Javni poziv za imenovanje 5 članova u savjetodavno tijelo Vijeća ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijama

Na osnovu člana 5. Odluke o osnivanju Savjetodavnog tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za saradnju sa nevladinim organizacijama („Službeni glasnik BiH“, br. 89/18), Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI POZIV

 za imenovanje pet članova u Savjetodavno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za saradnju sa nevladinim organizacijama

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 155. sjednici održanoj 25.09.2018. godine donijelo Odluku o osnivanju Savjetodavnog tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za saradnju sa nevladinim organizacijama („Službeni glasnik BiH“, br. 89/18).

Savjetodavno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za saradnju s nevladinim organizacijama (u daljem tekstu: Savjetodavno tijelo) ima ukupno pet članova i u njegov sastav se mogu imenovati predstavnici nevladinih organizacija, akademske zajednice, medija i pojedinci sa iskustvom u kreiranju, praćenju i provođenju javnih politika od značaja za stvaranje poticajnog pravnog, institucionalnog i finansijskog okruženja za nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini.

Savjetodavno tijelo naročito obavlja slijedeće poslove:

– učestvuje u kontinuiranom praćenju i analizi javnih politika  iz nadležnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koje se odnose na nevladine organizacije,

– daje preporuke na nacrte strateških dokumenata i propisa u nadležnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koji se odnose na nevladine organizacije,

– predlaže donošenje i izmjene strateških dokumenata  i propisa iz nadležnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koji se odnose na razvoj nevladinih organizacija,

– prati provođenje Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini i drugih strateških dokumenata i propisa od značaja za nevladine organizacije koji su u nadležnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,  u koordinaciji sa Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine,

– druge poslove iz svoje nadležnosti.

Kriteriji koje kandidat treba ispunjavati za prijavu na javni poziv:

–        da je državljanin Bosne i Hercegovine sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini,

–        da nije član rukovodnih organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik ili namještenik,

–        da ima 8 godina iskustva u radu sa civilnim društvom a posebno iskustva u oblastima kreiranja, praćenja i provođenja javnih politika od značaja za stvaranje poticajnog institucionalnog, pravnog i finansijskog okruženja za razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

Način podnošenja prijave i obavezna dokumentacija:

–        popunjen Obrazac prijave (u prilogu ovog poziva),

–        CV (CV mora sadržavati sve relevantne podatke kojima se mogu dokazati navedeni kriteriji za prijavu),

–        kopija lične karte,

–        ovjerena izjava da kandidat koji se prijavljuje nije član nekog od rukovodnih organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik ili namještenik.

Ukoliko se kandidat prijavljuje ispred udruženja, fondacije ili mreže nevladinih organizacija, uz gore navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i:

–        pismo podrške udruženja ili fondacije za prijavu na Javni poziv.

NAPOMENA:

Udruženje, fondacija ili mreža nevladinih organizacija može predložiti više predstavnika, ali samo

jedan predstavnik udruženja, fondacije ili mreže nevladinih organizacija može biti izabran za člana

u Savjetodavno tijelo.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

Prijave kandidata sa pratećom dokumentacijom se mogu dostaviti elektronskim putem na e-mail: jelena.skokic@mpr.gov.ba, lično na protokol Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine (Zgrada prijateljstva između Grčke i BiH, Trg BiH broj 1., X sprat) ili putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

Trg BiH broj 1.

71000 Sarajevo

sa napomenom: „kandidat za Savjetodavno tijelo Vijeća ministara BiH za saradnju sa

                                         nevladinim organizacijama NE OTVARATI“

Komisija formirana od predstavnika Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine će u roku od najviše 30 dana od isteka roka utvrđenog ovim pozivom utvrditi rang listu uspješnih kandidata, nakon čega će članove Savjetodavnog tijela, na prijedlog ministra pravde Bosne i Hercegovine imenovati Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Konačna lista (imena i prezimena) izabranih članova Savjetodavnog tijela će biti objavljena na web stranici Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine (www.mpr.gov.ba).

Izbor članova Savjetodavnog tijela će se izvršiti u skladu sa kriterijima koji su određeni ovim javnim pozivom. Pri izboru članova će se voditi računa i o teritorijalnoj zastupljenosti kandidata za članove Savjetodavnog tijela.

Prijedlozi kandidata za članove u Savjetodavnom tijelu će biti razmatrani samo ukoliko su dostavljeni na propisan način i sadrže svu potrebnu dokumentaciju.

Svi lični podaci kandidata će isključivo biti korišteni za potrebe ovog javnog poziva i sa istima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 49/06, 76/11 i 89/11).

Za eventualna dodatna pitanja oko načina i postupka predlaganja kandidata za članove Savjetodavnog tijela, možete nas kontaktirati na telefon 033/721-604 ili na e-mail: vildan.hadzihasanovic@mpr.gov.ba.

Prijavni obrazac ST

Javni poziv pogledajte i na stranici Ministarstva pravde BiH.

Istinomjer analiza: Šta čini razliku ukoliko stranka ima tri ili četiri delegata u Domu naroda PS BiH

Nakon što je Narodna Skupština Republike Srpske izabrala delegate iz tog entiteta koji će u narednom mandatu obavljati...

Alisa Karović

“Raskrinkavanje” zapošljava!

UG “Zašto ne”, za potrebe portala Raskrinkavanje.ba, traži kandidata/kinju za popunjavanje radnog mjesta Novinar/ka-istraživač/ica. Kandidat/kinja će obavljati sljedeće zadatke: Praćenje...

Alisa Karović

Provjerite koliko ste medijski pismeni

Kviz o medijskoj pismenosti razvio je tim platforme “Raskrinkavanje”, a čitavu platformu o medijskoj pismenosti je pokrenulo U.G. “Zašto ne” kao oblik borbe protiv dezinformacija i medijskih...

Alisa Karović