Idi na sadržaj

Neophodno hitno ubrzati proces reforme javne uprave na svim nivoima

Danira Karović

Trenutno stanje u vezi sa strateškim reformskim izazovima, kao i glavni nalazi nevladnih organizacija o dosadašnjim dostignućima, ukazuju da je javna uprava u BiH i dalje nefunkcionalna i podložna političkim uticajima. Institucionalni i zakonodavni okvir jeste uspostavljen u većini oblasti, ali saradnja između ključnih institucija je nedovoljna. Propisi se uopće ne primjenjuju ili se neadekvatno primjenjuju, dok su mehanizmi kontrole i monitoringa slabi ili uopšte ne postoje, pokazali su rezultati istraživanja napretka reformi u oblasti javne uprave koje je provelo U.G. “Zašto ne”. 

Ovo su zabrinjavajući podaci, s obzirom na to da je reforma javne uprave jedan je od preduslova za uspješnu integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju ali i obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Modernizacija javne uprave u našoj zemlji nije samo obaveza na EU putu, nego i suštinska pretpostavka za odgovornu, efikasnu i transparentnu državnu službu.

Naša zemlja još uvijek nije usvojila novi Strateški okvir za reformu javne uprave u BiH za period 2018-2022. godine, a prethodna Strategija za reformu javne uprave donesena je još 2006. godine.

O reformi javne uprave se konstantno govori, ali se njoj ne pristupa strateški, niti su dosadašnji rezultati ohrabrujući, posebice oni u vezi sa izdvojenim finansijskim sredstvima koji su uglavnom donatorskog karaktera. Uspostava jasnog strateškog okvira koja se mora desiti u narednom periodu, ne znači samo usvajanje nove Strategije za reformu javne uprave na svim nivoima vlasti, već podrazumjeva usklađivanje politika sa strateškim ciljevima.To dalje znači predvidjeti realnu i detaljno obrazloženu provedbu i u svim ključnim oblastima donositi odluke u skladu sa strateškim principima.

Istraživač, Ulješa Vuković navodi da će u oblasti odgovornosti biti neophodno pristupiti izmjenama ili donošenju novog Zakona o slobodi pristupa informacijama, te da se ne smije dogoditi da novi prijedlog ili zakonske izmjene ne budu u skladu sa strateškim opredjeljnjima da se osiguraju veća transpretnost i odgovornost u radu.

Kako je rečeno na konferenciji, problematično je i odbijanje vlasti da se u reformske napore sadržajnije uključi civilno društvo čije su preporuke i nalazi od neprocjenjive važnosti i to posebno u okolnostima kada uprava i dalje ne pokazuje znakove profesionalnosti i političke nezavisnosti.

Iz U.G. Zašto ne? Na kraju navode da će vlast u BiH morati na svim razinama ozbiljno se posvetiti temi od koje zavisi i sam proces pristupanja EU.

Istraživanje je provelo UG “Zašto ne” u saradnji sa partnerima u zemljama regiona  – Centrom za demokratsku tranziciju (CDT) iz Crne Gore, Centrom za istraživanje transparentnosti i odgovornosti (CRTA) iz Srbije, te Metamorphozis fondacijom iz Sjeverne Makedonije, a možete ga preuzeti na linku ispod:

Javna uprava: Reformski izazovi i trenutno stanje