Idi na sadržaj

Građanski aktivizam

Građanski aktivizam je osnova opstanka i pokazatelj zrelosti svakog društva, te je njegova izgradnja zadatak svakog svjesnog pojedinca/ke

Građanski aktivizam je jedan od najvažnijih programa organizacije, te predstavlja bazu naše misije i vizije. Ovaj program za cilj ima podizanje svjesti građana/ki i interesnih grupa o potrebi za aktivnim angažmanom i učešćem u procesu odlučivanja i društvenim procesima, te rad na izgradnji svjesti o potrebi da se građani/ke i civilno društvo uključe u proces donošenja odluka, kao i stvaranje preduslova za jačanje odgovornosti vlasti i nosioca javnih funkcija u BiH. Iako smo se u prvim godinama orjentirali isključivo na demilitaizaciju, naš kontakt sa aktivizmom, aktivističkim grupama i promocija istog su bili od početka osnovni pokretači našeg rada. Počeci rada organizacije su vezani upravo uz aktivističke kontakte sa aktivističkim grupama iz Španije i Francuske, a sarađivali smo i sa aktivističkim grupama iz cijelog regiona, Evrope, te SAD-a.

Promocija građanskog aktivizma ulazi u fokus rada organizacije prvi put 2003. godine, kada, u saradnji sa nekoliko grupa i pojedinaca, pokušavamo po prvi put stvoriti aktivističku grupu (pokret), koji u tom trenutku zovemo Dosta (iako ta grupa nema direktne povezanosti sa pokretom Dosta! koji nastaje 2005. godine, simbolička veza je ipak prisutna) i radimo kampanju “Ja nisam centar svijeta!”. Nakon toga, realiziramo nekoliko različitih inicijativa vezanih za građanski aktivizam koje su uglavnom vezane za edukaciju građana/ki o aktivizmu, uključivanje istih u aktivističke inicijative, pomoć i podrška postojećim inicijativama, kao i nekoliko specifičnih inicijativa za različite promjene.