Idi na sadržaj

Čelnici osam jedinica lokalne samouprave odgovorili na skoro 500 pitanja građana i građanki

Sofija Tovarović

Platformu Javna rasprava Lokal pokrenulo je Udruženje građana i građanki “Zašto ne” u cilju poboljšanja dvosmjerne komunikacije između građana/ki i donosioca odluka na lokalnom nivou. Cilj je ove platforme informisanje građana/ki o nadležnostima i aktivnostima načelnika i općinskih vijeća te promovisanje transparentnosti, odgovornosti i otvorenosti u njihovom radu. Od marta 2021. godine platformi se pridružilo devet jedinica lokalne samouprave te je putem nje njihovim čelnicima i članovima/cama vijeća postavljeno skoro 1.200 pitanja. 

Platforma je pokrenuta s ciljem da se ukaže na važnost učešća javnosti u radu lokalnih vlasti te kako bi se omogućilo aktivno učešće svih zainteresovanih strana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou. Građani/ke moraju biti upoznati s tim šta radi općina, a ova platforma im omogućava pregledniji uvid u rad gradonačelnika/ce, načelnika, vijećnika/ca te odbornika/ca. U skoro dvije godine rada platformi se priključilo devet jedinica lokalne samouprave:

  • Općina Centar Sarajevo
  • Općina Novo Sarajevo
  • Općina Stari Grad Sarajevo
  • Općina Travnik
  • Grad Sarajevo
  • Grad Goražde
  • Grad Lukavac
  • Grad Konjic
  • Opština Berkovići (saradnja s Opštinom Berkovići i načelnikom Nenadom Abramovićem (SDS) ozvaničena je u decembru 2022. godine).

Osim što su građani i građanke ovih lokalnih zajednica uputili/e skoro 1.200 pitanja čelnicima navedenih lokalnih zajednica, kao i članovima i članicama vijeća, imali/e su priliku dati svoje mišljenje o skoro 1.100 inicijativa, odluka, projekata i programa koji su provođeni u osam jedinica lokalne samouprave (svi prikazani podaci prikupljeni su do 20.12.2022. godine).

Općina Centar Sarajevo

Nepuna tri mjeseca nakon što je preuzeo dužnost načelnika Općine Centar Sarajevo, Srđan Mandić (NS) pridružio se projektu Javna rasprava Lokal 9.3.2021. godine. Od 111 predstavljenih inicijativa i odluka na platformi Javna rasprava Lokal, stanovnici/e Općine Centar najveći su interes iskazali/e za rekonstrukciju pješačke zone od tržnog centra Aria do crkve Sv. Josipa na Marijin Dvoru. U ovoj općini najčešće su se provodili projekti i usvajale inicijative iz oblasti infrastrukture i socijalne politike.

Tokom skoro dvije godine saradnje načelniku Mandiću su građani/ke putem alata “Postavite direktno pitanje načelniku” uputili 27 pitanja. Mandić ni na jedno pitanje nije dao odgovor. Najčešća pitanja koja je načelnik zaprimio odnosila su se, između ostalog, na dotrajalu vodovodnu infrastrukturu, deponije smeća, zelene površine na području općine Centar, predizborna obećanja te na park Hastanahu.

Općina Novo Sarajevo

Hasan Tanović (SDP) dužnost načelnika Općine Novo Sarajevo preuzeo je 22.12.2020. godine, a platformi Javna rasprava Lokal pridružio se 31.3.2021. godine. Načelnik Tanović bio je među prvim čelnicima jedinica lokalne samouprave koji su se priključili platformi te je tokom skoro dvije godine saradnje građanima/kama predstavio niz projekata i odluka koje je inicirao. Neke od navedenih inicijativa uključuju i rekonstrukciju vrtića “Ciciban”, postavljanje saobraćajne signalizacije za slijepa i slabovidna lica, dodjelu laptopa i računara novosarajevskim osnovnim školama te obnovu vrtića “Narcis”

Uz načelnika ove lokalne zajednice, nekoliko vijećnika i vijećnica je također koristilo platformu putem koje su predstavljali/e svoje inicijative. U Novom Sarajevu najčešće se pokreću inicijative i projekti iz oblasti infrastrukture, socijalne politike te ekologije. Neke od inicijativa s najvećim interakcijama građana/ki upravo dolaze od članova/ica Općinskog vijeća ove općine. Građani i građanke Novog Sarajeva najviše su glasova dali/e za inicijativu vijećnice Elvedine Vugić (NiP) za postavljanje kućica za napuštene životinje u Novom Sarajevu. Inicijativa za proširivanje objekta Osnovne škole “Malta”, koju je predložila Sanela Halać, druga je inicijativa po broju glasova, dok je inicijativa vijećnika Elvedina Cernice (PZP) za postavljanje automata za otkup plastičnih boca treća na ovoj listi. Ujedno su to tri inicijative s najviše glasova koje su objavljene na platformi. 

Od 375 predstavljenih inicijativa, odluka i projekata najveći interes iskazan je, između ostalog, za rješavanje problema parkiranja i pristupa stambenoj zgradi u Ulici Džemala Bijedića, postavljanje ulične rasvjete kod Poljoprivrednog i Farmaceutskog fakulteta u Ulici Zmaja od Bosne 8 te realizaciju projekta “Boje tišine”.

Građani/ke s područja općine Novo Sarajevo načelniku Tanoviću uputili/e su 125 pitanja od početka saradnje s Javnom raspravom Lokal. Pitanja su se najčešće odnosila na komunalnu čistoću i infrastrukturu, rješavanje problema parkinga, održavanje zelenih površina, infrastrukturne probleme, socijalnu zaštitu, pomoć i inkluziju te Južnu longitudinalu. Načelnik Tanović odgovorio je na 89 upućenih pitanja, što je 71% od ukupnog broja postavljenih pitanja. 

Općina Stari Grad Sarajevo

Ibrahim Hadžibajrić (NES BiH) platformi Javna rasprava Lokal priključio se 26.4.2021. godine, četiri mjeseca nakon što je zvanično započeo mandat načelnika za period 2020–2024. Na platformi je predstavljeno 230 inicijativa i odluka načelnika Hadžibajrića i općinske uprave, poput implementacije projekta “Problem bijelog štapa-inkluzija kroz sport”, uklanjanja bespravno postavljenih reklamnih sadržaja na području općine Stari Grad, dodjele udžbenika i druge školske opreme za učenike i učenice od I do V razreda ili izgradnje pješačkog ostrva u Ulici Bistrik.

Inicijative poput smanjenja održavanja manifestacija i preusmjeravanja saobraćaja u užoj jezgri grada ili sanacije saobraćajnice i šetnice Dariva – Kozija ćuprija, kao i implementacija inicijative “Ime jednog roditelja”, one su koje su dobile najveću podršku građana i građanki iz ove jedinice lokalne samouprave. 

Građani i građanke općine Stari Grad načelniku Hadžibajriću uputili/e su 82 pitanja. Pitanja koja su građani/ke najčešće upućivali/e odnosila su se, između ostalog, na izgradnju parkova u određenim naseljima, rekonstrukciju stepeništa ili trotoara, revitalizaciju bazena Bembaša, obnovu vjerskih i drugih objekata, izmještanje saobraćaja iz historijske jezgre općine i stipendiranje studenata. Ibrahim Hadžibajrić odgovorio je na 99% postavljenih pitanja, odnosno na 81 pitanje. 

Općina Travnik

Nakon što je 12.5.2021. godine preuzeo dužnost načelnika Općine Travnik, Kenan Dautović (SDA) pridružio se platformi Javna rasprava Lokal sredinom juna 2021. godine. Ukupno 94 inicijative, odluke i inicirana projekata predstavljena su na platformi u periodu saradnje. Građani i građanke ove lokalne zajednice najviše su interesa iskazali/e za izgradnju skloništa za napuštene životinje, rad komunalnih redara, uređenje Bosanske ulice, ustupanje dijela Kasarne Travnik Općini na korištenje te izgradnju pješačkog mosta između Doma zdravlja Travnik i KŠC “Petar Barbarić”. 

Načelnik Dautović je putem platforme Javna rasprava Lokal zaprimio 98 pitanja od građana i građanki. Pitanja su se najčešće odnosila na kantonalne naknade za porodilje, rješavanje stambenog pitanja mladih, razvoj sportskih sadržaja te infrastrukturu.

Osim što je načelnik Dautović dao odgovore na 99%, tj. 97 postavljenih pitanja, također je implementirao ili razmatrao niz inicijativa i pitanja koje su mu građani/ke uputili/e putem platforme. 

Jedan od primjera pozitivne prakse bila je i izrada Strategije za kulturu, što je bila i tema pitanja jednog građanina Travnika. Putem alata “Postavite direktno pitanje” građanin je općinskom načelniku predložio izradu ove strategije. Ova komunikacija rezultirala je sastankom dvije stranke te naposljetku stvaranjem “Travničkog kulturnog foruma”. Ovaj građanin je također postao savjetnik-volonter za kulturu. 

Neke u nizu implementiranih i razmatranih inicijativa su: promjena natpisa na turističkim tablama u dvojezične, bosanski i engleski jezik, pitanje nedostatka vode, rješavanja problema motornih sanki i quadova, rad ambulante na platou Babanovac, uređenje Ulice Erika Brandusa u svrhu bolje vidljivosti drugih učesnika u saobraćaju postavljanjem tzv. ogledala, rješavanje pitanja sigurnosti u saobraćaju u naselju Dolac na Lašvi te pitanje podrške Općine Travnik za uključivanje djece s poteškoćama u razvoju iz socijalno ugroženih porodica u obrazovni proces.

Grad Sarajevo

Dužnost 39. gradonačelnice Sarajeva Benjamina Karić (SDP) preuzela je 12.4.2021. godine, a platformi Javna rasprava Lokal priključila se krajem septembra iste godine. Od ukupno 144 predstavljena projekta, inicijative i odluke, građani i građanke Sarajeva najveću podršku dali/e su za digitalizaciju muzejske zbirke “Karim Zaimović”, finansijsku podršku Live Stage Festivalu, realizaciju projekta prve urbane bašte te izgradnju biciklističke staze. Najčešće razmatrane i usvojene inicijative, kao i sprovedeni projekti, jesu one iz oblasti infrastrukture, saradnje te kulture i sporta.

Gradonačelnica Karić odgovorila je na 87%, odnosno 39 od ukupno 45 postavljenih pitanja na platformi Javna rasprava Lokal.  Građane i građanke Sarajeva najviše su zanimale teme uređenja i zaštite korita Miljacke, stipendiranja mladih, zaštite napuštenih životinja ili sanacije infrastrukture od kulturnog značaja. 

Grad Goražde

U oktobru 2021. godine i gradonačelnik Goražda Ernest Imamović (SDP) priključio se platformi Javna rasprava Lokal, deset mjeseci nakon što je preuzeo ovu dužnost. Tokom saradnje na platformi predstavljena je 81 inicijativa, odluka te projekat koje su inicirali gradonačelnik Imamović i  Gradska uprava. Građani i građanke Goražda najviše su glasova dali/e za pristup bežičnom internetu na određenim lokacijama, dodjelu jednokratne pomoći majkama novorođenčadi, osnivanje mjesne zajednice Glamoč te dodjelu sredstava udruženjima koja okupljaju boračku populaciju. Najfrekventnije inicijative, odluke i projekti u ovom gradu jesu one iz oblasti infrastrukture, socijalne politike i saradnje. 

Gradonačelniku Imamoviću putem platforme Javna rasprava Lokal upućeno je 126 pitanja, a građani i građanke dobili/e su odgovore na 111, odnosno  88% pitanja. Pitanja su se najčešće ticala putne i vodovodne infrastrukture, napuštenih životinja, komunalnih taksi, kvalitete zraka te tunela Hranjen

Grad Lukavac 

Edin Delić obnovio je mandat kao gradonačelnik Lukavca krajem decembra 2020. godine, a platformi Javna rasprava Lokal priključio se krajem aprila 2022. godine. U periodu od osam mjeseci na platformi je predstavljeno 45 inicijativa, odluka i projekata koji se sprovode u Lukavcu, najčešće oni iz oblasti infrastrukture, lokalnih procedura te socijalne politike. Najveću podršku građana i građanki dobile su inicijative za pravo na refundiranje zdravstvenih troškova, za uklanjanje neovlašteno postavljenih predmeta i uređaja s javne površine te za uređenje parkovske površine i izgradnju dječijeg parka

Na ukupno 72 postavljena pitanja Delić je dao odgovor na 59 pitanja, odnosno 82%. Čistoća ulica, sigurnost pješaka u određenim naseljima, asfaltiranje ulica, uređenje parkova te poboljšanje kanalizacione infrastrukture neke su od najčešćih tema pitanja koja građani i građanke upućuju gradonačelniku Deliću. 

Grad Konjic

Krajem decembra 2020. godine i Osman Ćatić preuzeo je dužnost gradonačelnika Konjica. Priključivanje platformi Javna rasprava Lokal ozvaničeno je sredinom maja 2022. godine. Na platformi su predstavljene 34 inicijative i odluke, najviše one iz oblasti kulture i sporta i infrastrukture. Gradonačelnik Ćatić odgovorio je na 18 od ukupno 19 postavljenih pitanja, što je 95% odgovorenosti.  

Otvorenost i transparentnost rada jedinica lokalne samouprave omogućava aktivan i posvećen angažman građanstva za lokalne teme. Upotrebom novih tehnologija i online komunikacije predstavnici i predstavnice vlasti na lokalnom nivou daju svim društvenim skupinama priliku da učestvuju u donošenju odluka u svojoj lokalnoj zajednici. Javna rasprava Lokal, prenošenjem inicijativa i omogućavanjem građanima/kama da direktno komuniciraju s načelnicima/gradonačelnicima te vijećnicima i vijećnicama, nastojala je približiti rad lokalne samouprave široj javnosti. Analizom rada općina/gradova s kojima je ostvarena saradnja putem ove platforme može se zaključiti da je građanski interes za zalaganje na nivou lokalne zajednice iznimno velik. Pored toga, dobar pokazatelj dvosmjerne komunikacije ogleda se i u tome koliko nosioci lokalne vlasti imaju sluha za aktivnu komunikaciju, razmjenu informacija, prihvatanje prijedloga i sugestija građana/ki (ne)odgovarajući redovno i kontinuirano na pitanja i realizujući korisne prijedloge građana/ki.

(javnarasprava.ba)