Idi na sadržaj

Vlada KS u prvih 100 dana rada ispunila sedam obećanja

Dalio Sijah

Vlada Kantona Sarajevo tokom prvih 100 dana svog rada u potpunosti je ispunila sedam obećanja iz dokumenta Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022, a provodila je aktivnosti na realizaciji 30% od ukupno 404 obećanja koliko ih u okviru svog monitoringa prati Istinomjer. 

Rezultati monitoringa koji je Istinomjer provodio u periodu do 15. aprila pokazuju da je u progresu ispunjavanje 14 obećanja, dok su započete aktivnosti u pravcu ispunjavanja njih 99. Najviše obećanja dato je u oblasti ekonomije (146), dok ih je najmanje u oblasti zdravstva (33). 

Vlada imenovana 5. januara 2021. godine treća je kantonalna Vlada nakon Općih izbora 2018. godine, a formirana je na osnovu sporazuma potpisanog od strane SDP-a BiH, NiP-a, NS-a, sada već bivšeg NBL-a i samostalnih zastupnika i zastupnica. Tokom prvih 100 dana rada Vlade, koaliciju na ovom nivou vlasti napustio je NBL koji je sa nekadašnjom A-SDA osnovao novi politički subjekt pod nazivom Narodni evropski savez (NES). Za premijera Vlade KS imenovan je Edin Forto, koji je ovu funkciju obnašao i u vrijeme kada su u radu kantonalne Vlade učestvovale partije koje su činile tzv. “šestorku”, od decembra 2018. godine do januara 2020. godine. 

Dokument pod nazivom Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022 podijeljen je u nekoliko kategorija, u odnosu na rok i procenat izvršenja. Tako su se u ovom sporazumu našla 34 obećanja koja se odnose na pandemiju COVID-19, 234 obećanja u kratkoročnim mjerama čije izvršenje Vlada očekuje do kraja mandata u jesen 2022. godine, 58 obećanja u dugoročnim mjerama, kao i njih 78 u srednjoročnim mjerama. 

Ilustracija: Istinomjer

U oblasti ekonomije ispunjena su tri obećanja, a među njima našlo se i ono o hitnom rebalansu Budžeta KS. Vlada u prethodnom mandatu nije dostavila Skupštini KS Nacrt Budžeta KS za 2021. godinu u zakonski predviđenom roku, te je u decembru 2020. godine donesena Odluka o privremenom finansiranju. S obzirom na to da nije bilo budžeta za 2021. godinu, nije bilo moguće napraviti rebalans, te je novi saziv Vlade KS predložio budžet koji je usvojen 3. februara 2021. godine, čime je obećanje o kreiranju Budžeta u skladu sa prilikama izazvanih pandemijom ispunjeno. Također je isunjeno i obećanje o formiranju kriznog štaba za ekonomska i privredna pitanja u vidu Savjetodavnog tijela za ekonomska i privredna pitanja za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa na području KS, kao i izmjena i dopuna Zakona o Taxi uslugama u KS kojim će, između ostalog, biti omogućeno registrovanje posebnih taxi vozila za osobe sa invaliditetom. Treće ispunjeno obećanje u ovoj oblasti odnosilo se na formiranje kriznog štaba za ekonomska i privredna pitanja. Na prijedlog Ministarstva privrede, 15. 2. 2021. formirano je Savjetodavno tijelo za ekonomska i privredna pitanja za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa na području KS. Savjetodavno tijelo čini 15 članova, među kojima su predstavnici obrtničke i privredne komore, sindikata, udruženja poslodavaca i udruženja freelancera. 

U progresu je ispunjavanje pet obećanja u oblasti ekonomije, među kojima su obećanja o pokretanju programa zapošljavanja, ukidanja i umanjenje parafiskalnih nameta, kao i nabavci novih trolejbusa, za što je potpisan ugovor u januaru 2021. godine. Od ukupno 146 obećanja datih u ovoj oblasti, njih 34 ocijenjena su kao započeta. 

Ilustracija: Istinomjer

Od ukupno 33 obećanja u oblasti zdravstva ispunjena su tri, a ona su se odnosila na hitnu uspostavu drive-in punktova za brza testiranja na COVID-19, formiranje novog kriznog štaba, te rebalans finansijskog plana ZZOKS. Prvi drive-in punkt za brza testiranja otvoren je u sarajevskoj općini Centar 17. februara 2021. godine, a zatim su punktovi otvoreni i u općinama Novi Grad Sarajevo, Ilidža i Vogošća. Revizija rada kriznog štaba bio je jedan od prvih poteza novog ministra zdravstva Harisa Vranića, dok je novi finansijski plan ZZOKS sa Odlukom o njegovom izvršavanju za 2021. godinu u iznosu od 484.051.000 KM usvojen krajem marta ove godine. 

U progresu su dva obećanja koja se odnose na Unapređenje komunikacije sa pacijentima i Osiguranje psihološke i savjetodavne podrške oboljelim, koji se odnose na telefonske konsultacije i pomoć građanima KS u trenutnom stanju pandemije uzrokovane novim korona virusom. Započet je rad na ispunjavanju pet obećanja, dok u slučaju ispunjavanja 23 obećanja iz oblasti zdravstva nisu zabilježene aktivnosti.

U oblasti obrazovanja Istinomjer je zabilježio 77 obećanja, od kojih u prvih 100 dana rada Vlade Kantona Sarajevo niti jedno obećanje nije ispunjeno, dok je najveći broj obećanja, njih 61 dobilo ocjenu nije započeto. Vlada KS provodila je aktivnosti na ispunjenju 14 obećanja koja su dobila ocjenu započeto, dok su dva obećanja dobila ocjenu u progresu. U kontekstu obećanja Obuka direktora i nastavnog osoblja za sticanje kompetencija za rad u uvjetima nesigurnosti i neizvjesnosti koje je dobilo ocjenu započeto, Ministarstvo odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnji sa UNICEF-om održalo je niz webinara. Ocjenu započeto dobilo je i obećanje koje se odnosi na intenziviranje kurikularne reforme. Naime, Vlada KS je sredinom aprila prezentirala nacrte dvadeset i dva nova predmetna kurikuluma, a kompletan sadržaj kurikuluma dostupan je na Onlline platformi za kurikulum. Određene aktivnosti zabilježene su i u vezi sa realizacijom obećanja koja se tiču novih programa prekvalifikacije i dokvalifikacije i projekata cjeloživotnog učenja i novog Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o UNSA. Vlada KS je 1. aprila 2021. godine donijela Odluku o davanju saglasnosti na Pravila Javne ustanove Collegium Artisticum Sarajevo, čime je napravljen važan korak kako bi Collegium Artisticum nastavio sa radom kao samostalna javna ustanova za galerijsku djelatnost. 

Kada se radi o oblasti pravna država, od 42 obećanja koje Istinomjer prati, nakon prvih 100 dana rada aktuelne Vlade KS, jedno je dobilo ocjenu u progresu, a ono se odnosilo na transparentno praćenje priliva i podjele sredstava namijenjenih za sprečavanje širenja i saniranje posljedica pandemije bolesti COVID-19. Naime, Vlada KS usvojila je niz zaključaka, mjera, odluka i uredbi, između ostalog i Izmjene i dopune Programa kratkoročnih i srednjoročnih mjera od značaja za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na privredu u KS izazvanih pandemijom koronavirusom.

Od 22 obećanja u ovoj oblasti koja su dobila ocjenu započeto izdvajamo ono o boljem informisanju boraca i borkinja o pravima, mogućnostima i načinu njihovog ostvarenja gdje je ministar za boračka pitanja KS Omer Osmanović putem zvanične stranice ministarstva na čijem je čelu, 11. 1. 2021. godine obavjestio “sve nekadašnje borce-branitelje i članove njihovih porodica koja se to 33 prava koja mogu ostvariti putem ovog resornog ministarstva”. Započet je rad i na ispunjavanju obećanja koja se odnose na proširenje podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru u KS, reviziju diploma u KS, ulaganje u bolju opremljenost policije, te iniciranje usvajanja dodatnih propisa u oblasti sigurnosti saobraćaja gdje je, pored ostalog, na prijedlog Ministarstva saobraćaja KS, Vlada KS 1. 4. 2021. godine donijela Odluku o usvajanju kapitalnog projekta “Adaptivno upravljanje saobraćajem”, vrijednog 16 miliona KM.

Istinomjer kroz svoj monitoring prati i 65 obećanja u oblasti socijalne politike, od kojih je u prvih 100 dana rada Vlade KS ispunjeno jedno, a odnosilo se na reviziju registra istaknutih umjetnika i umjetnica, koji je ažuriran 3. 2. 2021. godine. S tim u vezi, budući da nisu vršene daljnje aktivnosti koje se odnose na revidiranje obaveza samostalnih umjetnica i umjetnika, ispunjavanje obećanja “Revidiranje liste i obaveza istaknutih samostalnih umjetnika i umjetnica” još uvijek je u progresu. Značajne aktivnosti provođene su i na realizaciji obećanja koja se odnose na povećanje socijalnih naknada KS i transformaciju rada Gerontološkog centra. Osim toga, u ovoj oblasti 14 obećanja ocijenjeno je kao započeto.   

U oblasti državnog uređenja, Istinomjer je zabilježio ukupno 41 obećanje, od kojih je tek jedno koje se odnosi na donošenja novog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica dobilo ocjenu u progresu. Među 10 obećanja koja su u ovoj oblasti ocijenjena kao započeta su ona koja se odnose na donošenja Zakona o nepotizmu i stranačkom zapošljavanju, provođenje Uredbe o javnim nabavkama, kao i druge aktivnosti vezane za javne nabavke, te materijalnu i kadrovsku podršku ustanovama i institucijama KS. U slučaju 30 obećanja u oblasti državnog uređenja, tokom prvih 100 dana rada Vlade KS nisu zabilježene aktivnosti u pravcu njihovog ispunjavanja. 

 

 

 

 

 

 

Vlada KS, koja je drugi put nakon Općih izbora predvođena Edinom Fortom, preuzela je mandat u vrijeme pandemije COVID-19, te je svoje mjere u nekim segmentima kao i svoj program uskladila sa uslovima pandemije. Tako je od 34 prioritetne COVID-19 mjere, Vlada provodila aktivnost na realizaciji njih 20, od kojih su četiri i realizirane u potpunosti, te čine više od polovine ukupno ispunjenih obećanja u prvih 100 dana rada. Ovaj broj ispunjenih obećanja aktuelne Vlade veći je od broja ispunjenih obećanja u prvih 100 dana Vlade koju je ranije predvodio Edin Forto, ali i Vlade predvođene Marijem Nenadićem tokom 2020. godine. Obe prethodne kantonalne Vlade u ovom periodu su ispunile po tri data obećanja. S obzirom da se radi o trećoj Vladi formiranoj nakon Općih izbora 2018. godine, treba reći da su aktivnosti na realizaciji većeg broja aktuelnih mjera koje Istinomjer prati, provodile i prethodne Vlade. Ipak partije koje čine aktuelni saziv Vlade KS dale su najviše obećanja, njih 404, dok je prethodna Vlada predvođena Edinom Fortom dala ukupno 311 obećanja. U slučaju Vlade sa Marijom Nenadićem na čelu, Istinomjer je pratio 260 obećanja iz sporazuma koji su potpisali SDA, SBB i DF. Ipak 70% obećanja datih u sporazumu na osnovu kojeg je formirana aktuelna Vlada KS ostao je u kategoriji nezapočetih. 

(Istinomjer.ba)