Idi na sadržaj

Partije na vlasti u RS za godinu dana ispunile 12 predizbornih obećanja

Dalio Sijah

Pet partija koje su formirale vlast na nivou Republike Srpske (SNSD, DNS, SPRS, NDP i Ujedinjena Srpska) u prvoj godini svog mandata ispunile su 12 od ukupno 222 obećanja datih uoči Općih izbora 2018. godine. Od ovog broja ispunjenih obećanja tri su ispunjena sa zakašnjenjem, a osim toga Vlada RS započela je rad na ispunjavanju 99 obećanja, u progresu je ispunjavanje njih 17, prekršeno je jedno, a u slučaju 5 obećanja zaustavljen je rad na njihovom ispunjavanju.

Ovo su pokazali rezultati monitoringa ispunjenosti predizbornih obećanja partija na vlasti u RS koje provodi inicijativa Istinomjer.

Prezentaciju sa rezultatima možete pogledati na LINKU.

Istinomjer je u obzir uzeo postojeće predizborne programe onih stranaka koje su imale svoje programske dokumente (DNS, NDP), ali i obećanja sa predizbornih skupova onih partija koje program nisu dostavile (SNSD, SPRS, Ujedinjena srpska). Najviše obećanja dao je DNS (70), dok su najmanje konkretnih obećanja imali u Ujedinjenoj Srpskoj, tako da Istinomjer prati tek 6 obećanja ove partije.

Najviše obećanja Istinomjer je evidentirao u oblasti ekonomije, njih 97, a nakon prve godine mandata Vlade RS u ovoj oblasti ispunjena su 3 obećanja. Ocjenu „nije započeto“ dobila su 32 obećanja, dok je rad na ispunjavanju započet u slučaju  52 obećanja. Istinomjer je 5 obećanja u ovoj oblasti ocijenio kao „zaustavljena“, dok je jedno obećanje ocijenjeno kao prekršeno. Ispunjena su obećanja o gradnji mosta u Čelincu koji je pušten u promet u julu 2019. godine, obećanje o izgradnji elektrofiltera u TE Ugljevik, te obećanje o izgradnji nove gondole na Jahorini.  Od obećanja na čijem ispunjavanju je započet rad mogu se izdvojiti projekti cestovne infrastrukture na Koridoru Vc, kao i brza cesta i autoput Sarajevo – Beograd. Također, provođene su aktivnosti na izgradnji ceste do Mrakovice, izgradnji graničnog prelaza u Novom Gradu, ali i na obećanim infrastrukturnim projektima u Banjaluci. Među pet obećanja koja je Istinomjer ocijenio kao zaustavljena su mahom obećanja o gradnji hidroenergetskih objekata poput HE “Buk bijela”, HE “Mrsovo” i HE “Krupa”.

U oblasti državnog uređenja Vlada RS je provodila aktivnosti na ispunjavanju ukupno 12 od 26 datih obećanja, a među njima su i dva ispunjena SP RS-a, koja se odnose se na rekonstrukciju trga “9. januar” i izgradnju spomen sobe posvećene Vasi Pelagiću u Pelagićevu. U ovoj oblasti u progresu je ispunjavanje tri obećanja – dva SNSD-a, i jednog SPRS-a. Obećanja se odnose na uređenje groblja “Mali Zejtilnik” u Sokocu, Izradu regulacionog plana Nove Topole te ulaganje u Općinu Pale.  Započet je rad na 7 datih obećanja među kojima su i dva vezana za reformu javne administracije, s obzirom da je Vlada RS provodila aktivnosti na projektima kao što su:  „E-beba” – određivanje JMB za novorođenčad i Aplikativni softver za sistem objedinjene naplate (SON) – Pilot projekti u domenu pametnih gradova (Smart City). Osim toga Vlada RS je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju, kojim se kako je navedenoiz Vlade, “stvorio  pravni  osnov  za uvođenje jednošalterskog sistema i e‐građevinske dozvole”.

U oblasti socijalne politike ispunjeno je jedno obećanje, i to obećanje SPRS o povećanju penzija. Sa zakašnjenjem su ispunjena 2 obećanja, a oba obećanja su SNSD-ova obećanja koja se odnose na povećanje penzija dva puta, koje je najavljeno za januar i april, ali se desilo u januaru i julu. Od obećanja koja su ocijenjena ocjenom u progresu, izdvajaju se obećanja o povećanju porodiljskih naknada, što se reguliše novim Zakonom o dječijoj zaštiti koji je usvojen u Nacrtu, te obećanje o usklađivanju rasta penzija sa troškovima života, obzirom da su tokom 2019. godine penzije povećane dva puta. Od započetih obećanja izdvajamo obećanja koja se odnose na otvaranje novih radnih mjesta, obzirom da je broj zaposlenih u Republici Srpskoj u konstantnom porastu.

Kada je u pitanju oblast zdravstva Istinomjer je u protekloj godini dana mandata Vlade Republike Srpske pratio 13 obećanja. U prvoj godini rada Vlade RS započete su neke aktivnosti na realizaciji ukupno 5 obećanja, a jedno je kvalifikovano kao neutemeljeno. Ocjenu u progresu jedino je dobilo obećanje koje se odnosi na obnovu i rekonstrukciju bolnice u Foči. Ukupno 5 obećanja dobilo je ocjenu nezapočeto, a neka od obećanja čija realizacija nije započela tokom prve godine mandata Vlade RS su: izgradnja bolnice u Doboju, rekonstrukcija trebinjske bolnice te “eliminisanje stranački postavljanih upravljačkih kadrova” u zdravstvenim ustanovama RS.

U oblasti pravne države Istinomjer prati 15 obećanja od čega niti jedno obećanje u prvoj godini mandata nije dobilo ocijenu ispunjeno ili u progresu. Četiri obećanja su dobila ocjenu započeto, a jedno od započetih obećanja odnosi se na istraživanje ubistava u Sarajevu i Podrinju. S tim u vezi su osnovane Komisija za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu, kao i Nezavisna međunarodna komisija za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji. Započeta su još tri obećanja koja se odnose na donošenje zakona u pravosuđu, te na sistemsku borbu protiv kriminala i korupcije i donošenje efikasnih programa i mjera za borbu protiv kriminala i korupcije. Najviše obećanja, čak njih 11 nije započeto, a neka od obećanja odnose se na vraćanje procesa traženja nestalih lica u nadležnost RS, donošenje Zakona o sukobu interesa, na oduzimanje nelegalno stečene imovine itd.

Tokom prve godine mandata Vlade Republike Srpske ispunjena su tri obećanja iz oblasti obrazovanja, tri su ocijenjena u progresu te je jedno ispunjeno sa zakašnjenjem. Bitno je istaći da Vlada također provodila određene aktivnosti na realizaciji devet obećanja, koja su ocijenjena kao započeta. Veliki broj obećanja čija je realizacija započela tokom prve godine mandata vezana je za reformu obrazovanja, pa tako obećanja koja se tiču dualnog obrazovanja, osavremenjavanja obrazovnih institucija, usmjeravanja upisne politika obrazovnih ustanova sa potrebama tržišta rada i praćenju novih tehnologija.

U oblasti spoljne politike partije na vlasti u Republici Srpskoj dale su dva obećanja. Oba obećanja iz ove oblasti je dao SPRS. Jedno obećanje je dobilo ocjenu započeto, a to je obećanje o međunarodnoj saradnji i povezivanju sa Srbijom, Kinom, Rusijom i evropskim državama, dok je ocjenu nije započeto dobilo obećanje o donošenju Zakona o dijaspori RS.

Nakon godinu dana može se zaključiti da su se partije na Vlasti u RS bavile polovinom datih obećanja, ali tek 13% datih obećanja ima veliku vjerovatnoću da će biti ispunjena do kraja mandata, a njih 45% srednju vjerovatnoću. Sa druge strane, zabrinjava činjenica da su samo dvije partije (DNS, NDP) u sastavu Vlade RS dostavile svoj izborni program i javno ga predstavile na svojim web stranicama.

(Istinomjer.ba)