Idi na sadržaj

Lokalni Istinomjer – Analiza ispunjenosti predizbornih obećanja načelnika na vlasti u 10 opština u BiH za mandatni period 2008-2012

UG “Zašto ne”, u sklopu inicijative “Lokalni Istinomjer”, objavilo je danas Analizu ispunjenosti predizbornih obećanja načelnika na vlasti u 10 optština u BiH za mandatni period 2008-2012. Najbolje rezultate su ostvarile opštine Centar Sarajevo sa 72% ispunjenih obećanja, Vogošća sa 47% i Modriča sa 41% ispunjenih obećanja.

Monitoring je obuhvatio 1038 obećanja iz izbornih programa u deset opština koje su analizirane. Analizirane opštine su: Centar Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Vogošća, Modriča, Maglaj, Gračanica, Ljubinje, Bosanska Krupa i Cazin. UG „Zašto ne“ je uputilo poziv svim načelnicima opština u BiH za dostavljanje programa za aktualni mandatni period, te je zaprimilo 9 odgovora, među kojima 8 programa, te jedan odgovor od načelnika Tuzle koji je sadržao nabrojana predizborna obećanja. Ovome je dodana i Banja Luka kao najmnogoljudnija opština u BiH, te je tako definirano 10 opština za analizu. Među opštinama imamo 3 opštine u kojima SDP ima načelnika, po dvije sa načelnicima iz SDA i SNSD-a, po jednu sa načelnicima iz SDS-a i A-SDA, te Bosanska Krupa gdje smo imali nezavisnog kandidata kao načelnika.

Najviše obećanja su dale opštine Centar Sarajevo (312), Vogošća(218) i Modriča (133), a ove opštine su imale i najveći procenat ispunjenosti obećanja, što govori o tome da načelnike ovih opština možemo smatrati najodgovornijim načelnicima u BiH u tekućem mandatu.

Osim toga, primjetna je činjenica da opštine, u slučaju da imaju predizborne programe, ispunjavanju istih prilaze mnogo odgovornije nego viši nivoi vlasti. Ukoliko poredimo ispunjenost programa u analiziranim opštinama sa programima partija na vlasti na državnom nivou za mandatni period 2006-2010, vidimo da su opštinski načelnici ukupno ispunili skoro pola svojih obećanja (46%), dok su 5 partija na vlasti u BiH u prethodnom mandatu ispunile tek 5% datih obećanja.

Kada govorimo o oblastima, najviše je zastupljena oblast infrastrukture sa 458 obećanja, od kojih je i ispunjeno najviše (280), daleko ispred oblasti lokalne uprave sa 104, te kulture i sporta i poslovnog okruženja sa po 98 obećanja. Najmanje su zastupljeni obrazovanje sa 35, zdravstvo sa 25 i mladi sa 18 obećanja. Oblast mladih je i procentualno najmanje ispunjena, te su ispunjena samo 3 obećanja iz ove oblasti.

Za opštinu Centar Sarajevo smo imali najviše datih obećanja – 312. Ispunjeno je 72% obećanja, 12% je djelimično ispunjeno, dok je samo 16% neispunjenih obećanja. Najviše je zastupljena oblast infrastrukture, dok su ostale oblasti zastupljene uglavnom sa po nekoliko obećanja. Najmanje se program bavio poljoprivredom gdje je dato samo jedno obećanje.

Zasopštinu Banja Luka, kao najmnogoljudniju opštinu u BiH, ima i skoro najmanji broj obećanja (22), te možemo reći da je prosjek od jednog obećanja na 10 hiljada stanovnika poražavajući. Ispunjeno je tek 4 (18%) obećanja, i to sva sa zakašnjenjem, dok je neispunjenih 12 ili 55%. Načelnik se bavio isključivo infrastrukturom, kulturom i sportom i poslovnom klimom, dok za ostale oblasti nisu davana obećanja.

Za opštinu Tuzla smo imali najmanje obećanja (21), od čega je ispunjeno 8 ili 38%, djelomično je ispunjeno 24% ili 5 obećanja, dok je neispunjeno isto tako 8 ili 38% obećanja. Najzastupljenije u programu su bile oblasti turizma i ekologije i infrastrukture.

Za opštinu Vogošća smo imali 218 obećanja, a ispunjeno je 48%, djelomično je ispunjeno 15%, dok je neispunjenih 37% obećanja. Najviše su se bavili infrastrukturom, lokalnom upravom i kulturom i sportom. Ova opština je ostvarila i negativan rezultat sa najviše neutemeljenih obećanja – čak 16 obećanja koja nemaju smisla su data od strane načelnika u ovoj opštini.

Za opštinu Modriča smo imali jednu od najodgovornijih vlasti u BiH u prethodnom mandatu. Imali su 133 obećanja, od kojih je ispunjeno 42%, djelomično ispunjeno 17%, a neispunjeno 41% obećanja. Najzastupljenije oblasti su Infrastruktura, poljoprivreda i poslovna klima, a Modriča ima i jedan od najbalansiranijih programa od svih opština.

Za opštinu Maglaj smo imali 75 datih obećanja, od kojih je ispunjeno 16 ili 21%, djelomično ispunjeno 43%, a neispunjeno 36%. Obećanja su se najviše bavila infrastrukturom i lokalnom upravom.

Za opštinu Gračanica smo imali 52 obećanja, od čega je ispunjeno 23%, 37% obećanja je djelomično ispunjeno, a 40% neispunjeno. Najviše obećanja, po 13, je dato iz oblasti lokalne uprave i infrastrukture.

Za opštinu Ljubinje smo imali 27 obećanja, a ova opština je imala i najmanji stepen ispunjenosti obećanja među analiziranim opštinama – 11%, dok je čak 74% neispunjenih obećanja. I načelnik u Ljubinju je najviše pažnje poklonio infrastrukturi i poslovnoj klimi. Treba uzeti u obzir da je ovo jedna od 8 opština koje su imale i dostavile programe za aktualni mandat.

Za opštinu Bosanska Krupa smo imali 28 obećanja, od čega je tačno pola ili potpuno (28%) ili djelomično (22%) ispunjeno. Načelnik je imao balansiran program sa akcentom na kulturu i sport, turizam i ekologiju i poslovnu klimu.

Na kraju, za opštinu Cazin smo imali 104 obećanja, od kojih su ispunjena 22 ili 21%, djelomično ispunjenih je 27%, a neispunjenih je 52%. Načelnik je najviše pažnje dao turizmu i ekologiji, poslovnoj klimi i infrastrukturi.

Možemo zaključiti kako za lokalni nivo vlasti imamo jako malo programa, ali ukoliko imaju program, onda su mnogo odgovorniji od ostalih nivoa vlasti. Iako su sve opštine koje su analizirane uglavnom ostvarile zadovoljavajući rezultat, u svakom slučaju bolji nego ostali nivoi vlasti, treba izdvojiti opštine Centar Sarajevo, Vogošću i Modriču, čiji su načelnici ostvarili najbolje rezultate i koji su u prethodnom mandatu bili najodgovorniji načelnici u BiH po nalazima inicijative „Lokalni Istinomjer“.

 Cijelo saopštenje, kao i prezentaciju i cijelu analizu ispunjenosti obećanja možete preuzeti na linkovima ispod:

Saopštenje za javnost – Izvještaj o napretku u ispunjavanju predizbornih obećanja načelnika u 10 opština u BiH za mandat 2008-2012

Lokalni Istinomjer prezentacija 2008-2012

Analiza ispunjenosti predizbornih obećanja načelnika na vlasti u 10 opština u BiH za mandatni period 2008-2012