Idi na sadržaj

Vodič za proaktivno objavljivanje informacija

Danira Karović

U okviru regionalnog projekta “Indeks otvorenosti”, u sklopu kojeg se mjeri otvorenost zakonodavnih i izvršnih institucija u Bosni i Hercegovini, kreiran je vodič za proaktivno objavljivanje informacija.

Vodič je kreirala mreža ActionSEE u saradnji s Bojanom Spaićem, profesorom Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a cilj kreiranja ovog vodiča jeste pregled dobrih praksi i smjernica kada je u pitanju objavljivanje podataka od javnog značaja.

Pravo na slobodan pristup informacijama je kao osnovno pravo garantovano ustavima, međunarodnim konvencijama i nacionalnim zakonodavstvom, a pojedini osnovni principi utvrđeni su naporima međunarodnih organizacija civilnog društva.

Pravo na pristup informacijama spada u kategoriju pozitivnih prava, što znači da su organi javne vlasti dužni da preduzmu određene radnje da bi građani/e pravo ostvarili/e. Preciznije, tim se pravom za organe javne vlasti ustanovljavaju dvije obaveze:

  1. obaveza da se osnovne informacije o aktivnostima organa javne vlasti proaktivno
    ili prethodno učine dostupnim javnosti i
  2. obaveza da se na zahtjev, reaktivno ili naknadno, informacije učine dostupnim građanima/kama na njihov zahtjev. Takvim proaktivnim i reaktivnim djelovanjem, državni/e zvaničnici/e ne obezbjeđuju samo ustavno i zakonsko pravo na slobodan pristup
    informacijama već povećavaju povjerenje građana/ki u javnu administraciju.

Reaktivno objavljivanje informacija nerijetko se smatra dodatnim teretom službenicima/ama u javnoj administraciji, s obzirom na to da se dešava da je jedna osoba, uz svoj osnovni posao, zadužena da odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama. To je jedan od razloga za usvajanje proaktivnog pristupa objavljivanju informacija prihvatanja ovog načina objavljivanja u što širem obimu. To, dakako, nije i osnovni razlog. Proaktivno objavljivanje informacija pospješuje vladavinu prava, odgovornost nosilaca javne vlasti, povećava mogućnost participacije građana/ki u javnim poslovima, smanjuje mogućnost korupcije, a može ubrzati i digitalizaciju javne uprave.

Publikaciju je moguće preuzeti na sljedećim linkovima:

Proaktivni pristup informacijama: Smjernice i prakse
Proactive Disclosure of Information Guidelines and Practices