Idi na sadržaj

Za godinu dana ispunjena dva obećanja

Za godinu dana rada, Vlada FBiH uspjela je ostvariti značajniji progres u ispunjavanju tek 7 (2%) predizbornih obećanja stranaka koje su je formirale. U slučaju Vijeća ministara BiH, taj rezultat je brojčano lošiji, ali procentualno nešto bolji (4 obećanja, to jest 3% ukupnog broja). 

istinomjer 21

Procenat obećanja u kojima nije ostvaren nikakav, ili je ostvaren mali napredak, također je sličan na oba nivoa vlasti, te se na nivou FBiH radi o 81% obećanja sa slabom vjerovatnoćom ispunjavanja do kraja mandata, dok ih je na državnom nivou 79%. Ostala obećanja nalaze se u kategoriji srednje vjerovatnoće ispunjenosti do kraja mandata.

U prvoj godini aktuelnog mandata, već je došlo do promjena u sastavu koalicija stranaka koje su formirale izvršnu vlast na nivou Federacije BiH i Bosne i Hercegovine u mandatu 2014-2018. Nakon izlaska DF-a iz Vlade FBiH i Vijeća ministara, te ulaska SBB-a u sastav Vlade Federacije BiH, ukupan broj predizbornih obećanja stranaka koje obnašaju vlast na federalnom nivou je 362, dok ih je na državnom nivou 113. S obzirom da na državnom nivou još nije imenovan ministar iz SBB-a, ispunjenost obećanja ove stranke koja se odnose na taj nivo nije praćena u prvoj godini mandata.

Pogledaju li se pojedinačni rezultati stranaka na vlasti, može se zaključiti da se dosadašnji rad Vlade FBiH i Vijeća ministara najviše “poklopio” sa izbornim programom SDA, jer je ovo jedina od pet praćenih stranaka koja je uspjela zabilježiti obećanja sa visokom vjerovatnoćom ispunjenosti na oba nivoa vlasti (3% na federalnom i 8% na državnom nivou). Pored SDA, samo još SBB ima obećanja u ovoj kategoriji (2% na entitetskom nivou).

U odnosu na pojedine oblasti djelovanja izvršne vlasti, najbolji rezultat u ispunjavanju predizbornih obećanja zabilježen je u oblasti ekonomije na državnom nivou. U ovoj oblasti dato je ukupno 30 obećanja, od čega se 10% nalazi u kategoriji velike vjerovatnoće ispunjavanja do kraja mandata, uključujući i jedno ispunjeno obećanje SDA, o uvođenju standarda Euro-4 za uvoz automobila u BiH. Na državnom nivou i dalje nedostaju ključne strategije u oblastima energetike i poljoprivrede, ali je zabilježen progres u oblasti infrastrukture, gdje je usvojena Okvirna saobraćajna politika BiH za period 2015. – 2030. Na nivou FBiH, određeni broj obećanja iz oblasti ekonomije, većinom iz podoblasti investicija i poslovne klime te finansijske i fiskalne politike se poklapa sa ciljevima Reformske agende za BiH, no do sada je realizovan samo mali dio akcionog plana za njeno provođenje. Vlada je ostvarila značajan progres u ispunjavanju obećanja SDA o rastu GDP-a od 2,5% godišnje pošto je u IV kvartalu 2015. godine njegova stopa realnog rasta iznosila 2,4 %. Vlada FBiH je provodila aktivnosti i na jačanju finansijske discipline pa je tako u 2015. godini Porezna uprava ostvarila veću naplatu javnih prihoda za 8,12 posto nego u 2014.godini. Jačanje finansijske discipline također je bilo obećanje SDA.

Zanimljivo je da nijedna partija na vlasti nije imala obećanja koja se odnose na privatizaciju, što u prethodnim mandatima nije bio slučaj.

U oblasti pravne države, dato je ukupno 23 obećanja na federalnom i 13 na državnom nivou. Od ukupno 36 obećanja za oba nivoa vlasti, samo četiri su ocijenjena kao započeta, to jest nalaze se u kategoriji srednje vjerovatnoće ispunjenosti do kraja mandata. Među njima su usvajanje Strategije i Akcionog plana BiH za borbu protiv korupcije 2015 – 2019, te donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Kada je u pitanju federalni nivo vlasti, Vlada FBiH je napravila pozitivan pomak u vidu utvrđivanja Nacrta zakona o policijskim službenicima Federacije BiH, sistemskom zakonu kojim se reguliraju sva pitanja iz radno-pravnog statusa policijskih službenika, koja dosad nisu bila uređena ili su bila neprecizna.

U oblasti obrazovanja, nauke i sporta, od ukupno 59 obećanja datih na oba nivoa vlasti, započeto je tek 7, dok se na ostalih 52 nije radilo ništa u proteklih godinu dana, te se nalaze u kategoriji slabe vjerovatnoće za ispunjenost do kraja mandata. Još je lošija situacija u oblasti državnog uređenja na nivou Federacije BiH, u kojoj su vladajuće partije dale ukupno 16 obećanja, od kojih nijedno nije ni započeto. Ovdje se ističe obećanje o uvođenju E-uprave, posebno obećanje SDA o 20 elektronskih usluga za građane od kojih još nijedna nije uvedena. Ni u pogledu reforme javne uprave nije bilo napretka, iako je ona istaknuta i kao jedan od prioriteta u Reformskoj agendi koju su usvojila oba nivoa vlasti. Na državnom nivou, u ovoj oblasti ispunjeno je jedno obećanje koje se odnosi na ukidanje naknada u komisijama ( u novembru 2015. godine usvojen je Zakon o plaćama i naknadama, kojim se ukidaju naknade za rad u upravnim, nadzornim odborima i drugim tijelima ukoliko se obavljaju za vrijeme radnog vremena). U ostalih 20 obećanja u ovoj oblasti nije zabilježen napredak, uključujući i godinama ponavljana obećanja o rješenju za presudu Sejdić i Finci i rješavanje pitanja Grada Mostara. U oblasti spoljne politike, osam od ukupno 33 obećanja ocijenjeno je započetim, uglavnom onih koja se odnose na EU integracije, dok za obećanja koja se odnose na ulazak u NATO nije bilo pomaka.

U oblasti socijalne politike, na federalnom nivou dato je 93 obećanja, od čega je u 6 ostvaren značajniji napredak. Ova obećanja uglavnom se odnose na aktivnosti koje su vršilei prethodne vlade, poput nastavka funkcionisanja Fondacije za stambeno zbrinjavanje boraca, te na prve korake u dugo najavljivanoj reformi penzionog sistema. Najupečatljivije prekršeno obećanje u ovoj oblasti je obećanje SDA o izmjenama Zakona o radu i kolektivnog ugovora uz poštivanje principa socijalnog dijaloga, budući da je novi Zakon o radu FBiH usvojen uz proteste sindikata i u hitnoj proceduri koja se pokazala i neustavnom, te da je Vlada FBiH na dogovor sinikata i poslodavaca o novom kolektivnom ugovoru reagirala ukidanjem reprezentativnosti Udruženju poslodavaca. U oblasti zdravstva, započeto je samo jedno od 16 obećanja, koje se ondosi na revidiranje esencijalnih lista lijekova u FBiH, što je urađeno dva puta u dosadašnjem trajanju mandata. Obećanja HDZ BiH o zdravstvenoj zaštiti za sve osobe u Federaciji BiH i obećanje SDA o jedinstvenom obuhvatu osiguranika na cijelom području FBiH nisu ni započeta.

Sveukupno, dosadašnji rezultati Vlade FBiH i Vijeća ministara na ispunjavanju predizbornih obećanja u prvoj godini aktuelnog mandata kreću se u istim okvirima kao i u prethodna dva mandata koja je pratio Istinomjer, a koji nikada nisu prešli 5% ispunjenosti na kraju mandata. Iako se u nekim oblastima, poput EU integracija, može govoriti o boljim rezultatima nego u prethodnom mandatu, na osnovu slabog rezultata u ostalim oblastima može se zaključiti da ni usvajanje Reformske agende ni podnošenje aplikacije za kandidatski status u EU nije bilo praćeno nikakvim suštinskim reformama koje bi dovele do većeg progresa u ispunjavanju predizbornih obećanja partija na vlasti. Tome je svakako doprinijela i činjenica da se sastav parlamentarnih većina i izvršne vlasti promijenio i prije isteka prve godine mandata, čime je, ponovo, nastavljena isuviše dobro poznata praksa nestabilnih koalicija i stranačkih sukoba koji se neminovno odražavaju na funkcionisanje vlasti.

(Istinomjer.ba)