Idi na sadržaj

Glasometar – računarska aplikacija za provjeru glasačkih preferencija

metarGlasometar je računarska aplikacija za provjeru glasačkih preferencija birača na Općim/opštim izborima 2010. godine u BiH. Glasometar je dizajniran tako da građani/ke odgovarajući na 48 u punoj verziji, odnosno 30 pitanja (kraća verzija) upitnika, podijeljenih u 8 oblasti, za sebe provjere stepen slaganja svoga mišljenja sa mišljenjem političkih partija u BiH.

Ekspertska grupa koje je radila na izboru najvažnijih oblasti, odnosno izboru pratećih najbitnijih pitanja iz tih oblasti, odlučila se za 8 oblasti koje prave potpun presjek svih životnih, socijalnih, ekonomskih i drugih bitnih aspekata života u BiH, a one su:

 • Zdravstvena politika, zapošljavanje, socijalna, boračka i izbjeglička politika
 • Pravda, politički sistem, samouprava, vanjska politika, integracije
 • Energetika, okoliš i razvoj
 • Obrazovanje, kultura, religija, mladi, sport, mediji
 • Monetarna, finansijska i poreska politika
 • Policija i vojska
 • Ekonomska politika, trgovina
 • Kolektivna i individualna prava, civilno društvo

Sa druge strane, pitanja koja prate navedene oblasti kreirana su tako da tretiraju najvažnije pojedine teme iz ovih oblasti, odnosno teme i probleme koje se nameću kao najvažnije, kako u smislu života građana, tako i u smislu pravilne ocjene rada političkih partija i njihovih stavova.

Odgovaranje na na pitanja građani će vršiti na isti način na koji je to činilo 17 političkih partija uključenih u računarsku aplikaciju Glasometar, tj. na četverostepenoj skali sa ponuđenim odgovorima:

 • Slažemo se u potpunosti;
 • Djelimično se slažemo;
 • Djelimično se ne slažemo;
 • Uopće se na slažemo.

Četverostepena skala, skala bez neutralnog elementa, je izabrana zato što su pitanja, a u što ćete se uvjeriti ako kreneta sa ispunjavanjem Glasometra, previše bitna da bilo ko u BiH (politička stranka/partije ili pojedinac/ka) ne može da ima neutralan stav.

Više o načinu ispunjavanja upitnika, toku aplikacije, razlikama između potpune i kraće verzije upitnika Glasometra u smislu trajanja i kvaliteta dobijenih rezultata, te rezultatima koji su ponuđeni na samo kraju aplikacija možete saznati na ostalim linkovima ponuđnim u meniju.

Glasometar je prva online računarska aplikacija za provjeru biračkih preferencija na izborima u BiH ikada napravljna u BiH i jedina ove vrste koja tretira političku i društvenu zbilju u BiH. Glasometar je kreiran da pomogne građanima/kama da se što bolje upoznaju sa mišljenjima političkih partija, odnosno stavovima političkih partija o najvažnijim temama u BiH. Upravo zbog ove činjenice smatamo da će ova aplikacija pomoći i dati dodatnu asistenciju građanima/kama u BiH da pravilno ocijene političke partije u BiH i da pracizno znaju zašto će glasati, odnosno zašto neće glasati za neku partiju na Općim/opštim izborima 2010. godine u BiH.