Idi na sadržaj

Otvoreno pismo međureligijskom vijeću i ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice

Obraćamo Vam se povodom istupa reisa Mustafe ef. Cerića od 14.05.2011. godine na centralnoj svečanosti Dana mevluda i zikra 2011. godine u Blagaju, čiji je dio prenijet u obliku audio snimka na web stranici Dnevnog avaza, a koji je u cjelini dostupan na web stranici Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Ovim putem izražavamo izuzetnu zabrinutost zbog načina na koji je gospodin Mustafa Cerić iskoristio jedan vjerski skup te položaj i uticaj koji ima kao reis-ul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kako bi diskreditovao predstavnike/ce civilnog društva i podsticao neprijateljstvo na vjerskoj, nacionalnoj i rodnoj osnovi.

Reagujući na saopštenje Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini povodom odluke ministra Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, prema kojoj ocjena iz nastavnog predmeta vjeronauk neće ulaziti u prosjek ocjena za opšti uspjeh učenika osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo, reis Cerić je izvršio verbalni atak na predsjednicu Helsinškog komiteta, gospođu Veru Jovanović. Izjavivši da je gospođa Jovanović “ispostava Beograda”, a organizacija kojom predsjedava – organizacija koja “ne brani ljudska prava, nego provodi politiku Beograda”, i to u kontekstu “lova na islam i muslimane”, reis Cerić je na najgrublji mogući način zloupotrijebio položaj koji uživa kao poglavar jedne vjerske zajednice. Reis se, dalje, direktno obratio gospođi Jovanović ovim riječima: „I poručujem posebno Veri Jovanović: nemoj ti da štitiš naša prava, jer ti služiš onima koji mrze islam. Mrze nas muslimane i zato ostavi nas na miru! Tvoj sud uopće nije mjerodavan šta su naša prava, a šta nisu! Mi ćemo kazati koja su to naša prava, a koja nisu. Nisi ti zadužena i nisi ti kvalificirana da određuješ da li je ova odluka ministra ispravna ili neispravna.“

Ovakvim obraćanjem, pored klevete koju je reis Cerić izrekao gospođi Jovanović, insinuirajući političku afilijaciju individue na osnovu nacionalne pripadnosti, pri tome izazivajući nacionalnu i vjersku netrepeljivost, izvršen je i direktan napad na civilno društvo kao legitimnog učesnika političkih procesa unutar demokratskog društva i javnog dijaloga o radu izabranih predstavnika/ca vlasti i zaštiti ljudskih prava.

Naročito je zabrinjavajuća izjava kojom reis, protivno Ustavu i zakonima, prisvaja monopol nad utvrđivanjem sadržaja ljudskih prava, pravne kategorije utvrđene Ustavom, zakonima i međunarodnim konvencijama koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina. Također, reis poriče univerzalnost ljudskih prava i pretvara ih u prerogativ vjerskih grupa i to u kontekstu njihovog međusobnog neprijateljstva. Ovakav diskurs, naročito kada dolazi sa najviše instance vjerske zajednice u jednoj postratnoj i multikonfesionalnoj državi kakva je Bosna i Hercegovina, ima poguban uticaj na klimu međusobnog povjerenja i uvažavanja svih društvenih aktera, uključujući i civilno društvo i vjerske zajednice te doprinosi dodatnoj destabilizaciji i produbljivanju vjerskih i nacionalnih podjela.

Pored nipodaštavajućeg odnosa prema pravnom poretku i civilnom društvu, reis je u svom govoru tendenciozno i na degradirajući način izdvojio predsjednicu Helsinškog komiteta, neosnovano je optužujući za progon islama i muslimana i otvoreno joj negirao pravo da komentira odluke izvršne vlasti, koje, kao građanka ove države, a posebice kao predsjednica organizacije čija svrha postojanja jeste nadzor nad poštivanjem ljudskih prava, u potpunosti ima pravo komentirati.

Podsjećamo da je, u skladu sa članom 2. stav 1. Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni I Hercegovini, definisano da “Diskriminacija, zasnovana na vjeri ili uvjerenju, označava svako isključivanje, ograničavanje, davanje prednosti, izostavljanje ili svako drugo razlikovanje koje je zasnovano na religiji ili uvjerenju, a koje ima cilj ili se njime može postići – direktno ili indirektno, namjerno ili nenamjerno – ukidanje ili umanjivanje priznanja, jednakog uživanja i ostvarivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda u građanskim, političkim, ekonomskim, socijalnim i kulturnim stvarima.”

Nadalje, u članu 4, stav 2. istog zakona, navodi se: “Crkve i vjerske zajednice u propovijedanju vjere i drugim djelovanjem ne smiju širiti netrpeljivost i predrasude prema drugim crkvama i vjerskim zajednicama i njihovim vjernicima ili građanima bez vjerskog opredjeljenja ili ih onemogućavati u slobodnom javnom očitovanju vjere ili drugog uvjerenja.” Ton i način reisovog obraćanja gospođi Veri Jovanović, optužbe koje su na njen račun izrečene, a naročito negiranje njenog prava i kompetencije da se bavi pitanjima poštivanja ljudskih prava, predstavljaju diskriminaciju kako na vjerskoj i nacionalnoj, tako i na rodnoj osnovi i direktan su udar na pravo slobodnog mišljenja i izražavanja, koje je članom 10. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i članom 2. Ustava Bosne i Hercegovine, garantirano svim osobama „bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi poput spola, rase, boje kože, jezika, vjere, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja ili drugog statusa“.

Smatramo da je navedenim izjavama reis Mustafa Cerić postupio protivno odredbama Ustava Bosne i Hercegovine, Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, te Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH. Smatramo, također, da svi/e građani i građanke Bosne i Hercegovine imaju pravo diskutovati o svim odlukama izabranih predstavnika vlasti, na način svojstven principima demokratskog društva, u skladu sa slobodom govora i mišljenja, kroz dijalog svih aktera u javnom životu, uključujući i vjerske zajednice (koje su i same dio civilnog društva) te da se u demokratskom društvu nezadovoljstvo radom državnih vlasti ili nekog dijela civilnog društva ne smije izražavati uvredama, prijetnjama, podsticanjem mržnje i napadima na ličnoj osnovi.

Ovakvi istupi ne samo da ne doprinose dijalogu, već ga upravo onemogućavaju svojom agresivnošću, poricanjem osnovnih prava i sloboda i stvaranjem atmosfere opće nesigurnosti i netrepeljivosti. Zbog svega navedenog, tražimo od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Međureligijskog vijeća da se javno oglase i predoče svoj stav o izjavama datim od strane reisa Mustafe ef. Cerića.

Također, ovim putem želimo izraziti svoju punu podršku Helsinškom komitetu i gospođi Veri Jovanović u njihovom radu.

Organizacije potpisnice:

ACIPS (Sarajevo)

UG Zašto ne (Sarajevo)

UG Akcija građana (Sarajevo)

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) u Bosni i Hercegovini (Sarajevo)

OP Revolt (Tuzla)

Centar za razvoj Hercegovine (Trebinje)

Pravo ljudski (Sarajevo)

Nansen Dialogue Centre Mostar

Fondacija CURE (Sarajevo)

UG “DON” (Prijedor)

OKC Abrašević (Mostar)

Udruženje Roma “Euro Rom” (Tuzla)

Fondacija za kreativni razvoj (Sarajevo)

Centar za politike i upravljanje (Sarajevo)

Vive Žene (Tuzla)

Centar za promociju civilnog društva (Sarajevo)

UNSA “Geto” (Banja Luka)

Centar za humanu politiku (Doboj)

Asocijacija za demokratske inicijative (Sarajevo)

Media Centar (Sarajevo)

Centar za ljudska prava (Sarajevo)

Omladinski centar DVOC (Donji Vakuf)

Udruženje “HO HORIZONTI” (Tuzla)

Udruženje mladih BiH u Norveškoj „ STEĆAK“

Helsinški Parlament Građana (hCa)

Tuzla Omladinski Resursni Centar (ORC)

Tuzla Fondacija EKIPA (Sarajevo)

Forum građana (Tuzla)

Antifašistička akcija (Mostar)

Centar za nenasilnu akciju (Sarajevo)

UG „Oštra nula“ (Banja Luka)

Omladinska informativna agencija OIA (Sarajevo)

Fond Otvoreno društvo (Sarajevo)

Fondacija Jedan svijet, platforma za JI Europu, owpsee

(razglasaj.ba)