Idi na sadržaj

Korupcija u Ministarstvu odbrane BiH

oruzane_snage_bihSporna nabavka 338.004 litra mlaznog goriva za Ministarstvo odbrane BiH po znatno većoj cijeni od ugovorene čime je državni budžet oštećen za 327.863,88 KM uskoro bi mogla dobiti sudski epilog.

Iako je ugovorom jasno bilo naznačeno da se cijena goriva ne može mijenjati, tri dana pred istek opcija ponuda ona je uz naknadnu suglasnost promijenjena i uvećana za 0,97 KM po litri nakon čega je nabavljeno čak 338.004 litra mlaznog goriva po 3,136 KM čime je budžet oštećen za 327.863,88 KM

Sporna nabavka 338.004 litra mlaznog goriva za Ministarstvo odbrane BiH, odnosno Oružane snage BiH u periodu od 3. do 8. maja 2012. godine po znatno većoj cijeni od ugovorene (za 0,97 KM po litru) čime je državni budžet oštećen za 327.863,88 KM uskoro bi mogla dobiti sudski epilog.

Zajednička komisija za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH obaviještena je od Ureda za reviziju institucija BiH aktom zaprimljenim 23. januara 2013. (obavijest o indicijama) da je ta državna institucija obavljajući prethodnu reviziju Ministarstva odbrane BiH, revizijskim postupcima uočila kako kod realizacije ugovora sa dobavljačem BTG d.o.o. Tomislav-Grad za isporuku pogonskog goriva “postoje indicije o značajnom kršenju propisa i procedura”.

Na postojanje indicija o značajnom kršenju propisa i procedura u Ministarstvu odbrane BiH Ured za reviziju institucija BiH obavijestili su i Agenciju za istrage i zaštitu BiH (SIPA), Agenciju za javne nabavke BiH, Ministarstvo finansija i trezora BiH, ali i resorno ministarstvo u kojem su uočene malverzacije – odbrane.
U nalazu revizije, koji je u posjedu magazina BUKA, navedeno je da je Ministarstvo odbrane BiH 28. februara 2012. zaključilo ugovor o kupoprodaji goriva s tvrtkom BTG d.o.o. Tomislav-Grad, te da je njime definirana opcija ponude od 150 dana. Ona je vrijedila do 19. aprila 2012. (150 dana od krajnjeg roka za dostavljanje ponude, to jest 150 dana od 21. novembra 2011.), dok je ugovor važio šest mjeseci od potpisivanja, odnosno do 28. augusta 2012.

Precizirano je da “za vrijeme opcije ponude cijene ne podliježu promjeni”, a da se nakon njenog isteka prihvaćaju promjene cijene svakog kvartala, jedanput komisijski.

Potpisanim ugovorom bila je planirana nabavka (isporuka) ukupno 530.000 litara mlaznog goriva. No, za vrijeme trajanja opcije ponude nabavljeno je svega 33.816 litara i to po ugovorenoj cijeni 2,166 KM po litru.

Pred istek opcije ponude, odnosno 16. aprila potpisana je suglasnost na korekciju cijene mlaznog goriva, kojom je ona sa 2,166 KM po litri uvećana na 3,136 KM po litri (za 0,97 KM po litru), te je kako su primijetili revizori, u vrlo kratkom razdoblju (od 3. do 8. maja 2012.) isporučeno 338.004 litre mlaznog goriva i to po novoj cijeni (3,136 KM po litri).

“Iz navedenog se može zaključiti da je Ministarstvo odbrane BiH moglo uštedjeti 327.863,88 KM, da je iskoristilo ugovorenu cijenu za vrijeme trajanja opcije ponude. Neobjašnjivo je zašto Ministarstvo odbrane BiH nije zahtijevalo isporuku ugovorene količine mlaznog goriva od dobavljača, unatoč zahtjevima iz Zajedničkog stožera Oružanih snaga BiH, te činjenici da je raspolagalo sa bankovnim garancijama za dobro izvršenje posla na iznos 130.945,50 KM (garanciju u visini od 5 posto vrijednosti ugovora izdala UniCredit banka u Mostaru 19. marta 2012. sa rokom važenja do 5. septembra 2012.). Ministarstvo odbrane BiH je moglo, u slučaju neisporuke goriva aktivirati bankovnu garanciju za dobro izvršenje posla”, naveo je u obavijesti dostavljenoj Zajedničkoj komisiji za odbranu i sigurnost PS BiH, SIPA, Agenciji za javne nabavke BiH, te ministarstvima finansija i trezora BiH i odbrane BiH Milenko Šego, glavni revizor Ureda za reviziju instiucija BiH.

Sve navedene glavni revizor Ureda za reviziju institucija BiH upozorio je da smatra “kako postoje indicije o značajnim propustima pri realizaciji ugovora, odnosno svjesnom odlaganju izvršenja ugovora, što je u konačnici prouzročilo finansijsku štetu po Ministarstvo odbarane BiH”.

Član Zajedničke komisije za odbranu i sigirnost PS BiH i član Komisije za budžet i finansije Doma naroda PS BiH Mehmed Bradarić naveo je kako u ovom slučaju treba “komesarski djelovati”.

“Ovo je politička korupcija. A, politička korupcija je najgori oblik korupcije zato što dolazi od političkih aktera, donosioca odluka koji zloupotrebljavaju svoju poziciju za održavanje moći, statusa i bogatstva. Korupcija u zdravstvu, obrazovanju, sudstvu se donosi radi i isključivo bogatstva uglavnom pojedinaca. U političkoj korupciji stiče se grupna korist i to ne može i ne smije ostati tajna. Od aktera za suzbijanje korupcije, Agencije za istrage i zaštitu, nadležnih ministarstava, kao i Komisije za odbranu i sigurnost PS BiH očekuje se da poduzme korake u ovom konkretnom slučaju”, naveo je Bradarić.

Inače, Ministarstvo odbrane BiH je u 2011. raspisalo tender za nabavku i isporuku pogonskog goriva. Kao najpovoljniji dobavljači po lotovima izabrani su Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo i Green Oil d.o.o. Sarajevo sa kojima su i zaključeni ugovori u decembru 2011. godine. Međutim, nakon izdavanja narudžbenica za isporuku goriva, oba dobavljača su odustala od zaključenih ugovora. Kako Ministarstvo odbrane tenderskom dokumentacijom nije predvidjelo dostavljanje bankovne garancije za ozbiljnost ponude, dobavljači odustajanjem od ugovora nisu pretrpjeli finansijsku štetu, a što je konstatirano i u izvještaju o reviziji Ministarstva odbrane za 2011. godinu kao slabos sistema javnih nabavki.

Nakon što su Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo i Green Oil d.o.o. Sarajevo odustali od ugovora kao najpovoljniji dobavljači, Sektor za nabavku i logistiku je ponudio ugovor preduzeću BTG d.o.o. Tomislav-Grad kao sljedećem najkvalifikovanijem dobavljaču sa kojim je i zaključen ugovor (br. 11-03-26-2553-18/11) 28. februara 2012. kojim se definira nabavka 530.000 litara mlaznog goriva po cijeni od 2,166 KM po litri.

Navedenim ugovorom, koji je u posjedu magazina BUKA, njegovim člankom 7. stavom 2. jasno je propisano da: “za vrijeme opcije ponude od 150 dana od isteka roka za dostavljanje ponude od 21. novembra 2011. od 13 sati, cijena ne podliježe promjeni po OPC obrascu, a nakon isteka opcije ponude prihvaćaju se promjene cijena po OPC obrascu svakog kvartala samo jedanput komisijski”.

“Dakle, opcija ponude odnosno nepromjenjivost cijena, je vrijedila do 19. aprila 2012. U razdoblju od potpisivanja ugovora s dobavljačem BTG d.o.o Tomislav-Grad, od 28. februara do 19. aprila, odnosno u razdoblju kad se cijene nisu mogle mijenjati Ministarstvu odbrane BiH isporučeno je svega 33.816 litara mlaznog goriva. Pred sami istek važenja opcije ponude, 16. aprila Ministarstvo odbrane BiH potpisalo je suglasnost za korekciju cijene BM1 (JET A1) za drugi kvartal 2012. godine. Ovom saglasnošću cijena mlaznog goriva se povećava na 3,136 KM po litru, dakle za 0,97 KM po litru u odnosu na ugovorenu cijenu”,navodi se u izvještaju revizora Ureda za reviziju institucija BiH.

Interesantno je da je kao podloga za promjenu cijene mlaznog goriva, prezentiran cjenik za period od 10. do 17. aprila 2012. godine od tvrtke TIOIL d.o.o. Vitez, te cjenik za period od 10 do 16. aprila 20102. godine od tvrtke Petrol Ljubljana.

“Nisu nam prezentirana druga dokumenta koja bi potkrijepila povećanje cijene mlaznog goriva za oko 45 posto (sa 2,166 KM na 3,136 KM po litru) kako je to predviđeno člankom 7. stav 3 (devalvacija valute, tečaj dolara, nestašica robe) ugovora”, upozorava glavni državni revizor Milenko Šego.

Ono što je veoma indikativno jeste podatak da je nakon potpisivanja saglasnosti na korekciju cijene mlaznog goriva, u veoma kratkom razdoblju, za svega pet dana (od 3. do 8. maja 2012.) došlo do isporuke čak 338.004 litra mlaznog goriva (od 28. februara do 19. aprila svega 33.816 litara) na dvije lokalcije: Banja Luka i Sarajevo i to po novoj cijeni od 3,136 KM po litri.

Ured za reviziju institucija BiH došao je u posjed i urgencije tadašnjeg načelnika Zajedničke komande Oružanih snaga BiH generala Miladina Milojčića (br. 16-9-03-25-386-3/12) od 8. februara 2012. godine u kojoj se, između ostalog, od Ministarstva odbrane BiH traži nabavka i mlaznog goriva u količini od 500.000 litara.

Uvidom u robne kartice skladišta mlaznog goriva u skladištima Rajlovac i Mahovljani, državni revizori, otkrili su da su u razdoblju od potpisivanja ugovora (28. februara) do momenta važenja opcije ponude (19. aprila 2012.) zalihe mlaznog goriva bile minimalne, odnosno da su postojali skladišni kapaciteti za isporuku veće količine mlaznog goriva. A, sredstva za isporuku goriva su bila osigurana, odnosno izvršeno je razgraničenje troškova na teret budžeta za 2011. godinu.

Almir Terzić
(byka.com)