Idi na sadržaj

Okrugli sto: Zaštita okoliša i prostorno planiranje u svjetlu EU integracija

Dalio Sijah

Udruženje građana „Zašto ne“ i portal javnarasprava.ba organizuju okrugli sto na temu „Usklađenost pravnog i institucionalnog okvira za zaštitu okoliša i prostornog planiranja u Federaciji BiH sa EU regulativom“, koji će se održati u Sarajevu u utorak 11. februara 2020. godine u Hotelu Europa (ul. Vladislava Skarića br. 5), sa početkom u 11 sati.

Portal javnarasprava.ba, u saradnji sa drugim organizacijama civilnog društva, parlamentarcima i parlamentarkama, te relevantnim državnim institucijama, uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH u proteklom periodu realizovao je niz kampanja kojima se promovišu zakoni koji su bitni za EU integracije Bosne i Hercegovine. Usklađivanje pravnog i institucionlanog okvira za zaštitu okoliša sa EU regulativom jedna je od obaveza Bosne i Hercegovine na njenom putu ka EU.

Zakoni o okolišu u Federaciji Bosne i Hercegovine već duže vrijeme su u žiži javnosti zbog svojih nedostataka. Federacija BiH nema Zakon o šumama FBiH koji bi uredio očuvanje i zaštitu šuma i šumskog zemljišta.

Podsjećamo, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je, odlučujući o zahtjevima tadašnjeg načelnika Općine Konjic i Saveza općina i gradova Federacije BiH, za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa Zakonom o šumama, na sjednici održanoj 14. aprila 2009. godine, donio Presudu broj U-26/08 („Službene novine Federacije BiH“ br. 36/09) kojom se utvrđuje da je Zakonom o šumama („Službene novine Federacije BiH“ br. 20/02, 29/03 i 37/04) povrijeđeno pravo općina na lokalnu samoupravu. Ustavni sud je dao mogućnost Parlamentu Federacije BiH da, u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja presude u „Službenim novinama Federacije BiH“, usaglasi odredbe Zakona o šumama s Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH. Međutim, Parlament Federacije BiH nije u ostavljenom roku postupio po presudi Ustavnog suda Federacije BiH, zbog čega je primjena Zakona o šumama prestala 27.11.2009. godine. Trenutno je oblast šumarstva u Federaciji BiH uređena Uredbom o šumama („Službene novine Federacije BiH“ br. 83/09, 26/10, 33/10 i 38/10) koju je donijela Vlada Federacije BiH.

Stručna javnost uočila je niz nedostataka i kada su upitanju Zakon o vodama FBiH, Zakon o zaštiti zraka FBiH te s tim u vezi i Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta u FBiH.

Zakon o vodama FBiH pripremljen je uz podršku EU kroz aktivnosti reforme sektora voda u BiH, koje su za cilj imale institucionalno jačanje sektora i izradu harmonizirane legislative sektora voda u oba bh entiteta i Brčko distriktu. Kada je upitanju ova oblast BiH je obavezna harmonizirati domaće zakonodavstvo sa legislativom EU, prije svega okvirnom Direktivom o  vodama 2000/60/ec čiji je cilj zaštita svih voda, razvrstanih u površinske, prijelazne, obalne i podzemne vode.

Da li je ispunjena svrha ovoga zakona koja je određena u članu 2., a koja se ogleda u smanjenju zagađenja voda, osiguranju učešća javnosti u donošenju odluka koje se odnose na vode, sprečavanja i rješavanja sukoba u pogledu zaštite i korištenja voda i dr., neka su od pitanja na koja ćemo pokušati dobiti odgovore.

Nakon pet godina parlamentarne procedure, 24.09.2019. godine Predstavnički dom Parlamenta FBiH konačno je usvojio Prijedlog zakona o zaštiti okoliša FBiH. Međutim, ovaj prijedlog još uvijek nije razmatran od strane Doma naroda Parlamenta FBiH. Inicijativa za usvajanje Prijedloga Zakona o zaštiti okoliša Federacije Bosne i Hercegovine pokrenuta je u sklopu Eko BiH projekta koji finansira Evropska unija, a implementiraju Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH,” (AC Sarajevo), Centar za životnu sredinu (CZZS) i Centar za ekologiju i energiju (CEE).

Cilj okruglog stola je pokrenuti širu javnu diskusiju o gore pomenutim zakonima te podsjetiti i na ostale zakone o okolišu u Federaciji Bosne i Hercegovine koje je važno uskladiti sa pravnom tečevinom EU.