih 100 dana rada, partije koje čine Vladu u RS provodile su aktivnosti na ispunjavanju oko trećine datih obećanja, što bi u konačnici moglo rezultirati i ispunjavanjem još nekoliko obećanja do kraja prve godine mandata. Sa druge strane, zabrinjava činjenica da su samo dvije partije (DNS, NDP) u sastavu Vlade RS dostavile svoj izborni program i javno ga predstavile na svojim web stranicama.

(Istinomjer.ba)