Idi na sadržaj

Vlada KS ispunila 19 i provodila aktivnosti na više od pola datih obećanja

Vlada Kantona Sarajevo (KS) je tokom prve godine mandata u potpunosti ispunila 19 obećanja iz dokumenta “Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022”, a provodila je aktivnosti na realizaciji 202 od ukupno 404 obećanja, koliko ih u okviru svog monitoringa prati Istinomjer. Sedam obećanja ispunjeno je tokom prvih 100 dana rada kantonalne Vlade. 

Prema rezultatima monitoringa Istinomjera, u progresu je ispunjavanje 37 obećanja, dok je rad na ispunjavanju započet u slučaju još 146 obećanja. Dva obećanja ocijenjena su kao neutemeljena, jedno kao zaustavljeno i jedno kao neispunjeno. 

Vlada imenovana 5. januara 2021. godine treća je kantonalna Vlada nakon Općih izbora 2018. godine, a formirana je na osnovu sporazuma kojeg su potpisali SDP BiH, NiP, NS, sada već bivši NBL, te samostalni zastupnici i zastupnice. Tokom prvih 100 dana rada Vlade, koaliciju na ovom nivou vlasti napustio je NBL, koji je s nekadašnjom A-SDA osnovao novi politički subjekt pod nazivom Narodni evropski savez (NES). Za premijera KS imenovan je Edin Forto, koji je ovu funkciju obnašao i u vrijeme kada su u radu kantonalne Vlade učestvovale partije koje su činile tzv. šestorku, od decembra 2018. godine do januara 2020. godine.

Dokument “Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022” podijeljen je u nekoliko kategorija, u odnosu na rok i procenat izvršenja. Tako su se u ovom sporazumu našla 34 obećanja koja se odnose na pandemiju COVID-19, 234 obećanja u kratkoročnim mjerama, čije izvršenje Vlada očekuje do kraja mandata, u jesen 2022. godine, 58 obećanja u dugoročnim mjerama, kao i njih 78 u srednjoročnim mjerama.

Rezultate monitoringa možete pogledati na LINKU.

U oblasti ekonomije, u kojoj je u mjerama Vlade KS dato ukupno 146 obećanja, njih sedam je potpuno ispunjeno, od čega su tri ispunjena u prvih 100 dana mandata Vlade i odnosila su se na rebalans budžeta, formiranje kriznog štaba za ekonomska i privredna pitanja u vidu Savjetodavnog tijela za ekonomska i privredna pitanja za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa na području KS, te izmjene i dopuna Zakona o taksi-uslugama u KS. Vlada KS uspostavila je u oktobru i Centar za upravljanje kvalitetom zraka, koji djeluje pri resornom ministarstvu, a usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama.  Među obećanjima čija je realizacija u progresu, a kojih je u ovoj oblasti 13, jeste i ono o rekonstrukciji tramvajske pruge Ilidža – Marijin Dvor, koja je započela u augustu 2021. godine. U progresu je i ispunjavanje obećanja o nabavci novih tramvaja, s obzirom na to da je u septembru potpisan ugovor sa konzorcijem Stadler, koji je izabran na međunarodnom tenderu kojeg je provela Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), kao i obećanje o proširenju Ulice Džemala Bijedića. Ministar saobraćaja KS Adnan Šteta je početkom 2021. godine potpisao ugovor i za nabavku 25 novih niskopodnih trolejbusa s kompanijom BKM Holding iz Bjelorusije, a njihova isporuka se očekuje na proljeće ove godine. Ocjenu započeto dobilo je 60 obećanja u ovoj oblasti, a među 66 obećanja na čijoj realizaciji nisu provođene aktivnosti su ona o donošenju strategije javnog prevoza do 2030. godine, implementaciji pametnog parkinga, izradi studije ekonomske održivosti javnih preduzeća, uspostavi novih nacionalnih parkova, osposobljavanju ledene dvorane tokom cijele godine i druga. Kao zaustavljeno je ocijenjeno obećanje o implementaciji preporuka iz Studije o urbanim ventilacionim koridorima

Istinomjer je zabilježio aktivnosti na realizaciji skoro polovine obećanja u oblasti državnog uređenja. Od 41 obećanja u ovoj oblasti, dva su ocijenjena kao ispunjena, a odnose se na objedinjavanje procesa javnih nabavki te na donošenje Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica. Sedam obećanja u oblasti državnog uređenja dobilo je ocjenu u progresu, a neka od njih su “Donošenje zakona o nepotizmu i stranačkom zapošljavanju”, “Izmjene Poslovnika o radu Skupštine”, “Nastavak započetih aktivnosti na uspostavi baza podataka”, “Strožija kontrola dodjele sredstava iz tekućih transfera” itd. Ocjenu započeto dobilo je devet obećanja, dok na njih 23 u ovoj oblasti nisu provođene aktivnosti koje bi dovele do njihovog ispunjenja.  

 U dosadašnjem mandatu, Vlada KS je provodila određene aktivnosti na realizaciji devet obećanja, od ukupno 33 koja su data u oblasti zdravstva, dok na ispunjenju većine obećanja (20) nisu zabilježene aktivnosti. Jedno obećanje dobilo je ocjenu u progresu, a tri obećanja ispunjena su u prvih 100 dana mandata Vlade KS. Jedno od ispunjenih obećanja odnosi se na rebalans finansijskog plana ZZOKS. Krajem marta 2021. godine, zastupnici/e Skupštine Kantona Sarajevo usvojili/e su Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Odlukom o izvršavanju ovog plana za 2021. godinu, u iznosu od 484.051.000 KM. Sredinom januara 2021. godine održana je konstituirajuća sjednica novog kriznog štaba za praćenje i analizu situacije izazvane novim koronavirusom, a sredinom marta 2021. godine, ministar Vranić imenovao je i dodatne članove Kriznog štaba KS. Ovim je ispunjeno i obećanje “Revizija rada Kriznog štaba i formiranje novog kriznog štaba”. I obećanje koje se odnosi na hitnu uspostavu drive-in punktova za testiranja ocijenjeno je kao ispunjeno u prvih 100 dana mandatu, budući da je u Kantonu Sarajevo u februaru i martu 2021. godine s radom počelo nekoliko drive-in punktova. Tako je sredinom februara otvoren prvi drive-in punkt za brza testiranja oboljelih od novog koronavirusa na parkingu kod Mosta Suade i Olge, a potom su otvoreni i punktovi u općinama Novi Grad, Ilidža i Vogošća. Istinomjer je zabilježio značajne aktivnosti na ispunjenju obećanja “Realizacija zaključaka 28. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo”. Između ostalog, zaključci se odnose na unapređenje postojećih call centara, angažovanje svih medicinskih i laboratorijskih kapaciteta, imenovanje ministra zdravstva, aktivnosti po pitanju nabavke vakcina, formiranje novog kriznog štaba i drugo. Neka od obećanja na kojima su zabilježene određene aktivnosti odnose se na donošenje novog Plana restrukturiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova, zapošljavanje nedostajućeg zdravstvenog kadra i informatizaciju ustanova javnog i privatnog zdravstvenog sistema u KS.

U oblasti pravna država, Istinomjer je registrovao ukupno 42 obećanja, od kojih je u toku prve godine mandata jedno u potpunosti ispunjeno, njih devet je u progresu, dok su na 16 obećanja zabilježene određene aktivnosti kada je u pitanju njihova realizacija te su kao takva dobila ocjenu započeto. Na 16 obećanja nisu zabilježene aktivnosti kada je u pitanju njihova realizacija te su ona ocijenjena kao nezapočeta. Vlada Kantona Sarajevo je 20.5.2021. godine usvojila Uredbu o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz budžeta KS, a nakon što je na zvaničnoj stranici Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS objavljen Registar transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz budžeta Kantona Sarajevo, Istinomjer je obećanje u vezi s uspostavljanjem baze nevladinih organizacija ocijenio ispunjenim. Između ostalih, ocjena u progresu data je obećanjima koja su se odnosila na ulaganje u bolju opremljenost policije, bolje informisanje boraca i borkinja o njihovim pravima, te proširenje podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru u KS. Od obećanja na kojima su zabilježene određene aktivnosti kada je u pitanju njihova realizacija izdvajamo jačanje antikoruptivnih kapaciteta policije, iniciranje usvajanja dodatnih propisa u oblasti sigurnosti saobraćaja, donošenje novih propisa i zakonsko normiranje u vezi sa zaštitom lica koja prijave korupciju, kao i razvijanje javne svijesti o štetnosti korupcije. Od obećanja u okviru oblasti pravne države na kojima nisu provođene aktivnosti na njihovom ispunjavanju podsjećamo na nalaženje adekvatnog prostora za smještaj privremeno oduzetih vozila i imovine, izradu novog zakona o mirnim okupljanjima, te pooštravanje nadzora na konkursima.

U oblasti obrazovanja, Istinomjer je zabilježio 77 obećanja, od čega je, zaključno sa prvom godinom mandata, jedno obećanje ispunjeno, četiri su u progresu, dok je započet rad na ispunjavanju 27 obećanja. Na 43 obećanja nisu zabilježene značajnije aktivnosti te su ocijenjena kao nezapočeta, a po jedno obećanje je neispunjeno i zaustavljeno. 

Ispunjeno je obećanje o završetku procesa registracije i formiranja galerije Collegium Artisticum, dok su u progresu obećanja koja se odnose na otvaranje škole i vrtića na Šipu, formiranje instituta za preduniverzitetsko obrazovanje, izradu programa prilagođavanja škola uvjetima pandemije, te adaptaciju kurikuluma i izvođenja nastavnog procesa u uvjetima pandemije.

Neka od započetih obećanja odnose se na uvođenje pristupačne zdrave ishrane u odgojnim i obrazovnim ustanovama, nabavku informatičke opreme, stvaranje uvjeta za primjenu Zakona o obrazovanju odraslih, programe finansiranja vrhunskih individualnih sportista, intenziviranje kurikularne reforme itd. Zaustavljeno obećanje odnosi se na donošenje novog zakona o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevo, a obećanje o uspostavi “korona semafora” s potpunom digitalnom upravom za praćenje nastavnog procesa do juna 2021. godine ocijenjeno je kao neispunjeno s obzirom na činjenicu da je u obećanju preciziran rok koji nije ispoštovan zaključno s prvom godinom mandata.

Od  65 obećanja u oblasti socijalne politike u toku prve godine mandata ispunjeno je njih pet i to: “Donošenje novog Zakona o socijalnoj zaštiti KS”, “Povećanje džeparca korisnika i korisnica ustanova socijalne zaštite”, “Revizija Pravilnika za ostvarivanje prava na medicinsku rehabilitaciju”, “Jednokratna pomoć za socijalno ugrožene porodilje u iznosu od 1.000 KM”, te obećanje o reviziji registra istaknutih umjetnika i umjetnica. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom usvojen je u Skupštini KS u decembru 2021. godine. Ovaj zakon, između ostalog, donosi povećanje dječijeg dodatka za deset posto, zdravstveno osiguranje za nezaposlene osobe i bez redovnog javljanja u nadležne službe. Njim je i svim porodiljama omogućena naknada u iznosu prosječne plate u FBiH, bez obzira na to da li su u radnom statusu. Osim toga, licima koja su smještena u ustanove socijalne zaštite džeparac je povećan sa 30 na 60 KM. Ministarstvo za boračka pitanja KS je još u martu 2021. godine objavilo Pravilnik za utvrđivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija) čime je prethodni stavljen van snage, dok je revidirani registar istaknutih umjetnica i umjetnika objavljen početkom februara 2021. godine. Značajne aktivnosti Vlada KS vršila je i na stambenom zbrinjavanju boračke populacije te su u 2021. godini kupljena 83 stana za pripadnike/ce ove populacije. 

Na kraju prve godine mandata treće kantonalne Vlade u Sarajevu, koja je formirana nakon Općih izbora 2018. godine, može se primijetiti da su provođene aktivnosti na više od polovine mjera iz dokumenta “Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022”. Od obećanja na čijoj je realizaciji započeo rad, njih 14% ima veliku vjerovatnoću da će biti u potpunosti ispunjeno do kraja mandata, dok njih 36% ima srednju vjerovatnoću. 

(Istinomjer.ba)