Udruženje građana/ki “Zašto ne” učestvovalo u realizaciji projekta “Podrška organizacijama civilnog društva za borbu protiv korupcije na zapadnom Balkanu”

Predstavnici/e U.G. “Zašto ne” učestvovali/e su na radionici “Pisanje projektnog prijedloga”, koja je održana u Neumu od 30. maja do 1. juna 2022. godine. Navedena radionica je četvrta (finalna) radionica u okviru projekta “Podrška civilnom društvu u borbi protiv korupcije na zapadnom Balkanu”, koji implementira Nacionalni demokratski institut (NDI).

Rezultat ciklusa radionica u okviru navedenog projekta su dva pilot-projekta iz oblasti zaštite okoliša i zdravstva s aspekta borbe protiv koruptivnih aktivnosti. Predstavnici/e U.G. “Zašto ne” su svojom ekspertizom doprinijeli/e koncipiranju navedenih projekata čiju će realizaciju finansijski podržati NDI. 

Projekat iz oblasti zdravstva pod nazivom “Put do obaveznog zdravstvenog osiguranja svih građana i građanki u Kantonu Sarajevo” kao pilot-projekat realizovat će se na području općine Ilidža. Kroz zagovaranje za pravo na zdravstvenu zaštitu, ovim se projektom želi unaprijediti pristup zdravstvenim uslugama u javnom sektoru za marginalizovane grupe stanovništva koje izlaze iz sistema institucijalnog smještaja.

“Analiza rada i transparentnosti okolišnih inspekcija”, projekat iz oblasti zaštite okoliša, svoje je uporište našao u tome što je Bosna i Hercegovina potpisala i u zakone ugradila Arhušku konvenciju, koja građanima/kama garantuje i pravo na pristup informacijama koje se tiču okoliša. Inspekcijski organi na raznim nivoima imaju pravo i obavezu da prate i kažnjavaju zagađivače, ali je taj proces često netransparentan ili nepotpun, najčešće usljed nedostatka kapaciteta. Namjera ovog projekta je analiza transparentnosti ekoloških inspekcija u BiH, s ciljem davanja preporuka za unapređenje njihovog rada, kao i informisanja građana/ki o tome kako da bolje sarađuju s inspekcijama.

Vodič za proaktivno objavljivanje informacija

U okviru regionalnog projekta Indeks otvorenosti, u sklopu kojeg se mjeri otvorenost zakonodavnih i izvršnih...

Danira Karović

POINT and Mixer are joining forces this year!

Ever since its start back in 2012, POINT has been nurturing partnerships as one of its main values. The POINT conference started as a partnership of regional organizations and individuals from the...

Sofija Tovarovic

Interna obuka o provjeri činjenica za medije u BiH

U kontekstu brze digitalne transformacije i procvata informacijskog haosa, kojeg karakterišu pad predanosti profesionalnim novinarskim standardima, rast dezinformacija i očit pad povjerenja civilnog...

Sofija Tovarovic